اگر چند روش متفاوت به طور معمول به کار برده می شوند، معرفی مختص بر روش از ذکر منبع مفیدتر است. برای مثال، عبارت الف نسبت به عبارت ب ارحجیت بیشتری دارد. الف: سلولها به وسیله تیمار امواج مافوق صوت از بین برده شدند همانطور که قبلا شرح داده شد (۴) ب: سلولها از بین برده شدند، همانطور که قبلا شرح داده شد (۹). در مورد مرجع استفاده شده باید به شماره ویرایش منبع استفاده شده در بخش منابع اشاره و سال مرتبط با نشر آن مجلد خاص در متن (در بخش مواد و روش ها) ذکر شود. برای مثال اگر از ویرایش دوم یک منبع استفاده شده است، حتی اگر ویرایش های بعدی نیز چاپ شده باشد، باید شماره ویرایشی استفاده شده ذکر شود. روش های آماری معمول باید بدون توضیح استفاده شود، روش های غیرمعمول یا تکمیلی ممکن است نیاز به استناد به متون داشته باشد.

تجزیه های آماری اغلب لازم است، اما دادههای به دست آمده و بحث روی این دادهها نباید آماری باشد، باید جزئیات طرح های آزمایشی غیرمعمول و یا روش های آماری خاص ذکر شود اما لازم نیست تا جزئیات آنها توضیح داده شود چرا که اکثراً آزمونهای آماری شناخته شده میباشند دو نیاز به توضیح ندارند. به طور کلی، تشریح طولانی روش های آماری نشان میدهد که نویسنده در این بخش باید دلیل انتخاب روش مورد استفاده و علت ترجیح آن بر سایر روش ها – توضیح داده شود و سپس مشخص شود Կl امکان استفاده از سایر روشی ها بوده است یا خیر؟ علاوه بر این به منظور درک اهداف و مزایای روش های انتخابی توسط خوانندگان باید در این بخش به شرح فرض ها و تقریب های به کار برده شده پرداخت.