مقایسه هوش هیجانی بین دختران عادی و فراری ۲۵ – ۱۵ ساله شهر تهران

چکیده :
ویژگی های رفتاری هر فردی حاصل نوع شخصیّت فردی است. و شخصیّت هم محصول استعدادها و توانایی ها و هوش و احساسات و هیجانات رفتاری افراد است در یک کلام از جمع بندی تعاریف هوش (عمومی، کلامی، فضایی، تخیّلی، حسابی، …) می توان به این نتیجه رسید که «هوش میزان توانایی سازگاری فرد با محیط است» بدیهی است، تفاوت رفتارها و منش و شخصیت افراد به نوع احساسات و نگرش ها و گرایش ها و انتظارات و امیال و علایق فرد وابسته است.

در تحقیق حاضر نیز با عنوان بررسی هوش هیجانی دختران عادی و فراری ۲۵ – ۱۵ ساله شهر تهران به جستجو و بررسی نوع و میزان و مؤلفه های هوش هیجانی در دو گروه دختران ۲۵ – ۱۵ ساله عادی در خانواده ها و فراری پرداخته ایم.

و با فرض تفاوت در بین هوش هیجانی این دو گروه به بیان مسئله با ذکر تبیین هوش هیجانی و اهمیت و اهداف و متغیرها و تعاریف در فصل اول و نیز مبنی تئوریک و نظری آن بخصوص هوش در میان دوقلوها و بررسی هوشی روی حیوانات و پاسخ های آنها و بررسی ساعت های درونی و فیزیولوژیکی و تأثیر نور و کنترل های برون زاد و درون زاد و به بررسی انواع خواب و مراحل خواب که با سلسله اعصاب و روابط عصبی و هوشی مرتبط است اشاره شده و با پرداختن به تحقیقات انجام شده ملّی و استانی و منطقه ای فصل دوم را خاتمه داده ایم. در فصل سوم فقط به روش اجرای تحقیق (ابزارهای جامعه، حجم نمونه، روش جمع آوری اطلاعات و روش آماری) پرداخته ایم.

و در فصل چهارم با استفاده از داده ها و جمع بندی و دسته بندی آنها به تجزیه و تحلیل آنها اقدام کرده ایم و نتایج کمّی بدست آمده را با تحقیقات و مبانی نظری تحت عنوان تأیید فرضیه تطبیق داده ایم و در فصل پنجم با اشاره به نتیجه گیری کلی و بیان مشکلات و محدودیت ها و نیز ارائه پیشنهادات و توصیه ها و ذکر منابع و مآخذ و الحاق ضمائم و پیوست ها پژوهش را به سرانجام رسانده ایم.

« فهرست مطالب »
فهرست : صفحه :
فصل اول : ۱
مقدمه ۱

بیان مسأله ۶
اهمیت و ضرورت مسئله ۷
اهداف تحقیق ۹
سوالات پژوهش ۱۰
فرضیه های پژوهش ۱۰
تعاریف عملیاتی واژه ها ۱۰
فصل دوم : ۱۱

ادبیات و پیشینه تحقیق ۱۱
مبانی نظری و تئوریک ۱۱
پژوهش در زمینه هیجان خواهی ۱۴

بررسی های مربوطه به دوقلوها ۱۶
شواهد موجود درباره ساعتهاي دروني ۱۷
مطالعات انجام شده بر روی انسان ۱۸ مطالعات انجام شده بر روی حیوانات ۱۹
فهرست : صفحه :
ساعتهاي دروني و مغز ۱۹
ساعتهاي دروني انسان ۲۱

يك ساعت دروني دوم ۲۲
شواهد موجود درباره اثر عوامل محيطي ۲۲
باز – تنظيم ساعتها ۲۳
نور به عنوان يك نشانه راهنماي خارجي ۲۳

تركيبات بيوشيميايي در نقش نشانه هاي راهنمايي خارجي ۲۴
كنترل فيزيولوژيكي ريتمهاي زيستي ۲۵
کنترل برون زاد (خارجي) ۲۵

کنترل برون زاد (داخلي) ۲۶
بررسی خواب ۲۸
انواع مختلف خواب ۲۹
مراحل خواب ۳۱
تحقیقات استانی ۳۳

فهرست : صفحه :
فصل سوم : ۳۹
روش اجرای تحقیق ۳۹
حجم نمونه ۴۰
روش تحقيق ۴۱

ابزار جمع آوری اطلاعات ۴۲
روش جمع آوری اطلاعات ۴۴
روش آماري ۴۵
فصل چهارم : ۴۶
جدول داده های شماره ۱ (جدول مادر) ۴۶
نمودار مقایسه هوش عادی دختران فراری و عادی ۵۰

تجزیه و تحلیل یافته ها ۵۲
فصل پنجم : ۵۸
نتیجه گیری ۵۸
محدودیت ها و ملاحظات تحقیق ۶۲
پیشنهادات ۶۴
منابع و مآخذ ۶۶