PDF چيست ؟

سوالي که اول ممکن است به ذهن بسد اين است که PDF فايل چيست؟
PDF از حروف portable document file گرفته شده است که بوسيله شرکت Adobe در دسترس همگان قرار گرفته است. اين رمت ها از سال ۱۹۹۳ براي استانداردهاي اينترنت و همچنين توزيع هاي الکتريکي مورد استفاده قرار گرفت و تا کنون نيز شمار بسيار زياذي از ذاينگونه فايلها بر روي وب موجود است.
PDF فايل ها بوسيله نرم افزارهايي که به اصطلاح portable document software گفته مي شوند به وجود مي آيند.
ويژگي خاص فرمت ها به همراه داشتن image،graphic ، text در code اصلي فايلشان است. در واقع PDF فايلها ، style هايي که به آن اضافه مي شودجزو فايلهايي منحصر بفرد محسوب مي شوند.

براي چه از PDF استفاده مي کنيم؟

علت اصلي استفاده از فرمت هاي PDF حجم کم اينگونه فايلها در مقايسه با فايلهاي HTML هم نوع خود است. PDF فرمت ها فشرده POSTSCRIPT مي باشد که مي تواند DOCUMENT با تمام ويژگيها را شامل شود که در HTML چنين کاري مقدور نيست.

تاريخچه PDF format

۱۹۸۰-۲۰۰۱

(۱۹۸۰) ساخت اساسيها

انقلاب نشر را بر روي صفحه ويندوز شعله ور کرد.

براي اکثر موارد چاپي شمرده مي شود اما خيلي مناسب براي استفاده محاوره اي نيست. postscript

خواهد بود.pdf قالب فايل هوشمند بعنوان شکل بعدي اساس

داستان آغاز مي شود.۱۹۹۱-۱۹۹۳

)۹۲ ايجاد شد. (بهترين جايزه پاييز۱۹۹۳ ناميده ميشود در تابستان carousl کد آن Acrobat 1

در پست اسکريپت پشتيباني شد. hypertext

پست اسکريپت نسخه ۲ را حمايت مي کند. Acrobat Distiller 2.0

توسط اديسون وسلي منتشر شد.pdfکتاب مرجع

قيمتي در حدود ۵۰ دلار داشت.Acrobat Reader

سا ز گارهاي قبلي:۱۹۹۴

آغاز بکارکرد.pdf 1.1 همراه با Acrobat 2, 1994 در سپتامبر

را پشتيباني مي کند. plugin واسط کاربرAcrobat

ديسکها قرار دادند.PDF مستندات فني را در قالب (ADA) توسعه دهندگان وابسته

قرار دادند.CD درPDF مراجع ذي صلاح ماليات آمريکا مستندات اداري را در قالب

رمزسازي و جستجو و اتصال به وب را پشتيباني مي کند.Acrobat

بصورت مجاني در دسترس است.Acrobat

CompuServe توافقات طبقه شده براي

حمايت برنامه کاربردي وپذيرش کاربر ۱۹۹۵

گرفتن نسخه ۱ با ۴۰۰۰ دلار آمريکايي که خصوصيا ت زير را داشت:

فقط انگليسي است
کاراکترهاي خاص اروپايي را در بر نمي گيرد.
فقط سياه و سفيد است.

را براي اهداف تفسير و مرور و بازبيني شروع کردند. Acrobat

نيز مي باشد.prepressتنها براي تبديل مستندات نمايش نيست براي قرار دادن داده در دايره

را پوشش مي دهد Web , Adobe (1996)

در وب ظاهر مي شود.pdf مستندات

ايجاد شد.html , pdf اتصال بين

روانه بازار شد.Amber با کد نام Acrobat3

اتصال وب و صفحه در يک زمان انجام گرفت.

ممکن نبود.pdf بارگذاري صفحا ت خاص

به باراز آمد.pdf براي مرور Netscapeمجاني plugins

بيش از يک موقعيت بازار (۱۹۹۷)

آکروبات گسترش مي يا بد.plugins بازار

پويا بر روي سرور قرار مي گيرد. PDF

در دسترس همگان قرار مي گيرد.Pdflib نسخه هاي

غير محاوره اي توليد مي شود. PDF

اختصاص مي يابد.Pdf , Acrobat يک روز کامل به sybold سمينارهاي

پشتيباني مي کنند اما هنوز بي نقض نيستند.pdf برنامه هاي کاربردي از

در بي خبري مانده اند.MS OFFICEکاربران

ابتدايي به صورت تقريبا شکسته وبسايت را بارکذاري مي کنند.Pdfmark

جدي مي شود(۱۹۹۸)

:PDF براي ورود Pagemaker – Plug in

جنبه وسيع شده اما براي ااستفاده کاربري محدود گشته است.

(زمينه)

منتشر کرده اند. Prepressبراي PDF متخصصان سويسي وآلماني يک کتاب جامع در مورد

براي سهولت انتخاب نياز است.Distiner به پرونده هاي

کار نمي کنند.quark press و تزئينات ما با وجود مشکلات PDF ترکيب

و توزيع آگهي را محدود مي کنند.PDF موانع سايز صفحه سرويس دهنده اعمال

مديريت ذرات رنگ فقط به صورت ابتدايي ممکن است.

مشکلات فونت تغير داده شده نه پيش نمايش جدا.

محققان سويسي و آلماني يك كتاب جامع در مورد PDF براي Prepress منتشر كردند.

ـ به پروندههاي Distiner براي مديريت سهولت انتخاب نياز دارد.

ـ سهولت ورود PDF به برنامههاي كاربردي DTP عمدهاي نيازمند بود.

ـ تركيب PDF و تزئينات ما با وجود مشكلات Quark press كار نميكنند.
ـ خلاصهسازي، نشانههاي خلاصه كننده و پس دادن رنگ از دست ميروند.
ـ موانع سايز صفحه سرويس دهنده اعمال PDF و توزيع آگهي را محدود ميكنند.
ـ مديريت ذرات رنگ فقط به صورت ابتدايي ممكن است.
ـ مشكلات فونت تعبيه شده ـ نه پيش نمايش جدا

Pluginهاي Acrobat محكم براي وظيفه Prepress:

ـ Enfocus cneck up همه خصوصيات مربوط فايل PDF را چك ميكند ( پيش نمايش)
Quite lmposinf اعمالي در حد استعطاعت به وسيله Acrobat تحويل ميدهد.
Lantana crader jack جداسازي رنگ را فراهم ميكند. (نفوذ گري در جداسازي RTP)
ـ Enfocus pitstop براي نمايش محتويات صفحه
Ayfa اولين جريانهاي كاري سيستم Apogce مبتني بر PDF را ارائه ميدهد.
ـ كمپانيها شروع به فروختن PDF در سطح WEB كردند.
ـ از طريق رمز سازي امتيازات تجاري را حمايت ميكند.
ـ توليدات ثانويه شكافهاي كاربردي در Acrobat را پر ميكند.
ـ plugin هاي متغير
ـ plugin ويرايشي
ـ ابزارهاي بسياري ميزان زيادي از اسناد PDF را رسيدگي ميكنند. ـ پردازش دستهاي

۱۹۹۹ Acrobat 4 از راه ميرسد

Acrobat Exchange ، يك برنامه كاربردي كه در بستهكاربردي وجود داشت، كه هم اكنون “Acrobat” ناميده ميشود.
ـ حمايت از microsoft office
ـ افت و تأخير توليد PDF براي كاربران نوآموز
ـ بهبود تغيير و جنبههاي نشانه گذاري
ـ امضاي ديجيتالي و مقايسه اسناد

ـ perpress :
* پروندههاي Distiter
*استفاده prepress هنوز به خاطر تعداد زيادي اشتباه سخت محدود شده است.

يكپارچهسازي اينترنت:

تسخير وب Acrobat را به عنوان يك مرورگر وب ميسازد و محتويات Html به عنوان يك فايل PDF نگهداري ميكند.
ـ micrsoft به طور غير عمدي يك فايل PDF روي سرويس دهنده WEB خود قرار داد. (كشف شد بوسيله karl de Abrew )

۱۹۹۹: بين المللي كردن

ـ Acrobat 4 در انواع نسخههاي مختلفي قرار ميدهد.
ـ يونيكد در قالب فايل و نرمافزار حمايت ميكند.
* unicade به آساني براي عناصر ابر متن در دسترس است.
* فونت بر جاي مانده postscript هنوز هم از پشتيباني كامل براي توضيحات صفحه ميكاهد.
* فونت CID زبانهاي چيني و ژاپني و كرهاي پشتيباني ميكند.
* Adobe به طور مجاني يك مجموعه از فونتهاي CJK را توزيع ميكند.
* نمايش نسخههاي Acrobat بدون CJK و چاپ مستندات آسيايي

۲۰۰۰: جهان واقعي

ـ مشكلات با Acrobat 4
ـ با مشكلات جدي در استفاده perpress
ـ فقدان چندين macintosh plugin
ـ Adobe Acrobat distiter خروجي post Adobe Frame marker را وقتي كه راه انداز چاپگر استفاده ميشود را دوست ندارد.
ـ Acrobat 4.s زمينههاي بسياري را مورد اشاره قرار ميدهد اما:
* تأخير زياد در تحويل
* نسخه آسماني Acrobat 4.s در may 2000 رسيد. پس از شش ماه آگهي و بعد از تلفنهاي زياد.
* Acrobat 4.s به وسيله Acrobat 4.s به روز آورده ميشود اما شما واقعاً نياز نخواهيد داشت.
* احساس سردرگمي هنگام استفاده از كلمات (اصلاحات) تجاري، قابليت دسترسي و شماره گذاري ايجاد ميشود.

۲۰۰۰: PDF در prepress

ـ چندين راه حل نتيجه (انتهايي) جريان كاري در دسترس هستند.
ـ Agfa Apogcc ـ Heaidelbergrcrco Princrgy ـ Sciten Brisque
ـ امتيازات Plugins در دسترس
ـ چاپ دادههاي متغير: PPNL , PDF و ساير قالبيتها را در بر ميگيرد.
ـ تكميل استاندارد PDF/ X براي مبادله و prepress
ـ هنوز تلاش ديگري در ليستهاي وظيفه استاندارد وجود دارد: قابليت تعريف (JDF)
ـ قابليت ويرايش PDF

۲۰۰۰ تأثير PDF برروي Web

ـ كابرد PDF روي اينترنت ماوراي توده بحراني است.
* ۱۰۰ ميليون طبق كپي از Acrobat Reader روي web بارگذاري شده است.
* بر طبق Stot market , 36% همه كاربران Netscape و plugin نصب شده Acrobat را دارند. درمرتبه پنجم بعد از (Realplayer plugins , Beatink , Qick time, Avc)
(تعداد جستجوهاي كه در Altavista با موفيقت برخورد ميكنند (فقط اسناد) HTML مورد جستجو واقع شدهاند)
ـ S6ML = 275000
ـXML 665000 ـ Postscrip S2400

۲۰۰۰ : PDF در طرف سرويس دهنده

ـ افزايش تقاضا براي توليد PDF در روي سرويس دهنده
ـ سرويس دهنده Acrobat Distiller براي استفاده برروي اينترنت و اينترانت اعلان شد.
ـ سيستمهاي انتشار مثبتي بر XML:
2000 مديريت متن و دستكاري آن در XML
2001 ارائه كاربر در ابتدا در قالب HTML و XML به علاوه Style Sheet
2002 ارائه كاربر (در نهايت) در PDF
PDF LIB: PDF روي سرويس دهنده ايجاد ميكند.
ـ آساني و وضوح براي استفاده API
ـ در جفت از ايستگاههاي كاري حمايت شدند (پشتيباني شدند)
ـ تنوع زيادي از زبانهاي برنامهسازي و محيطهاي web پشتيباني شدند.