دانلود مقاله ترجمه شده پژوهش در عملیات به همراه متن انگلیسی

پژوهش روش كاربرد،پژوهش كاربردي يا صرفاOR عبارتند از كاربرد الگوهاي رياضي.آمار و الگوريتم به منظور اتخاذ تصميم مناسب.پژوهش روش كاربرد اغلب براي بررسي نظام هاي پيچيده جهان واقعي و باهدف

ارتقا و بهينه سازي عملکرد صورت مي گيرد. مي توان OR را شكلي ازرياضيات كاربردي به شمار آورد.
فهرست
۱ – پژوهش روش كاربرد دربافت
۲ – حوزه هاي كاربرد
۳ – جوامع شغلي
۴ – منشا و نام
۵ – نمونه ها
پژوهش روش كاربرد در بافت
معمولا اصطلاحات پژوهش روش كاربرد و دانش مديريت به يك معني به كار مي روند.چنانچه بخواهيم بين اين دو اصطلاح تفاوتي قائل شويم مي توان گفت كه معمولا دانش مديريت رابطه نزديكتري با مسائل مديريت مشاغل دارد.

همچنين پژوهش روش كاربرد با مهندسي صنعتي ارتباط نزديك دارد.مهندسي صنعتي بيش از يك ديدگاه مهندسي را در بر مي گيرد و معمولا مهندسان صنعتي شيوه هاي OR را به عنوان بخش عمده مجموعه ابزار خود در نظر مي گيرند.برخي از ابزارهاي ابتدايي كه مورد استفاده پژوهشگران روش كاربرد قرارمي گيرد عبارتند ازآمار،بهينه سازي ،نظريه گراف و شبيه سازي.به خاطر ماهيت محاسباتي اين رشته ها،OR با دانش كامپيوترنيز در ارتباط است و معمولا پژوهشگران روش كاربرد از نرم افزارهايي استفاده مي كنند كه توسط ايستگاه پردازشگر نوشته مي شود.پژوهش روش كاربرد ازطريق توانايي آن در جهت ارتقاءكل سيستم متمايز مي شود نه از طريق تمركز بر عنصرخاص.وقتي پژوهشگرروش كاربرد با مسئله جديدي روبرو مي شود

انتظار مي رود كه با درنظرگرفتن ماهيت سيستم،اهدافي كه براي بهبود در نظرگرفته شده و محدوديت زمان و قدرت محاسبه مناسبترين شيوه را تعيين كند.به همين دليل،عنصر انسانيOR بسيارمهم است.مانند ساير ابزارها،شيوه هاي OR به تنهايي قادر به حل مشكلات نمي باشد.
حوزه هاي كاربرد

نمونه هايي از كاربرد كه درآن پژوهش روش كاربردمورد استفاده قرار مي گيردعبارتند از:
طراحي نقشه اوليه يك كارخانه براي روند مطلوب مواد

ايجاد شبكه ارتباطات دوربرد با قيمت پايين همزمان با گارانتي كيفيت خدمات درصورتي كه اتصالات ويژه خيلي شلوغ يا خراب باشند
تعيين مسيرهاي اتوبوسهاي مدرسه به گونه اي كه نياز به كمترين مقدار اتوبوس باشد
تعيين نقشه اوليه چيپهاي كامپيوتري به منظور كاهش زمان توليد(ودرنتيجه كاهش هزينه)
جوامع شغلي

اتحاديه بين المللي جوامع پژوهش روش كاربرد(IFORS) يك سازمان پوششي براي جوامع پژوهش روش كاربرد درسرتاسرجهان محسوب مي شود.مهمترين اين سازمانها عبارتند از:
موسسه پژوهش روش كاربرد و علوم مديريت(INFORMS) و جامعه پژوهش كاربردي
(ORS).

EURO عبارتند ازانجمن جوامع اروپايي پژوهش كاربردي.CORS عبارتندازجامعه كانادايي
پژوهش روش كاربرد.ASOR عبارتند ازجامعه استراليايي پژوهش روش كاربرد.MORS
عبارتند ازجامعه پژوهش روش كاربرد كه از سال۱۹۶۶ با هدف ارتقاء كيفيت و سودمندي بررسي هاي پژوهش نظامي روش كاربرد درحمايت از تصميمات نظامي درايالات متحده آمريكابه وجود آمد.ORSP عبارتند ازجامعه پژوهش روش كاربرد فيليپين در سال۲۰۰۴ .
INFORMS به منظور بهبود عرضه حرفهOR ابتكاراتي را به نمايش گذاشت از جمله وب سايتي تحت عنوان علم برتر كه اين وب سايت به معرفيOR پرداخته و نمونه هايي از كاربردهاي موفقيت آميز OR را درمسائل صنعتي بيان مي كند.

منشا و نام
اگرچه شالوده ها پيش از جنگ جهاني دوم ريخته شد اما رشته پژوهش روش كاربرد به گونه اي كه امروز آن را مي شناسيم درزمان جنگ جهاني دوم و زماني به وجود آمد كه طراحان نظامي در انگليس( از جمله فردريك لانچستر،پاتريك بلكت و فرانك يتس) و ايالات متحده به دنبال راههايي براي تصميم گيري هاي بهتردر زمينه هايي مثل طرح هاي آموزشي ولجستيك ( لشكرآمايي) بودند.پس ازجنگ ازآن در مسائل مشابه موجود درصنايع نيزاستفاده گرديد.

اين رشته در انگليس به عنوان”پژوهش كاربردي”شناخته مي شود( تجزيه و تحليل كاربردي در وزارت دفاع و ارتش انگليس كه در آنOR براي”ملزومات كاربردي “قرارمي گيرد به كار مي رود) و دراكثركشورهاي انگليسي زبان ديگربه عنوان”پژوهش روش كاربرد”به كار مي رود با اين وجودOR به عنوان يك علامت اختصاري مشترك درهمه جا مورداستفاده قرار مي گيرد.نام اين رشته تا حدودي تاسف آوراست چون ديگرOR منحصر به روش كاربرد نبوده و كاربرد آن ديگر به مفهوم قديمي آن در پژوهش به كار نمي رود( اگرچه درحال حاضرپژوهش OR براي پيدا كردن شيوه هاي نوين ومطلوب تر هنوز مورد استفاده قرارمي گيرد.)

گروه پاتريك بلكت تجزيه و تحليل هاي مهمي به عمل آورند كه درجنگ مثمرثمرواقع شد.
بريتانيا براي كاهش خسارات ناشي از حمل و نقل با كشتي سيستم اسكورت(كاروان)را معرفي كرد اما زماني كه اصول استفاده ازكشتي هاي جنگي براي مشايعت كشتي هاي تجاري مورد پذيرش واقع شد هنوزبه كارگيري كاروانهاي كوچك يا بزرگ و برتري هر يك به ديگري در پرده اي از ابهام قرارداشت.اسكورت ها با سرعت كندترين كشتي حركت مي كنند.بنابراین كاروانهاي كوچك قادرند كه سريع تر حركت نمايند.همچنين اين مساله مورد بررسي قرار گرفت كه شناسايي

كاروانهاي كوچك براي زير دريايي هاي آلماني دشوارمي باشد.از طرف ديگر كاروان هاي بزرگ قادربودند كه در برابر مهاجمان،كشتي هاي جنگي بيشتري را به كار گيرند.همچنين بابه كار گيري كاروان هاي بزرگ احتمال غرق شدن كشتي هاي تجاري توسط زير دريايي ها كاهش پيدا مي كرد.گروه بلكت به خوبي نشان دادندكه:

كاروان هاي بزرگ كارآمدتر بودند
احتمال شناساي توسط زيردريايي ازنظرآماري هيچ ارتباطي با اندازه كاروان ندارد
كاروان هاي آهسته درمعرض خطر بيشتري قراردارند(با توجه به مطالب ذكر شده كاروان هاي بزرگ به كاروان هاي كوچك ترجيح داده مي شد)
در اقدام ديگري كه توسط گروه بلكت انجام شد،اين گروه به تجزيه وتحليل گزارش يك نظرسنجی پرداختند كه اين نظرسنجي ازسوي واحدنظامي هواپيماهاي بمب افكنRAF صورت گرفت زيرا بر اساس نظرسنجي واحد نظامي هواپيماهاي بمب افكن انتظار مي رفت كه همه هواپيماهاي بمب افكن پس از حملات بمباران در آلمان در طي يك زمان مشخص برگردند.همه خساراتي كه از سوي دفاع هوايي آلمان وارد شده بود مورد ملاحظه قرار گرفت و توصيه شد كه در بيشتر

مناطقي كه به شدت صده ديده بودندبايد از زره استفاده گردد.در مقابل گروه بلكت توصيه اي شگفت انگيزو دور از عقل ( برخلاف شهود) ارائه دادند و اين توصيه عبارت بود از اين كه بايد زره در مناطقي قرار گيردكه كاملا تحت تاثير خسارت قرارنگرفته اند.استدلال آنها بدين قرار بودكه نظر سنجي به درستي صورت نگرفته زيرا دراين نظرسنجي فقط هواپيماهاي لحاظ شده اند كه با موفقيت از آلمان برگشته اند.
‏يکشنبه‏، ۲۰۰۵‏/۰۹‏/۱۱