مراجعه و دسترسي به سوابق پزشكي و تماس با مواد

منـبع:
سايت كميته اجرائي ايمني وبهداشت حرفه اي
امريكا (OSHA)

ترجمه: رويا نورباراني

مراجعه و دسترسي به « سوابق پزشكي و تماس با مواد »

اين مقوله جهت مطالعه افراد زير مي باشد:
كارگراني كه در تماس با مواد سمي يا عوامل فيزيكي زيان‌آور محيط كار مي باشند و كارفرمايان آنان جهت دسترسي و مراجعه به سوابق پزشكي و تماس با مواد، بايد روش صحيح دست يابي و مسئوليت هاي خود را طبق استاندارد OSHA بدانند.
اگر با مواد سمي يا عوامل فيزيكي زيان‌آور در تماس هستيد مقررات OSHA شما را در زمينه بازرسي پيشگيري و درمان بيماري شغلي راهنمايي مي كند. (مقررات ملي- بخش۱۰۲۰-۱۹۱۰)
افراد زير بايد روش صحيح مراجعه به سوابق پزشكي و تماس با مواد را بدانند.
 كارگراني كه در حال حاضر در تماس با موادسمي و عوامل فيزيكي زيان‌آور مي باشند و يا قبلاً باچنين مواردي در تماس بوده اند.
 كارگراني كه به مشاغلي مرتبط با موادسمي و عوامل فيزيكي زيان‌آور منتقل شده اند.
 نمايندگان قانوني كارگران فوت شده يا از كارافتاده كه در تماس با اين مواد……. بوده اند.

نمايندگان منتخب كارگران در شرايط خاص مي توانند جهت بررسي و تجزيه و تحليل، به اين سوابق مراجعه نمايند. اين نمايندگان شامل فرد يا سازماني است كه كارگر و يا كارگران به آن اختيارات كتبي جهت دسترسي به سوابق فوق الذكر را داده باشند.

چه نوع تماس هايي مخاطره انگيز و حائز اهميت مي باشد.
طبق استاندارد، سوابق ثبت شده از ميزان مواجهه كارگر با موادسمي و عوامل فيزيكي زيان‌آور در موارد زير حائز اهميت مي باشد.
 فلزات و گردوغبار مثل : سرب، كادميم، و سيليس

 عوامل بيولوژيكي نظير باكتري‌ها، ويروس‌ها، قارچ‌ها
 استرس هاي فيزيكي شامل سرو صدا، گرما، سرما، ارتعاش، حركات يكنواخت و تكراري و تششعات يونيزان و غيريونيزان.
مفهوم Acces

Acces بمعني حق بررسي، تحقيق و برداشت از «سوابق پزشكي و تماس با مواد» مي باشد.
كارگر مي تواند با دسترسي به اين سوابق، آنها را بر اساس شغل و حرفه خود بررسي نموده و كارفرما بايد، اجازه دسترسي رايگان به سوابق فوق را به كارگران و نمايندگان

تام الاختيار آنان، بدهد.
كارگران و نمايندگان آنان مي توانند از روش هاي ذيل به جهت دسترسي به سوابق فوق استفاده نمايند.
 كارفرما رونوشتي از مستندات را به كارگر ارائه دهد.
 كارفرما امكان كپي گرفتن از مستندات را فراهم نمايد.
 كارفرما آنها را جهت كپي گرفتن امانت دهد.

كارگران امكان دسترسي به چه سوابقي را دارند
كارگران مي توانند به هر سابقه و اطلاعاتي كه ميزان اندازه‌گيري و كنترل «تماس با موادسمي و عوامل فيزيكي زيان‌آور» را نشان مي دهد، دسترسي پيدا كنند.
اگر كارفرما هيچ اطلاعاتي از ميزان تماس فرد نداشته باشد، شخص كارگر مي تواند به سوابق كارگراني كه در شرايط كاري مشابه و در تماس مشابه هستند مراجعه نمايد.
سوابق تماس كارگر شامل موارد زير مي باشد.
 نتايج كنترل هواي محيط كار به منظور اندازه‌گيري موادسمي و عوامل زيان‌آور در محيط كار شامل: اندازه گيري فردي، محيطي و ….. و اشكال ديگر اندازه گيري
 MSDSs كه شامل اطلاعاتي از خطرات مواد و اثر آنها روي بهداشت فردي مي باشد.

برگه اطلاعاتي ايمني مواد MSDS =Material safety data sheets
همچنين كارگر مي تواند به گزارشات پزشكي، كه توسط پزشك، پرستار، متخصص و تكنسين بهداشت در ارتباط با وضعيت بهداشتي او تهيه شده مراجعه نمايد.
گزارشات پزشكي فوق بايد شامل موارد ذيل باشد
 تاريخچه و پرسشنامه پزشكي و شغلي

 نتايج آزمايشات پزشكي و آزمايشگاهي
 تشخيص پزشكي، نظرات و پيشنهادات مرتبط با آن

 اطلاعات كمك هاي اوليه
 شرح معالجات و نسخه‌هاي پزشكي
 شكايات پزشكي
در مجموع كارگران مي توانند به هرگونه اطلاعات يا مطالعات آماري استخراج شده از سوابق پزشكي و تماس با مواد كه در ارتباط با محيط كاري آنان مي باشد دسترسي يابند.
لازم است، كارفرما در برگه هاي مشخصات فردي، نام كارگر، آدرس، كدملي،
كدتأمين اجتماعي و عنوان شغل را قبل از ارسال سوابق افراد به منظور تجزيه و تحليل و تهيه گزارش حذف نمايد.

نماينده كارگر امكان دسترسي به چه نوع سوابقي را دارد؟
طبق OSHA، ۲ نوع نماينده منتخب به رسميت شناخته شده است. ۱- نمايندگان منتخب شامل فرد يا سازماني، كه كارگر به آن اختيار كتبي جهت، دسترسي و بررسي سوابق پزشكي و …..را ميدهد.
۲- نماينده گروهي متخصص
جهت دسترسي و بررسي اطلاعات نمايندگان بايد موارد زير را دنبال كنند.
— سوابق تماس كارگران
نمايندگان گروهي ممكن است بتوانند بدون اجازه نامه كتبي كارگران به اين سوابق مراجعه نمايند اما نمايندگان منتخب بايد اجازه نامه كتبي جهت مراجعه به اين سوابق را از كارفرما دريافت نمايند و حتي در اين زمان نيز سوابق بايد محرمانه باقي بماند.
— سوابق پزشكي كارگران
نمايندگان منتخب مي توانند با اجازه‌نامه كتبي از طرف كارگر به سوابق پزشكي مراجعه نمايند (محدود به سوابق كارگري كه اجازه مراجعه به اطلاعات را داده است)
— تجزيه و تحليل و بررسي سوابق
نماينده گروهي بدون اجازه نامه كتبي مجاز است به سوابق پزشكي و تماس با مواد مراجعه و آنها را مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار دهد.
با اين وجود كارفرما بايد از دسترسي به هرگونه اطلاعات كه موجب معرفي كارگر مورد بررسي، مي شود، جلوگيري نمايد.

كارفرمايان بايد موارد زير را مورد توجه قرارد دهند.
— بايگاني صحيح «سوابق پزشكي و تماس» براي هر كارگر.
— مطلع كردن كارگران از كيفيت و محل سوابق فوق.
— دادن هرگونه اطلاعات به كارگران در زمينه حفظ و نگهداري قوانيني كه OSHA در اختيارشان قرار داده.
— در اختيار قراردادن سوابق جهت استفاده و مراجعه كارگران، نمايندگان منتخب و در صورت نياز OSHA.

آيا كارفرمايان ملزم هستند تمام اطلاعات را در اختيار قرار دهند؟
طبق استاندارد سوابق پزشكي زير را نمي‌توان در اختيار كارگران و يا نمايندگان آنان قرار داد:
— نمونه هاي خون و ادرار ۱- جدا از سوابق پزشكي باشد.
— گزارشات مربوط به بيمه درماني اگر آنها ۲-ازطريق اسم و ديگر مشخصات
فردي مثل كد بيمه درماني و آدرس منزل قابل دسترسي باشد.
— سوابق محرمانه جهت استفاده در دادگاه.

— سوابقي نظير گزارشات مربوط به مصرف الكل، مصرف غيرمجاز دارو و يا مشاوره هاي شخصي در صورتيكه جدا از سوابق پزشكي نگهداري شود.
— اسرار تجاري مربوط به خط توليد، درصد مواد شيميائي در يك تركيب‌و …… .
اگر محروميت از دسترسي به اين موارد، ارزيابي تماس با مواد سمي را بطور قابل
ملاحظه اي مختل نمايد، بايد از يكسري اطلاعات جايگزين استفاده گردد.

در صورتيكه «سوابق تماس» كارگر خاصي موجود نبود چه اقدامي بايد انجام داد؟
اگر «سوابق تماس» كه نشان دهنده ميزان ماده سمي يا عامل زيان‌آور ميباشد موجود نبود، بايد سوابقي از ديگر كارگران (با مشخصات فردي متفاوت و مسئوليت ها و محيط كاري مشابه) كه نشان‌دهنده ميزان تماس كارگران مي باشد تهيه نمود.
گاهي لازم است «سوابق تماس» را جهت معرفي ميزان موادسمي موجود، خاصيت آن و عوامل زيان‌آور تنظيم نمود، تا در شرايط كاري خاص، مورد استفاده كارگر متقاضي قرار گيرد.

تا چه مدت بايد «سوابق پزشكي و تماس» و ديگر اطلاعات مربوط به تماس با موادسمي
و …….. نگهداري شود؟
سوابق و اطلاعات زير بايد به طور مستمر نگهداري گردد مگر اينكه OSHA دوره زماني ديگري را تعيين كند.
— سوابق پزشكي كارگران از زمان اشتغال تا مدت ۳۰ سال.
— سوابق بيمه درماني كه جدا از گزارشات پزشكي بايگاني شود.

— سوابق كمك هاي اوليه كه توسط افراد غيرپزشك در محل حادثه تهيه شده. اين سوابق شامل اقدامات درماني، آسيب‌هاي سطحي، خراشيدگي، يا ديگر جراحاتي كه نياز به معالجه پزشكي نداشته و با از دست رفتن هوشياري، محدوديت از كار و فعاليت، انتقال به شغل ديگر، همراه نبوده باشد.
— سوابق پزشكي كارگران با سابقه كار كمتر از يكسال، تا زمانيكه پيشنهاد حذف اين سوابق داده شود.
— «سوابق تماس» كارگران براي حداقل ۳۰ سال باستثناء :

— اطلاعات پايه مرتبط با محيط كار، محيط اطراف، و موارد كنترلي(مثل گزارشات آزمايشگاهي)بايدبمدت‌يكسال نگهداري شود،
مگر آنكه اطلاعات فوق مرتبط باتفسير نتايج بوده و اطلاعات ۳۰ ساله را در بر بگيرد.

— MSDS و ديگر سوابق مربوط به معرفي يك عامل و ماده، با اين شرط كه اطلاعات مربوط به ماده شيميائي، بخصوص نام ماده و محل و زمان استفاده بمدت ۳۰ سال نگهداري شود.
—نتايج هشداردهنده تا زماني كه سوابق تماس بوسيله استانداردهاي OSHA كنترل ونگهداري شود.

—بررسي و تجزيه و تحليل «سوابق پزشكي و تماس» براي حداقل ۳۰ سال.
اگر از استخدام شركت خارج شديد چه اقداماتي بايد انجام دهيد؟
در اينصورت بايد اقدامات زير را انجام دهيد:

— تمام سوابق قبلي را به كارفرماي جديد انتقال دهيد و اگر كارفرماي جايگزين نبود:
— سوابق مورد نياز را به انستيو ملي ايمني و بهداشت كار (NIOSH ) و به
مديريت آن انتقال داده و در صورت انهدام و از بين بردن اطلاعات ۳ ماه قبل از اقدام به
اين كار آنرا به طوركتبي اعلام نمائيد.

اگر در سازماني كه خود مجري برنامه ايمني شغلي است، مشغول بكار هستيد آيا استاندارد‌هاي OSHA در مورد شما صدق مي كند؟
OSHA اين گونه سازمان ها را موظف به داشتن عملكردها و برنامه هاي اجرائي با تأثير مشابه برنامه اصلي OSHA نموده است.
— كارگران در اين گونه سازمان‌ها، مشابه كارگران سازمان مركزي OSHA مي باشند اما سازمان هاي فوق نيازمندي هاي بيشتري به منظور رسيدن به سطح سازمان مركزي OSHA دارند.

health NIOSH National Institute for occupational safety and

— كارفرمايان در اين سازمان‌ها، مسئوليت هاي مشابه كارفرمايان در سازمان مركزي OSHA را دارند اما سازمان ممكن است نيازمندي هاي بيشتري به منظور رسيدن به سطح سازمان مركزي OSHA داشته باشد.
جهت اطلاع بيشتر به آدرس اينترنتيOSHA’S web site , www . osha.gov مراجعه نمائيد.

چگونه مي توان اطلاعات بيشتري در زمينه OSHA و شرايط آن كسب نمود؟
OSHA جهت درك نيازمندي هاي كارگران و كارفرمايان در زمينه همكاري‌هاي فني، آموزش و برنامه هاي مشاوره اي مطالبي را بيان مي نمايد.
بطور كل web site , www . osha.gov شامل اطلاعاتي در زمينه برنامه‌ها، فعاليت‌ها، قوانين، مسئوليت‌ها، تعليم و تربيت، امدادرساني و …….. مي باشد.
جهت اطلاع از ليست نشريات و اطلاعات داده هاي الكترونيكي OSHA با دفتر انتشارات OSHA تماس پيدا كنيد.
براي برنامه آموزشي با انستيو آموزشي OSHA ارتباط برقرار كنيد.
جهت دريافت اطلاعات بيشتر و دسترسي به سوابق پزشكي و تماس كارگران به استانداردهاي OSHA مراجعه نمائيد.

رويا نورباراني