رابطه همبستگی /همبسته /همایندی / وابستگی:

این نوع رابطه از لحاظ تعریف و بیان ویژگی های مثبت، نه منفی، دشوارترین نوع روابط اساسی است. رابطه همبستگی رابطه ای است میان دو اصطلاح که نه اعضای یک مجموعه معادل هستند و نه می توان آنها را در سلسله مراتبی قرار داد که یکی تابع دیگری باشد، در عین حال چنان از نظر ذهنی با یکدیگر همبستگی دارند که باید پیوند انها در اصطلاحنامه منعکس شود. توجیه چنین پیوندی این است که بدین وسیله اصطلاحات جانشین را که ممکن است در نمایه سازی یا بازیابی مورد استفاده قرار گیرند، نشان میدهد. این رابطه دوسویه است، و با علامت اختصاری «الو» (اصطلاح وابسته)، یا معادل آن در زبانهای دیگر نشان داده

می شود.

مانند:

پرندگان

ا.و: پرنده شناسی

پرنده شناسی

ا.و:پرندگان

بسیار اهمیت دارد که کنترل شدیدی در مورد انتخاب اصطلاحاتی که به این صورت با یکدیگر پیوند مییابند به عمل آید تا از قضاوت های ذهنی پرهیز شود. به عنوان قاعده کلی می توان گفت که براساس روال مشترک استفاده کنندگان از نمایه، هرگاه یکی از اصطلاحات به عنوان اصطلاح نمایه ای گزیده شد، اصطلاح دیگر باید از آن مستفاد شود. به عبارت روشن تر، معمولا هر یک از دو اصطلاح، جزء لازم هرگونه تعریف و تبیین از دیگری است. همان طور که اصطلاح «پرندگان»، جزء ضروری تبیین :پرنده شناسی» است» (آوستین و دیلی، ۱۳۶۵: ۳۹-۵۱).