تعریف هویت منطقه ای با بهره گیری از فناوری های امروزی

- قابل ویرایش
- صفحه
- تومان

هماهنگی با شرایط اقلیمی، با بهره گیری از فناوری های امروزی منجر به استفاده از عناصری می شود که در مجموع به تعریف هویت منطقه ای بنا کمک می کنند.

دستیابی به سایه با استفاده از عناصری به نام مشربیه۱ و سقف های چادری (موزه ملی بحرین، وزارت خارجه عربستان) بهره گیری از رنگ های روشن در احجام خارجی (مجلس ملی کویت) استفاده از فضاهایی نظیر دالان و رواق، حیاط، باغچه و عناصری نظیر حوض آب برای استفاده از سایه و کروان هوا (وزارت امور خارجه عربستان) پوشش های گیاهی منطقه ای برای احیاء مفهوم آبادی (قصر طویق) ، استفاده از مصالح بوم آورد (قصر طویق) ، استفاده از عناصر تهویه طبیعی نظیر بادگیر (دانشگاه فطر اثر الکفراوی) از روش های پاسخ به شرایط محیطی است که منجر به ظهور دستور زبانی تازه برای تعامل میان فناوری و سنت شده اند. (شایان،

برگرفته از الگوهای فرهنگی (Cultural Patterns)

در جایی که مسئله مورد توجه همانا سرپناه اولیه بود، حساسیت های منطقه گرایی احتمالاً می بایست امری تجملی و دور از دسترس به نظر رسد، اما هنوز این مکان وجود داشت که بتوان با طبقه متوسط یا اقدامات نهادی، به عنوان آزمایشگاه کشف ایده هایی که می توانستند در آینده کاربرد وسیع تری داشته باشند، برخورد گردد.

مانند همیشه، ارزش ها معماری سنتزهای قانع کننده عملی، زیبایی سناختی و نمادین، و همچنین در خلق وحدت در هماهنگی با زمان و مکان نهفته است. ساختارهای بومی می توانند سرنخ هایی برای دستیابی به این اهداف، با نشان دادن الگوهای عصر قدیم یاجنبه انطباق پذیری آن ها، فراهم کنند. اما این نیتمعمولاً نمی توانستصرفاً نوعی معماری “محلی” به وجود آورد. با این نیت ترجیح این بود که با توجه به جریان های ضروری در پیشرفت جهان معاصر طراحی کرد و آن ها را با شرایط ویژه تطبیق داد.

معماران در کشورهای روبه توسعه، در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ ، گاه وجه تشابهاتی را بین اصول بومی و ایده های مدرن با ویژگی باستانی یا بدوی جست و جو می کردند.

کارهای معماران هنری، نظیر چالز کوره آ، بالکر شینا دوشی، آچیون کان وینده، یا راج دیوال، معماری دو رگه ای از این نوع را نشان می دهند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت - تومان در - صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد