نشانهای رایج:  تعداد نشانها در زبانهای مختلف فرق می کند. در زبانهای اروپایی تعداد علایم زیاد  است. در برخی از زبان ها بین علامت مورد استفاده قرار می گیرد. در زبان پارسی

 –انواع نشانه ها در نوشته  نشانه ای متداول کمتر از آنهاست. در این کتاب سعی بر آن شده نشانه هایی را ارائه نماییم ” که مورد استفاده بیشتری دارد.یک نقطه . این علامت به صورت یک نقطه، به عنوان مکث کامل، نشانه پایان جمله، جملات  مستقل را ۳۱ یکدیگر جدا می کند. یک نقطه در زبان فرانسه معادل ,۵۱ LE Point و در .آورده شده است FullSto زبان انگ سحا . .سبب زبان انگلیسی  جای

– موارد استفاده در فارسی :در پایان جمله های خبری، مانند

– محمد از مشهد آمد. او را محمود از مشهد امدهواپیما بر زمین نشست. با کسی در منزل نبود.

– در پایان هر جمله کامل و مستقل آورده می شود، مانند:

علی از مشهد آمد. علی از مشهد آمد، .

ملاحظه می شود که مفاهیم جملات در حالت (الف) ظاهراً یکسان است اما همین مفاهیم در حالت (ب) به طور کامل متمایز شده و علامت ها مفهوم هر جمله را به طور کامل مشخص کرده است. بدین ترتیب وقت خواننده برای درست خواندن نوشته ها ضایع نمی شود.

از طرفی میدانیم که اغلب زبانهای دنیا از جمله زبان پارسی آهنگی هستند. بدین معنی که با دادن آهنگ و یا تأکید صوتی بر برخی از واژه های ترکیب کننده  جمله، معنی و مفهوم آن تغییر مییابد و نیز در بعضی موارد با توقف کردن در یک جای مخصوص از صبر -جمله و یا در قسمتی دیگر از همان جمله، معنی و مفهوم نوشته به طور کامل فرق می کند تا آنجا که جمله از مثبت به منفی و یا برعکس تغییر حالت میدهد. شاید روی همین اصول باشد که برخی از متفکرین، تأثیر کلام را در انتقال افکار و عقاید و تبادل اطلاعات بیش از نوشته دانسته اند. قدرمسلم همواره نمی توان از کفتار در برقراری ارتباط تبادل افکار استفاده کرد