ميزان علاقه مندي دانش آموزان سال اول دبيرستان غيرانتفاعي بردبار به درس رياضي

مقدمه
ابتدا از جناب آقاي مهندس بهرنگ دبير محترم درس آمار جهت همكاري و همياري ما در تهيه و تكميل اين پروژه تشكر مي كنيم و اين پروژه كه هم اكنون در اختيار شماست حاصل تلاش و زحمات عده اي از دانش آموزان است كه اميدواريم مفيد و سودمند واقع شود.
هدف از انجام اين بررسي آماري، اينكه دريابيم:

«چند درصد از دانش آموزان سال اول دبيرستان غيرانتفاعي بردبار تصميم دارند در رشته ي رياضي و فيزيك تحصيل كنند»
موضوع مورد مطالعه:
ميزان علاقه مندي دانش آموزان سال اول دبيرستان غيرانتفاعي بردبار به درس رياضي
در اين قسمت به توضيح درباره ي جدول هاي فراواني و چگونگي جمع آوري اطلاعات مي پردازيم.
براي جمع آوري اطلاعات درباره ي اين موضوع از پرسشنامه استفاده كرديم به طوري كه ۳۴ پرسشنامه به عنوان نمونه كه شامل ۷ سؤال مي‌باشد در اختيار دانش آموزان ۱۲ كلاس موجود در دبيرستان بردبار به صورت اتفاقي و بدون شناخت قبلي قرار گرفت. سپس تمام پرسشنامه ها جمع آوري گرديد و با توجه به اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه ها براي هر سؤال جدول فراواني كه شامل فراواني مطلق ، فراواني نسبي و درصد فراواني نسبي و فراواني تجمعي و زاويه ي مركزي مي‌باشد و با توجه به نوع داده براي آن در صورت امكان مركز دسته تعيين گرديد. سپس با توجه به نوع متغير مورد مطالعه براي هر سؤال نمودار ميله اي و دايره اي و يا نمودار مستطيلي و چند بر فراواني كشيده شد. سپس به پيدا كردن شاخص هاي مركزي (حد و ميانه و ميانگين) پرداختيم.

(هر داده كه بيشترين فراواني را دارد ميانه مقداري است كه نصف داده ها قبل از آن و نصف ديگر داده ها بعد از آن قرار دارد و ميانگين مركزيت داده ها را نشان مي‌دهد.)

۱- ميزان علاقه مندي شما به درس رياضي چقدر است؟
الف)كم ب)متوسط ج)زياد د)خيلي زياد
براي نظم بخشيدن به اطلاعات و داده هاي داده شده از جدول فراواني استفاده كنيم.

خيلي زياد زياد متوسط كم ميزان علاقه مندي دانش آموزان سال اول دبيرستان به درس رياضي
۳۴ ۸ ۱۱ ۸ ۷ فراواني مطلق fi

خيلي زياد زياد متوسط كم ميزان علاقه مندي دانش آموزان سال اول دبيرستان به درس رياضي
۳۴ ۸ ۱۱ ۸ ۷ فراواني مطلق fi
1

فراواني نسبي
%۱۰۰ %۵/۲۳ %۵/۲۳ %۵/۲۳ %۵/۲۰ درصد فراواني نسبي
۳۴ ۲۶ ۱۵ ۷ فراواني تجمعي

زاويه ي مركزي

متغير كيفي اسمي نوع متغير مورد مطالعه
تعداد دانش آموزاني كه به درس رياضي علاقه دارند زياد مي‌باشد (۱۱ نفر از ۳۴ نفر) پس (زياد)
داده هاي كيفي اسمي ميانه ندارند
داده هاي كيفي اسمي ميانگين ندارند. مد Mod
ميانه
ميانگين
واريانس ندارد واريانس و انحراف معيار
نمودار دايره اي براي متغيرهاي كيفي و كمي گسسته كه چند حالتي باشد مناسب است.

نمودار دايره اي
نمودار ميله اي براي متغيرهاي كيفي و كمي گسسته مناسب است. در نمودار ميله اي طول ميله ها با هم مقايسه مي شوند.

ميزان علاقه مندي دانش آموزان به درس رياضي
عنوان: توزيع ميزان علاقه مندي دانش آموزان سال اول دبيرستان مدرسه اهل البت به درس رياضي
۲-دوست داريد كدام يك از رشته هاي تحصيلي را ادامه دهيد.
الف: رياضي و فيزيك ب)تجربي ج)انساني د)فني هـ) كاردانش

كاردانش فني انساني تجربي رياضي فيزيك رشته هاي تحصيلي مورد علاقه دانش آموزان
۳۴ ۹ ۱۱ ۲ ۶ ۶ فراواني مطلق fu

كاردانش فني انساني تجربي رياضي فيزيك رشته هاي تحصيلي مورد علاقه دانش آموزان
۳۴
۱
%۱۰۰

۳۶۰ ۹

%۴۹/۲۶
۳۴
۲۹/۹۵ ۱۱

%۳۵/۳۲
۲۵
۴۷/۱۱۶ ۲

%۸۸/۵
۱۴
۱۸/۲۱ ۶

%۶۴/۱۷
۱۲
۵۳/۶۳ ۶

%۶۴/۱۷
۶
۵۳/۶۳ فراواني مطلق fi
فراواني نسبي
درصد فراواني نسبي
فراواني تجمعي
زاويه مركزي

متغير كيفي اسمي نوع متغير مورد مطالعه
با بررسي آماري كه انجام شد بيشتر دانش آموزان علاقه دارند در رشته هاي فني تحصيل كنند.
داده هاي كيفي اسمي ميانه ندارند.
داده هاي كيفي اسمي ميانگين ندارند.
ــــــــــ
ــــــــــ مد Mod
ميانه
ميانگين
واريانس و انحراف معيار
واريانس و انحراف معيار ندارد
چون متغير مورد مطالعه ما از نوع كيفي اسمي است.
نمودار دايره اي براي آن مناسب است.

براي متغيرهاي كيفي و كمي گسسته نمودار ميله اي مناسب است.

عنوان: توزيع علاقه مندي دانش آموزان سال اول دبيرستان مدرسه اهل البيت به رشته‌هاي تحصيلي
۳-آيا دبير درس رياضي در علاقه مندي شما به اين درس اساسي دارد؟
الف)بله ب)خير

خير بله نقش دبير رياضي در علاقه مندي دانش آموزان به درس رياضي
۳۴ ۵ ۲۹ فراواني مطلق fi

خير بله نقش دبير رياضي در علاقه مندي دانش آموزان به درس رياضي
۳۱ ۵ ۲۹ فراواني مطلق fi
1

فراواني نسبي
%۱۰۰ %۷۰۵۸۹*/۱۴ ۲۹۴۱۱/۸۵ درصد فراواني نسبي
۳۴ ۲۹ فراواني تجمعي
۳۶۰ ۹۵/۵۲ ۰۵/۳۰۷ زاويه ي مركزي

ندارد واريانس
ندارد انحراف معيار
متغير كيفي اسمي نوع متغير مورد مطالعه
از ديدگاه بيشتر دانش آموزان دبير در علاقه مندي به اين درس نقش دارد (بله) مد Mod
داده هاي كيفي اسمي ميانه ندارد. ميانه
داده هاي كيفي اسمي ميانگين ندارند ميانگين

نوع داده اي ما كيفي اسمي مي‌باشد پس نمودار دايره اي براي آن مناسب است.

نمودار ميله اي
عنوان: توزيع نقش دبير رياضي در علاقه مندي دانش آموزان به درس رياضي براي داده‌هاي كيفي اسمي نمودار ميله مناسب است.

۴-نمره درس رياضي شما در نيم سال اول دبيرستان چند است؟
الف)۲۰-۱۹ ب)۱۹-۱۸ ج)۱۸-۱۷ د)۱۷-۱۶

۲۰-۱۹ ۱۹-۱۸ ۱۸-۱۷ ۱۷-۱۶ نمره ي درس رياضي دانش آموزان دبيرستان اول دبيرستان
۳۴ ۱۰ ۵ ۲ ۱۷ فراواني مطلق fi

۲۰-۱۹ ۱۹-۱۸ ۱۸-۱۷ ۱۷-۱۶ نمره ي درس رياضي دانش آموزان دبيرستان اول دبيرستان
۳۴ ۱۰ ۵ ۲ ۱۷ فراواني مطلق fi
1

فراواني نسبي
%۱۰۰ %۴۲/۲۹ %۷۰/۱۴ %۸۸/۵ %۵۰ درصد فراواني نسبي
۳۴ ۲۴ ۱۹ ۱۷ فراواني تجمعي
۳۶۰ ۸۸/۱۰۵ ۹۴/۵۲ ۱۸/۲۱ ۱۸۰ زاويه ي مركزي
۵/۱۹ ۵/۱۸ ۵/۱۷ ۵/۱۶ مركز دسته

متغير كمي پيوسته
نمره ي رياضي بيشتر دانش آموزان ۵/۱۶ بوده است.
۵/۱۶
۱۷
۷۳/۱۷
۳۲۲۹/۱ نوع متغير مورد مطالعه
مد Mod
ميانه
ميانگين
واريانس
۱۵۰/۱ انحراف معيار

چون متغير مورد مطالعه ما از انواع كمي پيوسته است نمودار مستطيلي براي آن مناسب است.

۵-شما براي يادگيري بهتر درس رياضي از كدام يك از كتب زير استفاده مي كنيد؟
الف)پيك گل واژه ب)گاج ج)كار و مطالعه د)هيچ كدام

هيچ كدام كار و مطالعه گاج پيك گل واژه كتاب هاي مورد استفاده دانش آموزان
۳۴ ۲۴ ۵ ۱ ۴ فراواني مطلق fi

هيچ كدام كار و مطالعه گاج پيك گل واژه كتاب هاي مورد استفاده دانش آموزان
۳۴ ۲۴ ۵ ۱ ۴ فراواني مطلق fi
1

فراواني نسبي
%۱۰۰ %۵۸/۷۰ %۷۲/۱۴ %۹۴/۲ %۷۶/۱۱ درصد فراواني نسبي
۳۴ ۱۰ ۵ ۴ فراواني تجمعي
۳۶۰ ۱۱/۲۵۴ ۹/۵۲ ۵/۱۰ ۵/۴۲ زاويه مركزي

داده كيفي نوع متغير مورد مطالعه
بيشتر دانش آموزان از هيچ كتاب كمكي براي يادگيري درس رياضي استفاده نمي كنند
داده هاي كيفي اسمي ميانه ندارند.
داده هاي كيفي اسمي ميانگين ندارند.
داده هاي كيفي اسمي واريانس ندارند. هيچ كدام

ـــ
ـــ
ـــ مد Mod
ميانه
ميانگين
واريانس
انحراف معيار
چون داده ي ما از نوع كيفي اسمي مي باشد نمودار دايره اي براي آن مناسب است.

نمودارها براي به تصوير كشيدن جامعه و تجسم بهتر آن به كار مي روند و نمودار ميله‌اي هم براي متغيرهاي كيفي و كمي گسسته مناسب است.

عنوان: توزيع كتاب هاي مورد استفاده ي دانش آموزان سال اول دبيرستان در يادگيري بهتر درس رياضي