ملاحظات عمومي دربارة تشعشع

مانند پاستوريزاسيون شير و كنسروسازي ، ملاحظات اي دربارة اين فن‌آوري بيان شده است . عده اي ممكن است بپرسند كه آيا غذاي اشعه ديده براي خوردن مناسب است، ايمني غذاي اشعه ديده مدت چهل سال است مطالعه شده است و مهمترين عامل در فرايند ايمني غذا بشمار مي رود . ارزيابي هاي غذايي ، مطالعات سمي بودن و آزمايشات تغذيه هيچ خطر احتمالي اي را نشان نداده است و فرايند توسط بسياري از مؤسسات دولتي اطراف جهان تصويب شده است . تغييرات غذايي ايجاد شده توسط تشعشع كمتر از تغييرات ايجاد شده توسط كنسروسازي يا پاستوريزاسيون است .

عده اي ممكن است دربارة ايمني فن آوري سوال كنند . تشعشع براي استريل كردن محصولاتي از قبيل پيوندهاي جراحي و دستگاه ها ممكن است بكار برود . اين يك روش خوب تثبيت شده است كه چندين سال است مورد عمل قرار گرفته است . با توجه به گزارشات شوراي مقررات هسته اي و بخش حمل و نقل ، اين روش ها مدل‌هايي براي استفادة صلح آميز و بي خطر از منابع راديواكتيو ارائه مي نمايند . دستگاه هاي تابش اشعة الكتروني كه فاقد منابع راديواكتيو هستند

در اين مرحله مستلزم نظارت قانوني كمتري هستند . ديگران ممكن است تعجب كنند كه آيا راديوفوبيا مانع از پذيرش تشعشع مي شود يا خير . در واقع ، اكثر مردم آمريكا آماده مي شوند تا پرتودهي را بپذيرند هنگامي كه منافع حذف بيماري آشكار مي شود . مثلاً بهتر است از پرتودهي براي كاربردهاي جراحي استريل كردن استفاده شود . اكثر مردم به پذيرش اشعه X و امواج مايكرويو بعنوان وسيلة تشخيص پزشكي و پخت و پز مناسب توجه دارند . در آينده يك برنامة تبليغاتي كه نشان دهد كه يك محصول غذايي مورد پرتودهي قرار گرفته است امكان آن را براي مشتريان فراهم مي كند تا غذايي را تعيين هويت كنند كه مورد عمليات

پرتودهي قرار گرفته است . بعضي مردم دربارة منابع اشعة گاما مثل كبالت ۶۰ و سزيم ۱۳۷ علاقمند هستند كه در نيروگاههاي راكتور هسته اي توليد مي شوند . با اينحال ، اين امر دربارة ساير راديونوكليدهاي بكار رفته در صنعت ، علوم ، و پزشكي و مؤسسات درماني درست است . حتي اگر انرژي هسته اي براي مقاصد توليد نيروي برق در آينده بكار نرود ، اين راديونوكلئيدها هنوز در راكتورهاي كوچكتر توليد مي شوند . اشعه الكتروني و اشعه Xالبته از منابع راديواكتيو استفاده نمي كنند و هيچ ارتباطي با انرژي هسته اي ندارند .

بالاخره ، بعضي مردم ممكن است اگر از پرتودهي براي موارد ديگري از قبيل ضدعفوني كردن غذا استفاده كنند .
در واقع ، تركيب كردن پرتودهي با افزايش بهداشت يك مزيت است زيرا آلودگي كمتر به معناي مقادير كمتر پرتودهي موردنياز مي باشد و احتمال تغييرات در ذائقه يا بوي يك محصول كاهش مي يابد اين موارد حاكي از آن است كه روش پرتودهي همراه با ساير روش ها بايد در صنايع غذايي بطور مكمل بكار برده شود تا بهداشت و خواص مطلوب مواد غذايي حفظ گردد . اكثر ملاحظات امروز به روش هاي قديمي‌تر مانند پاستوريزه كردن و كنسروسازي توجه دارند . توسعه روز افزون فرايندها و مقررات در زمينه فن آوري ها در نهايت حول محور افزايش ايمني و بهداشت محصولات توليد شده ، صورت مي گيرد .

منازعات ميان طرفداران توسعة بهداشت و طرفداران فن آوري كاهش بيماري نهايتاً برطرف شده است وقتي كه هر دو راهبرد تركيب شدند . وجود استانداردهاي بهداشتي مشخص و درجه بندي كردن گوشت ها و پاكيزه بودن آن قبل ازپرتودهي امري ضروري است . در روش هاي پاستوريزه كردن و كنسروسازي به منظور از بين بردن ارگانيزم هاي خاص و فقط انواع مفيد آنها صورت مي گيرد . از وقتي كه صنعت پرتودهي مواد غذايي شكل مي گيرد (سازمان دهي شد) ، فرآيند بايد طوري شود كه كلمة پرتودهي شده داراي معني استاندارد باشد و كاربردهاي يكنواخت تضمين گردد .

بالاخره ، پاستوريزه كردن و كنسروسازي براي عمل آوري غذا قبل از مرحلة بسته‌بندي نهايي در لحظه اي بكار مي رود كه فرصت آلوده شدن مجدد غذا به حداقل برسد پرتودهي به غذا باعث افزايش ضريب اطمينان نسبت به عدم آلودگي غذا مي گردد . مراكز جلوگيري و كنترل بيماري همراه با سازمان بهداشت جهاني و ساير سازمانهاي بهداشتي به استفاده از پرتودهي غذا بعنوان يك فن آوري مهم خوش آمد مي گويند كه بتواند مردم را در مقابل بيماري هاي ناشي از آلودگي محافظت كنند . همانند پاستوريزه كردن و كنسرو سازي ، پرتودهي يك مرحلة فرآوري غذاي مفيد و بي خطر است . جلوگيري از بيماري هاي ناشي از آلودگي غذايي مستلزم يك راهبرد از توليد به مصرف با مراحل كنترل مختلف مي باشد . براي بعضي غذاها اين امر شامل حذف عوامل بيماري زا مي باشد .

استانداردهاي معيني اي براي فرايند پرتودهي جهت افزايش پذيرش اين فن آوري گرد آوري شده است .
و صنايع غذايي شروع به توسعة آنها نموده است . روش هاي پرتودهي همانند روش‌هاي پاستوريزاسيون و استريل كردن بهداشتي مي توانند نظارت و قانونمند شوند حاصل از پرتودهي به گوشت قرمز و پرندگان بصورت بالقوه قابل توجه است چون مانع از شيوع صدها هزار بيمار ناشي از تغذيه (غذا)‌ مي گردد و از بستري شدن هزارات نفر و مرگ و صدها نفر هر ساله جلوگيري مي كند . استفاده از اين فن‌آوري‌ها، براي تأمين اهداف ملي براي جلوگيري از بيماري هاي ناشي از مواد غذايي تا سال ۲۰۱۰ ، امري بحراني است .

رابرت Tanxc بيماري شناس و رئيس شعبه مراكز كنترل بيماري حدود ۱۷ سال تحقيق در اين مورد انجام داده است . او فارغ التحصيل از كالج Yale در ۱۹۷۵ است و درجه M.D از دانشگاه Vander bilt است . درجة M.P.H را در سال ۱۹۸۰ گرفت. براي تماس با او به اين آدرس به اين نشاني مراجعه كنيد :
مراجع

بيماري ها ناشي از غذا مي توانند باعث بيماري دائمي يا بلندمدت يا حتي مرگ شوند. كودكان ، افراد بزرگسال وقتي زنان حامله و كساني كه داراي سيستم هاي ايمني ضعيف شده هستد نسبت به بيماري ناشي از غذا آسيب پذيرتر هستند . بعضي از غذاها باكتري هاي زبان آور بيشتري نسبت به ساير باكتري ها دارند .

مثلاً ، غذاي بدست آمده از حيوانات اي كه بطور خام فروخته مي شوند مثل (گوشت خام ، صدف خام ، پرندگان خام) احتمال حمل كردن باكتري بيشتري را دارند . فقط يك مرحله فرايند باكتري كشي مي تواند اين ميكروب‌ها را حذف كند مثل پاستوريزه كردن شير تخم مرغ و حذف باكتري هاي زيان آور . پرتودهي غذا عبارت اند از استفاده از انرژي يونيزاسيون مي باشد . اشعة پرانيزژي از داخل محصول (غذايي) عبور مي كند و در نهايت تمام باكتري ها و انگل هاي زيان آور در درون غذا يا روي آن از بين مي رود .

با اينحال ، غذا بصورت خام باقي مي ماند و تغييرات شيميايي جزئي را طي مي كند . سه نوع پرتودهي داريم : گاما ، راديوسكوپ ها (كبالت ۶۰)‌براي غذا و اشعه الكترون يكدسته اشعة الكترون بر روي غذا تابيده مي شود تا باكتري ها از بين بروند و اشعه X كه در واقع اشعه الكتروني اي است كه از داخل يك صفحة فلزي عبور مي كند تا اشعه X توليد شود . اشعه الكتروني و اشعه X هر دو توسط ماشين هايي توليد مي‌شوند كه از هر نوع مواد راديواكتيو استفاده مي كنند

.
با بعضي غذاها ، حتي بهترين عمليات ضدباكتري استاندارد و ضدعفوني كردن ، نمي‌توان ايمني را تضمين كرد . مثلاً هيچ تضميني وجود ندارد كه گوشت خام بدون باكتري هاي زيان آور باشند . اين غذاها محيط مطلوبي را براي رشد باكتري و فرايند توليد آنها فراهم مي كنند كه شامل يك مرحلة‌كشتن هستند از قبيل پختن يا پاستوريزه كردن ، براي اين غذاها ، پرتودهي يك مرحلة كشتار باكتري را بدون پختن غذا فراهم مي كند . غذاها ممكن است براي افزايش عمرشان در معرض پرتودهي قرار گيرند و سبزيجات و ميوه هاي وارداتي ممكن است مورد پرتودهي قرار گيرند تا آفت هاي حشره اي كشته شوند كه ممكن است كشاورزي آمريكا را تهديد كنند .

آيا مصرف غذاهاي پرتودهي شده بي خطر هستند؟ بله ، غذاي پرتودهي شده بي خطر است .
آيا مصرف غذاهاي پرتودهي شده بي خطر هستند؟ بله ، غذاي پرتودهي شده بي خطر است .

آيا غذا راديواكتيو مي شود ؟ خير راديواكتيو نمي شود .
چه تغييرات راديواكتيوي ممكن است رخ دهد وقتي اشعه به غذا داده مي شود؟
اشعه ممكن است راديكال آزاد و اتم ناپايدار را توليد كند كه با ساير اتم ها واكنش مي‌كنند تا تغييرات شيميايي كمي در غذاي عمل آمده ايجاد كند . نتيجه اين واكنش ها مقادير كمي از مواد شيميايي معيني از قبيل پراكسيد هيدروژني است كه قبلاً در غذا يا وقتي كه غذا پخته مي شوند تشكيل مي شوند . اين محصولات راديواكتيك موسوم به مواد شيميايي هستند و در مقادير كمي توليد مي شوند كه آسيبي به سلامتي نمي زنند . هيچ پرتودهي غذايي اي باعث توليد گونه هايي از باكتري هاي مقاوم به پرتودهي نمي‌گردند . اين امر مي تواند فقط وقتي رخ دهد كه باكتري ها در معرض مقادير خاصي از پرتودهي باشند . پرتودهي نمي تواند غذاي پخته را فاسد كند و نمي تواند باعث رفع بوي بد يا طعم غذاي ترشيده شود .

پرتودهي نبايد يك جايگزين براي ضدعفوني غذا باشد . اگر يك غذايي بسيار آلوده باشد ، پرتودهي مؤثر نخواهد بود و فقط شير بايد استانداردهاي بهداشتي خاصي را قبل از پاستوريزه كردن بگذراند و غذاها بايد استانداردهاي بهداشتي را داشته باشند . قبل از اينكه پرتودهي شوند .