چکیده نویسی

چکیده نویسی، فرایند خلاصه سازی است که در طی آن چکیده  ایجاد می شود. چکیده خلاصه و نمایش صحیحی از محتوای مدرک است، که همه نکته های مهم آن را دربر میگیرد و معمولاً سبک و ترتیب مدرک اصلی را حفظ می کند. هر چکیده خود به تنهایی کاملی و کنترل شده است و بر این اصلی استوار است که خواننده تا حدودی با موضوع مدرک آشنا است، اما فرصت مطالعه دقیق آن را ندارد (راولی، ۹:۱۹۸۲-۱۹). لنکستر چکیده را خلاصه ای صحیح و دقیق از محتوای مدرک میداند که چکیده نویسی آن را تهیه و در انتخاب مدرکی خاصی به کاربر کمک میکند و بدین ترتیب موجب صرفهجویی در وقت او می شود. در مواردی چکیده، اطلاعات مفیدی درباره مدرک ارائه می دهد به گونه ای که به مطالعه  کل مدرک نیازی نیست و جایگزین متن کامل می شود. چکیده ها در شرح محتوای نگارش هایی که به زبانهای بیگانه ایجاد شده اند نیز مفید هستند، علاوه بر آن، چکیده ابزار مناسبی در نمایه سازی است، زیرا موجب شناسایی سریع موضوع اصلی مدرک می شود(لنکستر، ۱۹۹۱: ۸۶-۸۹).

چکیده نویسی، مجموعه فعالیت های درک، شناخت، استخراج نکته های مهم، و خلاصه سازی محتوای مدرک است که منجر به ایجاد چکیده می شود. چکیده را می توان مینیاتوری از متن اصلی دانست که سبک و ترتیب آن را حفظ کرده است. نکاتی که در چکیده نویسی مورد توجه قرار می گیرد عبارتند از:

۱. انواع چکیده متناسب با نیاز کاربران باشد.

۲. زبان چکیده واضح، موجز، صحیح و متناسب با زبان مدرک باشد.

  ۳٫محتوای چکیده کاملی، دقیق، مرتبط متجانس باشد