پروژه ای به نام Web tango

چكيده:
همانطوري كه مي دانيد امروزه اينترنت و وب جهاني نقش مهمي در علم و اقتصاد و خيلي از زمينه ها بازي مي كند. پس تمام علوم و فرآيندهايي كه منجر به بهبود و ارتقاي اينترنت و كاركرد آن شوند. از اهميت ويژه اي برخوردار خواهند بود.

طراحي وب سايت كه موضوع اين مقاله مي باشد به منزله بلوكماي ساختماني و پايه اصلي اينترنت مي باشند. پس به تبع موارد گفته شده هر دستاوردي كه باعث تسهيل اين فرآيند شود. از اهميت برخورداراست.

در اين مقاله ما در مورد پروژه اي به نام web tango صحبت مي كنيم. كه با استفاده از مقياس هاي كمي جنبه هاي اطلاعاتي حركتي و گرافيكي يك وب سايت، قصد دارد به طراحان غير حرفه اي جهت بهبود سايتهايشان كمك كند.

چيزي كه كار ما را از بيشتر كارهاي ديگر برجسته مي سازد. اين است كه اين ابزار بر پايه مقياس هاي مشتق شده تجربي است كه روي هزاران صفحه وب محاسبه شده است.

اميد است كه اين مقاله رهنمودي باشد به سمت بالا بردن سطح علمي شما سروران.
فصل اول
مقدمه
وب سايتهايي كه ضعيف طراحي شده اند مي توانند منجر به از دست دادن توليد و درآمد شوند. بنابراين اين سوال كه چطور طراحي وب سايتهاي اطلاعاتي را بهبود بخشيم، از اهميت ويژه اي برخوردار است. گرچه اكثر وب سايتهاي برجسته توسط شركت هاي حرفه اي طراحي، ايجاد شده اند، اما خيلي از سايت هاي كوچكتر توسط افرادي با تجربه كمي از طراحي يا تعليم ساخته مي شوند. در نتيجه، وب سايتهايي با دسترسي عمومي مانند آنهايي كه متعلق به حرفه هاي كوچك و بدون سود هستند، اغلب قابليت استفاده با استاندارد ضعيف را دارند.

چه چيز باعث طراحي يك وب سايت با كيفيت بالا مي شود؟ اگرچه كتابهاي راهنماي طراحي وب موجود هستند، اما يك شكاف بزرگي بين يك چيز اكتشافي مانند ثابت كردن اين رابطه و اجراي اين نظر وجود دارد. بعلاوه، راهنماها مغايرت ايجاد مي كنند، و نظر مشابهي را براي تمام انواع وب سايتها، بدون توجه به هدف و منظورشان ارائه مي دهند. بالاخره راهنماها احتياج به مطالعه دقيق دارند و ممكن است براي طراح گاهگاهي آشنا نباشند.

به عنوان قسمتي از پروژه web Tango، ما روش هاي اتوماتيكي را براي كمك به طراحان براي بهبود سايتهايشان جستجو مي كنيم. هدف ما ايجاد يك وسيله موثر است كه به دور كردن سازندگان وب سايتها از طراحي بد، و هدايت آنها به سمت طراحي هاي بهتر كمك كند. يك ابزار چك كننده كيفيت مشابه چك كننده

گرامر در يك فرايند كلمه اي است چيزي كه كار ما را از بيشتر كارهاي ديگر، مشخص و برجسته مي سازد اين است كه اين ابزار بر پايه مقياسهاي مشتق شده تجربي است كه روي هزاران صفحه وب محاسبه شده است. ما اين مقياسها را كه جنبه هاي اطلاعاتي حركتي و گرافيكي يك وب سايت را مشخص مي كند به نمودارهايي براي انواع مختلفي از سايتها تبديل كرديم. طرح مقدماتي ما چك كردن ابزاري است كه از اين نمودارها براي ارزيابي طراحي هاي وب سايتها استفاده مي كند، نسخه هاي بعدي همچنين، بهبودها و اصلاحات طراحي را ارائه مي دهند.

بسياري از اين ابزارهاي نرم افزاري كه در اين مقاله توصيف شده اند به صورت online در webtango . berkeley. Edu موجود مي باشد.
فصل دوم
صفحه وب و اندازه هاي سايت
سطح ظاهري يك وب سايت، تركيب پيچيده اي از متون، پيوندها ، عناصر گرافيكي و جنبه هاي ديگر است كه روي كيفيت كلي سايت تاثير مي گذارد. بنابراين، طراحي وب سايت مستلزم مجموعه وسيعي از فعاليت ها براي مشخص كردن اين جنبه هاي گوناگون است.

طراحي اطلاعاتي: روي تشخيص و گروه بندي موضوعات و بهبود عناوين دسته بندي به منظور انعكاس ساختمان اطلاعاتي سايت متمركز است.
طراحي حركتي: روي بهبود مكانيزم ها (مانند پيوندها و نوارهاي حركتي) به منظور تسهيل رابطه و تاثير متقابل با ساختمان اطلاعاتي تاكيد مي كند.
طراحي گرافيكي: روي ارائه بصري تاكيد دارد.

طراحي تجربي: شامل تمام اين سه دسته بندي به علاوه خاصيت هايي كه روي كل تجربه كاربر تاثير مي گذارد، مي شود.
تمام اين تركيبات طراحي مستلزم برخي تحقيق ها و تحليل ها است كه درون وظايفي كه كاربران احتمال مي رود بر عهده بگيرند، گنجانده مي شود.
طراحي اطلاعاتي، حركتي، گرافيكي و تجربي مي تواند به علاوه به جنبه هاي شرح داده شده در شكل ۱-۲ اشاره كند. سطوح پاييني مطابق با طراحي

اطلاعاتي، حركتي، و گرافيكي (براي مثال عناصر نوشتاري وتنظيماتي، طراحي اطلاعاتي را منعكس مي كنند)، سطوح بالايي مطابق است با طراحي تجربي.
شكل نشان مي دهد كه عناصر نوشتاري، ارتباطي و گرافيكي، بلوك هاي ساختماني سطوح وب هستند. جنبه ها روي سطح بعدي تنظيمات اين بلوكهاي ساختماني را مشخص مي كند و سطح بعدي، تنظيمات صفحه را مشخص مي كند. دو سطح بالايي، كار صفحه و معماري سايت را مشخص مي كند. (استحكام و ثبات صفحه، پهنا، عمق و غيره).

براي ساختن اين جدول، ما توضيحات طراحي وب و مطالعات كاربري منتشر شده را به منظور مشخص كردن ويژگي هاي كليدي كه روي قابليت استفاده و كيفيت سطحي وب تاثير مي گذارد بررسي كرديم. ما اندازه هاي كمي را به منظور ارزيابي و تشخيص ويژگي هايي مثل مقدار متن، رنگ، ثبات و استحكام سايت كه در توضيحات بحث مي شوند مي گيريم. ما سپس ابزاري را توسعه مي دهيم كه مي تواند اندازه هاي سطح ۱۵۷ صفحه و سايت را محاسبه كند. ما دقت اين ابزار را در محاسبه اندازه ها براي مجموعه اي از يك نمونه صفحات وب ارزيابي كرديم و دقت بالايي را (۸۴ درصد به طور متوسط) روي ۱۵۴ اندازه گيري پيدا كرديم. جدول ۱-۲ تمام اندازه گيري را خلاصه كرده است.

شكل ۱-۲: ساختار وب سايت

جدول ۱-۲: اندازه ها براي به دست آوردن كيفيت طراحي

فصل سوم
۱-۳: معماري سايت
شكل ۲-۳ معماري web tango رانشان مي دهد. طراح از ابزار جستجوگر براي down load كردن نمونه اي از صفحات به منظور تحليل استفاده مي كند. طراح صفحه شروع را مشخص مي كند، براي نمونه صفحه مادر و اين ابزار به طور تصادفي صفحاتي را متوالي از صفحه شروع انتخاب مي كند. آن، عمق صفحه را با توجه به اينكه آيا صفحه از سطح قبلي قابل دسترسي است يا نه مشخص مي كند. (براي مثال، يك صفحه اي در سطح دو از صفحه شروع غير قابل دسترسي است اما از يك صفحه اي كه به طور مستقيم به صفحه شروع متصل شده قابل دسترسي است. يعني صفحات flash و تبليغات استفاده نمي شوند.

طراح سپس از ابزار تحليل روي نمونه براي به دست آوردن و تشخيص كيفيت استفاده مي كند. ابزار تحليلي با ابزار محاسبه متري در ارتباط است. كه اندازه هاي سطح ۱۴۱ صفحه و سطح ۱۶ سايت را كه در جدول ۱-۲ براي آن صفحات مشخص شده محاسبه مي كند. طراح مي تواند مكرراّ از ابزار تحليل روي نمونه بدون دوباره استفاده كردن ابزار جستجو گر استفاده كند.

تحليل كننده HTML و نمونه ساز مرورگر يك مدل صفحه مفصل (داراي نكات ريز) را توليد مي كند. ابزار جستجوگر از اين مدل براي مشخص كردن صفحات به منظور جستجو در هر سطح استفاده كند. اين مدل همچنين شامل اطلاعاتي درباره عناصر هر صفحه كه شامل سايز، موقعيت مكاني و تنظيمات است مي شود، كه ابزار محاسبه متري براي محاسبه اندازه هاي سطح صفحه استفاده مي كند. ابزار تحليل از داده هاي ابزار محاسبه متري براي نشان دادن اينكه چطور يك طرح داده شده از طرح هاي درجه بندي شده با يك هدف مشابه فرق مي كند، استفاده مي كند. آن از چندين مدل آماري كه از تحليل بيشتر از ۳۰۰ سايت كه بر طبق كمّيت و قابليت استفاده شان درجه بندي شدند، گرفته شده است. اين مدل رابطه هاي مهم و كليدي را براي اندازه هايي كه در جدول ۱-۲ توضيح داده شده در بر مي گيرند.

اين ابزار تنها تحليل سايت هاي كامل شده را در بر مي گيرد، كار بعدي روي توسعه اين ابزار به منظور در برگيري ارزيابي موثر در تمام فازهاي طراحي متمركز است.
۲-۳: پيش بيني صفحه و درجه بندي هاي سايت
ما سه مطالعه را براي تست كردن اعتبار فاز ساختمان اين مدل در مطالعة روشها و مدلها ارائه داديم. نتايج نشان داد كه نمونه فايهايي كه از داده هاي تجربي نشأت گرفتند، مي توانند به طور بالقوه اي محدوديت هايي را در روش هاي ارزيابي شده موجود مشخص كنند. مثل ناپايداري در كتاب هاي راهنمايي طراحي و فقدان مكانيزم هاي معتبر.

شكل ۲-۳: معماري web tango

فصل چهارم
توسعه (گسترش) يك نمونه مدل پيش بيني شده
مطالعه اوليه ما، يك تحليل مقدماتي از ۴۴۸ صفحه web را گزارش داده. هر صفحه با يك سايت كه يا به وسيله متخصصين درجه بندي شده بود و يا درجه بندي نشده بود مطابقت مي كرد. ما درجه بندي هاي تخصصي را از منابع مختلفي مانند مجلة كامپيوتري wise cat 100, pc Top 100 و آخرين نامزد براي جايزه webby گرفتيم. براي هر صفحه وب، ما ۱۲ مقياس كمي مربوط به تركيب صفحه، تعداد اطلاعات و سايز (مانند تعداد كلمه و پيوندها و رنگ ها) محاسبه كرديم. ما مي خواستيم تعيين كنيم كه آيا اندازه ها مي توانستند وضع صفحه را در دو گروه پيش بيني كنند يا نه و اينكه صفحات را در هر گروه تعيين كنند.

ما دريافتيم كه ۶ اندازه: شماره دسته اي متن، شماره پيوند، اندازه صفحه، شماره تصويرهاي گرافيكي، شماره رنگ و تركيب و پيچيدگي خواندن، به طور عمده براي صفحات در دو گروه قضاوت بودند. براي مثال دسته بندي متن با درجه بالا در صفحات درجه بندي شده استفاده شده بود تا در صفحات درجه بندي نشده. چنين دسته بندي اسكن و جستجو، مرور سطحي سرعت متن براي پيدا كردن اطلاعات مورد نياز را بهبود مي بخشد. به علاوه نتايج دو ارتباط دوگانه قوي براي صفحات از سايت هاي درجه بندي شده، پنج رابطه دوگانه براي صفحات از سايت هاي درجه بندي نشده را آشكار كرد.

صفحات درجه بندي شده ارتباطي بين شماره دسته بندي متنها و پيوندها مانند بين شماره نوع قلم و رنگ داشتند كه پيشنهاد مي كرد كه دسته بندي براي مرتب كردن پيوند ها به گروه ‌ها و آن رنگي كه اصولا براي نشان دادن متن به كار مي رفت، استفاده مي شد. چنين ارتباطات مشابهي بين اندازه ها در صفحات درجه بندي شده چندين الگوي طرح را آشكار ساخت كه شامل استفاده از رنگ ها براي برجسته و مشخص كردن بدنه و نشان دادن متن، استفاده از رنگ هاي متعدد براي پيوندهاي متن و استفاده از پيوندهاي تصويري به طوريكه ضد پيوند هاي متن باشد بود.

يك بازرسي از صفحات به طور تصادفي انتخاب شده، از پيش بيني هاي ما در مورد اينكه چطور صفحات سايت درجه بندي شده و درجه بندي نشده روابط دوگانه را نشان مي دهد، حمايت كرد. ما از يك روش طبقه بندي متفاوت خطي براي رسيدگي به روابط بين اندازه ها استفاده مي كنيم، براي پيش بيني اينكه آيا صفات بايد از نظر درجه بندي شدن و درجه بندي نشدن طبقه بندي شوند يا نه. اين طبقه بندي كننده متفاوت خطي با دقت ۶۳ درصد نشان داد كه اندازه هاي كمي مي توانستند تفاوت هايي در بين دو گروه مشخص كنند.