فصل اول

شرح كار و تحقيق

هدف :
مكانيزه كردن سيستم تاكسي تلفني .

پيشينه تحقيق :
لازم به ذكر است كه منابع مورد استفاده براي تكميل پروژه ، استفاده از اينترنت و همچنين كتاب آموزش دلفي ۷ عين الله جعفرنژاد قمي در ايجاد اين پروژه بوده است .

شرح تحقيق :
زبان برنامه نويسي دلفي درمحيط ويندوز تحولي را در برنامه نويسي شي گرا ايجاد كرده است . وجود اشياء آماده ع عناصر و خواص آن برنامه نويسي را ساده كرده است .
اين پروژه تشكيل شده از۱۰ فرم كه هر فرمي كار مخصوص خود را انجام مي دهد كه به ترتيب زير است :
فرم ۱ : كه شامل منوهايي است كه مي توان با استفاده از آنها فرم ( صفحه ) مورد نظر خود را انتخاب كرد .

فرم ۲ : كه شامل بانكي براي نگهداري مشخصات تمامي متقاضيان مي باشد و همچنين انجام اعمال افزودن متقاضي جديد ، حذف و گزارش در آن ميسر مي باشد .
فرم ۳ : كه شامل بانكي براي نگهداري مشخصات متقاضيان اشتراك دار است و همچنين مانند فرم قبلي انجام اعمال افزودن متقاضي جديد ، جستجو ، حذف و گزارش در آن ميسر مي باشد .
فرم ۴ : كه شامل بانكي براي نگهداري مشخصات رانندگان مي باشد و همچنين افزودن راننده جديد ، جستجو ، حذف و گزارش در آن ميسر مي باشد .

فرم ۵ : اين فرم اطلاعاتي در مورد نحوه كاركرد برنامه به شما مي دهد .
فرم ۶ : در اين فرم معلوم خواهد شد كه آيا راننده در تاريخ روز در تاكسي تلفني حضور داشته است يا خير ؟ و بر اساس آن هم گزارش گرفته مي شود .
فرم ۸ : در اين فرم جستجو در بانك متقاضيان بر اساس ۱ فيلد دلخواه امكان پذير است همچنين مي توان از نتيجه جستجو گزارش تهيه كرد .
فرم ۹ : اين فرم در فرم ۱۰ براي تكميل بعضي از درخواستها مورد استفاده قرار مي گيرد .
فرم ۱۰ : در اين فرم مبلغ دريافتي هر راننده اي در بانك مخصوصي ذخيره مي شود .
فرم ۱۱ : در اين ابتدا نام راننده مورد نظر را براي جستجو تايپ كرده تا در صورت وجود تمامي مبلغ دريافتي او نمايش داده شودسپس مي توان حقوق خالص او را محاسبه كرد .
فرم ۱۲ : در اين فرم نام استاد پروژه ، نام استاد راهنما و دانشجو به همراه نام دانشگاه ا و ذكر شده است .
جدول موجود درفرم ۲ بنام beshterak نام دارد كه شامل فيلدهاي گوناگوني است در اينجا به توضيح آنها خواهم پرداخت :
كه از نوع عددي مي باشد .
كه از نوع متني و با اندازه ۳۰ كاراكتر ايجاد شده است كه از نوع عددي مي باشد .
كه از نوع متني و با اندازه ۵۰ كاراكتر ايجاد شده است كه از نوع تاريخ مي باشد .
كه از نوع زمان مي باشد .
كه از نوع متني و با اندازه ۲۰ كاراكتر ايجاد شده است

جدول شماره ۲ ( جدول اطلاعات كداشتراكي و نام راننده ) :

جدول موجود درفرم ۹ بنام nameranandeh نام دارد كه شامل فيلدهاي گوناگوني است در اينجا به توضيح آنها خواهم پرداخت :
كه از نوع متني و با اندازه ۵ كاراكتر ايجاد شده است
كه از نوع متني و با اندازه ۳۰ كاراكتر ايجاد شده است
كه از نوع متني و با اندازه ۳۰ كاراكتر ايجاد شده است

جدول شماره ۳ ( جدول اطلاعات متقاضيان اشتراك دار) :

جدول موجود درفرم ۳ بنام meshterakdar نام دارد كه شامل فيلدهاي گوناگوني است در اينجا به توضيح آنها خواهم پرداخت :
كه از نوع عددي مي باشد .
كه از نوع متني و با اندازه ۳۰ كاراكتر ايجاد شده است
كه از نوع عددي مي باشد .
كه از نوع متني و با اندازه ۵۰ كاراكتر ايجاد شده است

جدول شماره ۴ ( جدول اطلاعات رانندگان ):

جدول موجود درفرم ۴ بنام etelaat نام دارد كه شامل فيلدهاي گوناگوني است در اينجا به توضيح آنها خواهم پرداخت :
كه از نوع عددي مي باشد .
كه از نوع متني و با اندازه ۳۰ كاراكتر ايجاد شده است
كه از نوع عددي مي باشد .
كه از نوع متني و با اندازه ۵۰ كاراكتر ايجاد شده است
كه از نوع متني و با اندازه ۵۰ كاراكتر ايجاد شده است
كه از نوع عددي مي باشد .

جدول شماره ۵ ( جدول اطلاعات مبالغ دريافتي از مشتري ) :

جدول موجود درفرم ۱۰ بنام mablagh نام دارد كه شامل فيلدهاي گوناگوني است در اينجا به توضيح آنها خواهم پرداخت :
كه از نوع عددي مي باشد .
كه از نوع متني و با اندازه ۳۰ كاراكتر ايجاد شده است
كه از نوع تاريخ مي باشد .
كه از نوع زمان مي باشد .
كه از نوع عددي مي باشد .

جدول شماره ۶ ( جدول كمكي براي محاسبه حقوق راننده ):

جدول موجود درفرم ۱۱ بنام mablagh1 نام دارد كه شامل فيلدهاي گوناگوني است در اينجا به توضيح آنها خواهم پرداخت :
كه از نوع عددي مي باشد .
كه از نوع متني و با اندازه ۳۰ كاراكتر ايجاد شده است
كه از نوع تاريخ مي باشد .
كه از نوع زمان مي باشد .
كه از نوع عددي مي باشد .

جدول شماره ۷ ( حضور و غياب رانندگان ):

جدول موجود درفرم ۶ بنام Hozoor نام دارد كه شامل فيلدهاي گوناگوني است در اينجا به توضيح آنها خواهم پرداخت :
كه از نوع عددي مي باشد .
كه از نوع متني و با اندازه ۳۰ كاراكتر ايجاد شده است
كه از نوع تاريخ مي باشد .
كه از نوع زمان مي باشد .