گزارش کار اموزی توزیع برق مرکز تهران

بسمه تعالي
مقدمه :
ورود نخستين مولد برق در ايران به ۱۲۰سال پيش يعني زمان ناصرالدين شاه برمي گردد در آن زمان فقط ده سال از اختراع اولين ماشين تبديل انرژي مكانيكي به انرژي الكتريكي (ماشين گرام )مي گذشت .

تاسيس وزارت آب وبرق (وزارت نيرو فعلي )در سال ۱۳۴۳هجري شمسي به مرور صنعت برق ايران بصورت صنعت يكپارچه دولتي درآمد كه از آن زمان تا كنون سرمايه گذاري عطيمي براي پيشرفت وتوسعه اين صنعت بوجود آمده است .

برق منطقه تهران در سال ۱۳۷۲هجري قمري به دو شركت برق منطقه تهران وشركت توزيع نيروي برق تهران تقسيم گرديدكارهاي اجرائي در ارتباط با برق رساني به مشتركين اصلاح وبهينه سازي شبكه روشنايي معابر به شركت توزيع تهران واگذار گرديد
در سال ۱۳۷۵شركت توزيع تهران به ۷شركت به شرح ذيل تقسيم گرديد :

۱-شركت توزيع نيروي برق شمال شرق تهران
۲-شركت توزيع نيروي برق شمال غرب تهران
۳-شركت توزيع نيروي برق مركز
۴-شركت توزيع نيروي برق جنوب غرب تهران
۵-شركت توزيع نيروي برق جنوب شرق تهران
۶-شركت توزيع نيروي برق استان قم
۷-شركت توزيع نيروي برق كرج

كه هركدام ازاين شركتها شامل چند منطقه مي باشند كه به اين وسيله كل شهر تهران را پوشش مي دهند به عنوان نمونه شركت توزيع نيروي برق مركز تهران مركب از شش منطقه :‍ بوعلي ؛ فردوسي ؛ خيام ؛ مولوي ؛ فارابي ؛ سهروردي.مي باشند كه در فعاليت اجرائي در اين مناطق دستور كارها مي باشد .
دستور كارها عبارتند از برگه كه بر طبق آن

اولاََ:نوع كار مشخص مي گردد.
ثانياََ:محل اجراي كار :شرح كالا ها وخدمات وتاريخ شروع وخاتمه كار نيز تعيين مي گردد.
واحد انبار وتداركات
هدف :

تهيه وتدارك كليه كالاها وخدمات مورد نياز شركت براي واحدهاي مختلف فني واداري وبرنامه ريزي بر اساس فعاليتها و برنامه هاي عملياتي حال وآينده كه به اين منظور مي بايست پس از كسب مجوزهاي لازم از مديرتها ي مختلف نسبت به خريد آنها اقدام گردد.
محدوده اعتبار:

محدوده اعتبار واحه انبار وتداركات در خصوص تهيه كالاهاي مورد مصرف در واحدهاي فني واداري وبرنامه ريزي برمبناي فعاليتهاي حال وآينده وهمچنين خريدهاي متفرقه جزئي واحدهاي اداري واجرائي .

مسوليتها وشرح وظايف :
نظارت بر كليه عمليات تداركاتي بمنظورسفارش ؛ خريد انواع ماشين آلات وساير كالاها فني وغير فني مورد نياز از بازرهاي داخلي وخارج از كشور .
دقت ومراقبت در تكميل مدارك حمل كالا وتحصيل پروانه صادرات و وادرات وبيمه كردن كالا. توزيع در عمليات تحويل كالا وملزئمات به سفارش دهنده
سفارشات بر عمليات انبارهاي لوازم ووسايل فني بورس وتاييداحتياجات ولوازم فني وغير فني انبار واقدام در تهيه آنها .
برنامه ريزي جهت خريد وخدمات با توجه به نيازهاي شركت .

اقدامات مربوط به خريد كالاهاي مورد نياز شركت از داخل وخارج كشور .
اقدامات مربوط به فروش يا مبادله كالاهاي مازاد برمصرف شركت .
شركت در جلسات مناقصه ومزايده بمنظور خربد وفروش اجناس واموال .
مفاهيم :

استعلام:عبارتست از خريدكالا با اخذ استعلام كتبي به كمترين بهاي پيشنهادي فروشنده.
مناقصه :عبارتست از خريد كالاوخدمات به پايين ترين قيمت پيشنهادي از شركتهاي معتبر.
مزايده :عبارتست از فروش كالاها اسقاطي واز رده خارج به بالاترين قيمت پيشنهادي .
حراج :عبارتست از نوعي مزايده كه بصورت حضوري با مشخص شدن قيمت پايه انجام مي گيرد.

قراردادها
شركتهاي پنجگانه به عنوان پيمانكار براي برق تهران درقالب ۵قراردادبراي برق تهران كار انجام مي دهند قراردادها در اول سال از نظر ريالي تامين اعتبار مي شوند وروي آنها كار صورت مي گيرد براي جلوگيري از چندگانگي يك فهرست بها برق تهران در ابتداي سال به شركت توزيع يك فهرست ovمي دهد كه بهاي واحدكالاهارا انبار بطور يكسان براي همه شركتها تعيين مي كند.

برق منطقه تهران به عنوان كارفرما در قالب ۵قراردادبه پيمانكار خود يعني شركت توزيع برق مركز پول پرداخت مي كند ۵قراردادعبارتند :
۱-توسعه واحداث .
۲-بازسازي وبهينه سازي .
۳-قراردادخدمات مشتركين .
۴-طراحي ونظارت .
۵-بهره برداري.
به طور مثال يكي از اينها را توضيح مي دهيم :

قرارداد توسعه واحداث :
موضوع اين قرارداد در خصوص تهيه موادولوازم وتهجيزات مورد لازم جهت توسعه واحداث (افزايش خطوط هوايي و زميني؛ پستهاي زميني وهوايي ؛ خطوط فشار ضعيف زميني وهوايي ؛ روشنايي معابروساختمانها وانشعبات مشتركين )براساس مشخصات و استانداردهاي اجرائي ؛همچنين پذيرش مشتركين واقدام در مورد درخواستهاي در قدرت انشعابات ويا تفكيك وادغام انشعابات.

بادر نظر گرفتن نياز مشتركين ؛پيشنهاد احداث ساختمان هاي عمليات توزيع وبرآورد هزينه هاي مربوط را به كارفرما اعلام مي نمايد پس از كسب موافقت كارفرما نسبت به اجرا پروژه اقدام خواهد نمود .

خدمات مالي واداري
۱-هدف:
بعنوان مسول هماهنگ كننده در حافظ منافع شركت در خصوص حفظ ونگهداري وحراست از اموال ونظارت كامل بر خرج كرد وهزينه هاي مالي عمل مي نمايد
۲- مسوليتها:

۱-۲)رئيس اداري مالي :
وظيفه كنترل ونظارت وهماهنگ كننده كلي كارهاي اداري مالي مي باشد.
۲-۲)مسول تنظيم اسناد حسابداري :
ثبت وكنترل كايه اسناد تنخواه وپيمانكاري ونگهداري حساب بانك وثبت ونگهداري آمار ماهانه ونظارت وكنترل مستقيم بر حسابداري تاسيسات (دستوركارها).
۳-۲)مسول حسابداري تاسيسات :

تهيه وتنظيم دستوركارها پروژه هاي نوسازي وبهينه سازي وتعميرات وجمع آوري مدارك ولوازم مصرفي دستوركارها تا مرحله بستن دستوركارها وصورت وضعيت مربوطه و وصول كليه حواله هاي انبار وقبض برگشت وارسال كليه مدارك ودستوركارها به امور مالي مركز .
۴-۲)مسول حسابداري درآمد:

ثبت وضبط ونگهداري وارسال كليه حسابها در آمد وحساب در آمدهاي متفرقه وارسال ماهيانه به امور مالي مركز وبرق تهران ودريافت صورتحساب درآمد از بانك وتنظيم دفتر در آمد ورفع مغايرت وارسال به برق تهران .

۵-۲)كارپرداز:
كارپرداز تحت نظارت مستقيم اداره مالي ومسول نگهداري وضبط وثبت تنخواه منطقه مي باشد كه با مجوز هاي صادره خريدهاي جزئي ومتفرقه انجام مي گيرد.
۳-انواع دستوركارها :
۱-دستوركارهاي تاسيساتي پروژه.
۲-دستوركارهاي اختصاصي .
۳-دستوركارهاي تعميراتي .
۴-دستوركارهاي بركناري .
قيمت تمام شده

۱-هدف:
محاسبه قيمت تمام شده پروژهاي اجرائي وكليه فعاليتهاي شزكت ودر نهايت تشخيص سود يا زيان هر پروژه.
۲-محدوده اعتبار:
اعتبار اين واحددر برگيرنده حوزه ستادي ومناطق ۴گانه شركت مي باشد.
۳-مفاهيم:

قيمت تمام شده :سودزيا ناشي از قيمت تمام شده پروژهاي(هزينه ها )وصورت وضعيت (درآمدها)
۴-شرح وظايف :
۱-۴)شناخت لوازم اجناس مصرفي كليه تاسيسات دردست اقدام شركت مانند: تاسيسات توزيع نيرو وتاسيسات عمومي .
۲-۴)كنترل اسناد و هزينه اسناد پرداخت تاسيسات در دست اقدام مانند: دستمزدها.
۳-۴)كنترل ورسيدگي موادومصالح مصرفي ازانبار وبرگشت به انبار بر اساس دستوركارهاي مصوبه وتائيد حواله جات وقبوض برگشتي .
۴-۴)دريافت كارتهاي ثبت ريالي دستوركارها ومقايسه با برگ بر آوردهاي ريالي .
۵-۴)ايجاد دستوركارهاي تاسيساتي كه در حال نصب مي باشند .
۶-۴)تهيه فهرستودستوركارها ي ناقص ودريافت كليه مدارك تكميلي هر دستوركار .
۵- شرح عمليات :
۱-۵)صدور حواله انباربه قسمت حسابداري قيمت تمام شده .
۲-۵)ثبت مقداري حواله ها وساير قبوض انبار در نرم افزارها مالي .
۳-۵)تهيه ليست مغايرت انبار .
۴-۵)ايجادسوابق دستوركارها به طور مكانيزه ودستي .
۵-۵)مطابقت اقلام انبار با عماكرد اظهاري مناطق .
۶-۵)رسيدگي به كليه اسناد ارسالي به مناطق وتائيد حسابهاي دستوركارها .
۷-۵)دريافت صورت وضعيت از مناطق ومطاليات با مستندات موجود وصادر هاي انبار وتائيدهانبار وارسال آن به واحد برنامه ريزي وتهيه گزارشات مديريتي .
۸-۵)محاسبه قيمت تمام شده پروژه هاي با استفاده از اسناد انبار ميزان مواد مصرفي هر پروژه اسناد پيمانكاران هر پروژه هزينه هاي توزيع نشده انبار وهزينه هاي سرشكن(سربار)كه در پايان سال به نسبت موادهردستوركار تهيه شده ومحاسبه مي گردد.
۹-۵)محاسبه سود زيان هر پروژه يا مقايسه در آمدحاصل از صورت وضيتها وقيمت تمام شده هر پروژه.
۶-مواد:
۱-۶)تنظيم قراردادها پنج گانه با برق تهران .
۲-۶)ابلاغ اين قراردادها در قالب طرح به متاطق شركت.
۳-۶)شناسايي هرطرح تحت عنوان شمارهاي به نام شماره دستوركار.

۴-۶)تنظيم فرم ارا (فرم براورد دستوركارها).
۵-۶)براورد شرح دستوركارومبالغ هزينه هاي مترتب به آن وتاريخ شروع وخاتمه پروژه .
۶-۶)شروع پروژه با امضاهاي مجاز درذيل برگ دستوركار.
۷-۶)خارج شدن اجناس مورد نياز از انبار توسط حواله انبار كه در قسمت دستوركار هزينه آن مشخص شده است
۸-۶)نصب اجناس مورد نياز در پروژه.

بسم الله الرحمن الرحیم

نام.
عباس حسنلو

موضوع.
گزارش کار اموزی

محل کار اموزی.
توزیع برق مرکز تهران

استاد راهنما.
جناب استاد صالحی