چكيده مطالب
تعريف چک
چک نوشته اي است که به موجب آن صادرکننده مي تواند وجوهي را که نزد بانک دارد کلا” يا مقداري از آن را دريافت ويا به ديگري واگذار نمايد .

حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز
قرض الحسنه وجوهي است که از طرف افراد به عنوان سپرده قرض الحسنه پس انداز به بانک واگذار مي گردد تا جهت رفع نيازمندي هاي مالي اشخاص مصرف گردد .
بانكداري الكترونيكي
تجارت الكترونيك با برقراري ارتبا طات مديريت دادها و ارائه خدمات مطمئن به بنگاههاي تجاري اين اجازه را مي دهد كه به طور اتو ماتيك به تبادل اطلاعات با ساير بنگاهها بپردازد
سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت
به سپرده هايي اطلاق مي شود که سپرده گذار مي تواند بمنظور سرمايه گذاري بدون در نظرگرفتن مدت ، مبلغي را به حساب خود واريز واز آن برداشت نمايد .
سپرده سرمايه گذاري بلندمدت عادي
حساب سپرده سرمايه گذاري بلندمدت به حسابهاي سپرده (۱ ، ۲ ، ۳ ، ۴، ۵ ساله ) طبقه بندي وبه نام اشخاص حقيقي وحقوقي به صورت انفرادي يا مشترک ونيز شرکت هاي دولتي افتتاح مي شود .
سپرده مستمري مادام العمر
حساب مستمري مادام العمر از نوع سپرده هاي سرمايه گذاري بلندمدت بوده
سپرده سرمايه گذاري تامين آتيه ۵ ساله و۱۰ساله
اطمينان خاطر از تامين آتيه از طريق پرداخت هاي مستمر ماهانه ،شش ماهه يا ساليانه
معاملات عقود اسلامي
مضاربه / مشاركت مدني / فروش اقساطي/ سلف/ اجاره به شرط تمليك/ قرض الحسنه اعطايي/ جعاله

 

مقدمه:
در جوامع اقتصادي عصر حاضر موسسات توليدي و تجاري به ندرت قادر به رفع احتياجات مالي خود
از محل درآمدها و سپرده هاي اختصاصي و متعلق به خود هستند ؛ به علاوه دريافت ها و پرداخت هاي
اين قبيل موسسات كمتر با يكديگر منطبقند . همين وضع غالباً براي موسسات دولتي و وابسته به دولت
نيز وجود دارد . با توجه به اين امر در هر كشور سيستم بانكي از سازمان هاي بسيار مهم در زمينه تامين
اعتبارات به ويژه اعتبارات كوتاه مدت و ميان مدت بوده كه قادرند با اعطاي تسهيلات به افراد ( اعم از
حقيقي و حقوقي ) و همچنين موسسات و شركت هاي دولتي در حجم پول كشور موثر واقع شوند .
استفاده از اعتبارات بانكي از وسايل و شرايط ادامه فعاليت هاي اقتصادي كنوني بوده ، به طوري كه
بيشتر كالا و خدماتي كه در جامعه توليد و يا مورد معامله قرار مي گيرند غالباً از محل وجوهي است
كه از بانك ها تحصيل گرديده است . در واقع رشد و توسعه اقتصادي بدون افزايش عام

ل « سرمايه »
به عنوان يكي از عوامل توليد ممكن نيست و چون براي تمامي اشخاص استفاده از امكانات و منابع
پولي شخصي به منظور تامين نيازهاي موجود امكان پذير نبوده ، لذا ناگزير براي استفاده از تسهيلات به سيستم بانكي روي مي آورند .

بانك ها با عمليات اعتباري خود موجبات انتقال منابع را از اشخاصي كه مستقيماً مايل و يا قادر به
مشاركت در فعاليت هاي اقتصادي نمي باشند به آنان كه جهت انجام امور اقتصادي نيازمند به سرمايه
مي باشند فراهم ساخته و بدين ترتيب باعث افزايش توليدات كشور و ارتقاء سطح اشتغال و تعادل
اقتصادي مي گردند و لذا تسهيلات بانكي از دو نظر داراي اهميت مخصوص بوده؛ ابتدا از نقطه نظر
خود بانك به عنوان موسسه انتفاعي تجاري در جهت تامين منابع و دوم از نظر اجتماع و تاثيرگذاري در
فعاليت هاي اقتصادي از طريق حجم اعتبارات اعطايي .
بدين ترتيب اهميت اعطاي تسهيلات چه از لحاظ متقاضي و چه از بابت اعطاء كننده تسهيلات و چه از
نظر سپرده گذاران و در نهايت از جهت كل اقتصاد جامعه مشخص مي شود .
تشخيص اعتبار متقاضيان استفاده از تسهيلات و تعيين ظرفيت تحصيل و بهره برداري از اعتبارات و
امكان بازپرداخت آن ، يكي ازمشكل ترين ودرعين حال مهمترين وظايفي است كه بر عهده سيستم
بانكي قرار دارد ، بنابراين بانك ناچار است كه نه تنها از نظر حفظ منافع خود و جلوگيري از ضرر و
زيان احتمالي ، بلكه به منظور تامين منافع متقاضيان ، در انتخاب مشتري دقت كافي مبذول نموده و در
بررسي وضعيت هر مشتري به دو عامل مهم ، يكي تمايل متقاضي به بازپرداخت تسهيلات اعطايي و
ديگري قدرت بازپرداخت او توجه نمايد ؛ به عبارت ديگر سرمايه گذاري هاي بانكي بر اساس و به
ماخذ اعتبار متقاضي ، ظرفيت تحصيل اعتبار ، قدرت استفاده از تسهيلات و بازپرداخت انجام گيرد .
لذا انتظار مي رود مسئولين واحدهاي اجرايي به عنوان اهرم اقتصادي در پيشبرد اهداف دولت با تزريق
سرمايه به بخش هاي مولد با ملحوظ داشتن اولويت ها و خط مشي هاي تعيين شده به رسالت اجتماعي
خود عمل نمايند تا ثابت گردد نظام بانكداري اسلامي بدون ربا با اجراي صحيح مقررات مي تواند

در
ايجاد نظامي بر اساس عدل و قسط و همچنين شكوفايي اقتصاد و پيشرفت جامعه نقش سازنده اي ايفا
نمايد . به اميد آن روز كه ميهن اسلامي ما در زمره كشورهاي آزاد ، مستقل و پيشرفته جهان 

فصل اول
تعريف چک
چک نوشته اي است که به موجب آن صادرکننده مي تواند وجوهي را که نزد بانک دارد کلا” يا
مقداري از آن را دريافت ويا به ديگري واگذار نمايد .
ازتعريف فوق فهميده مي شودکه :
۱- تمام يا قسمتي از وجوه سپرده شده نزد بانک بوسيله صدور چک قابل پرداخت مي باشد .
۲- صاحب حساب سپرده قرض الحسنه جاري مي تواند بنام خود ، يا در وجه حامل ويا شخص
معين چک صادرنمايد. درتنظيم چک نيز مانند برات معمولا” سه نفر (۱) صادرکننده چک (محيل يا
متعهد)، (۲) دارنده چک (متعهدله ) و(۳) پرداخت کننده چک (بانک يا محال عليه ) دخالت دارند .
اركان چك
براي اينکه چک خصوصيات خود را حفظ نموده و داراي اعتبار باشد بايستي شامل يک سلسله
مندرجات الزامي باشد . ارکان چک از نظر بانک بدين جهت مهم است که هنگام پرداخت آن بايستي
دقيقا” اين ارکان را کنترل نموده تا از مشکلات احتمالي آتي جلوگيري گردد .
اين ارکان عبارتنداز:
۱- تاريخ صدور چك
۲- مبلغ چك
۳- محلي كه چك در آنجا بايد پرداخت گردد
۴- نام گيرنده چك
۵- امضاء صادركننده چك

انواع چک
بانک ها براي ارائه خدمات بيشتر به مشتريان خود و تسهيل در امر دريافت وپرداخت ، انواع چک را پيش بيني نموده اند .
در کشورهاي خارج چک هاي مختلف از جانب بانک ها به کار گرفته مي شود، لکن در ايران هنوز
چک و انواع آن به صورت گسترده مورد استفاده قرار نگرفته است ، لذا در اينجا چک هاي شناخته
شده ومورد عمل تشريح مي گردد .
۱- چک هاي عادي
۲- چک مسافرتي
۳- چک هاي تضميني
۴- چك آزاد (عمومي – آمنيبوس)
۵- چک تائيد شده

چک هاي عادي :
چک هايي که اشخاص در مقابل افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاري از بانک دريافت نموده ويا

هنگام برداشت از حساب ، صاحب آن برعهده بانک در وجه خود يا حامل ويا در وجه شخص معين يا
به حواله کرد صادر مي نمايد چک عادي (يا معمولي)ناميده مي شود . اعتبار چک عادي بسته به اعتبار
صادر کننده آن مي باشد .
چک مسافرتي:
چکي است که توسط بانک صادر و وجه آن در هريک از شعب آن بانک يا توسط نمايندگان 

چک هاي تضمين
الف ـ چک بانکي
چکي است که توسط بانک به عهد ه همان بانک به درخواست مشتري صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمين مي گردد.
ب ـ چک بين بانکي (حواله بين بانکي)
چکي (حواله اي) است که توسط بانک به عهده ساير بانک ها براي انجام عمليات بانکي خاصي
صادر مي گردد.
چک آزاد (عمومي) (آمنيبوس – Omnibus)
شعب از بين دسته چک هاي موجود يک جلد را انتخاب وکليه اوراق آن را به مهر آزاد (آمنيبوس)
ممهور و در مواقعي که مشتريان شعبه دسته چک خود را همراه نداشته باشند و احتياج مبرم وفوري به
دريافت وجه از حساب قرض الحسنه جاري خود داشته باشند يک برگ آن را با درج شماره حساب
مشتري در اختيار وي قرار خواهند داد .
– چک آزاد نبايستي تحت هيچ عنوان ظهرنويسي شده وبه اشخاص ديگري تسليم گردد .
– تقاضا کننده چک آزاد (صاحب حساب) فقط مي تواند از آن ، جهت دريافت وجه در شعبه ذيربط
استفاده نمايد .
– صاحب حساب بايستي شخصا” به شعبه مراجعه ودر مقابل متصديان شعبه چک را امضاء نمايد .
– انعکاس چک هاي آزاد که بدين منظور مورد استفاده قرار مي گيرد درته سوش دسته چک از جانب
شعبه الزامي است .
– اين دسته چک مي بايستي زير کليد مسئولين شعبه بوده واستفاده از اين نوع چک فقط براي موارد
بسيار ضروري واستثنايي مي باشد و نبايد به طور دائم ومستمر مورد استفاده صاحبان حساب قرار گيرد .
پرداخت بهاء تمبرمالياتي اين قبيل چک ها به عهده شعب بانک بوده و بايد از حساب کارمزد پرداختي
تاديه گردد .

چک تائيد شده

چکي است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاري خود صادر وتوسط بانک محال عليه پرداخت
وجه آن تائيد مي شود .

ظهرنويسي و انتقال چک

طبق ماده (۳۱۲ ) قانون تجارت ، چک ممکن است در وجه حامل يا شخص معين يا به حواله کرد باشد
ويا ممکن است به صرف امضاء در ظهر چک به ديگري منتقل گردد .
افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاري
اين سپرده يکي از اجزاء مهم تشکيل دهنده منابع بانک مي باشد زيرا اين گونه سپرده ها به دليل نقل
وانتقال آن به وسيله چک نه تنها در شناسايي بانک به عموم مردم (اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي)
تاثير به سزايي دارد ، بلکه به دليل هزينه زا نبودن در مقايسه با ساير انواع سپرده ها واستفاده از آن در
معاملات کوتاه مدت مي تواند درآمدهاي قابل توجهي براي بانک ايجاد نمايد . عليهذا با عنايت به
مراتب فوق بايستي سعي شود کنترل هاي لازم قبل از افتتاح اين حساب اعمال گردد .
انواع حساب قرض الحسنه:
۱- افتتاح حساب جاري براي اشخاص حقيقي
۲- افتتاح حساب براي اشخاص حقوقي ايراني (شرکتهاي خصوصي)
۳- افتتاح حساب براي شرکت در شرف تاسيس

۴- افتتاح حساب قرض الحسنه جاري براي کسبه ، بنگاهها ، انجمن هاي فرهنگي وخيريه

۵- افتتاح حساب جاري براي پزشکان

۶- افتتاح حساب جاري مشترک

۷- افتتاح حساب براي اشخاص خارجي

۸- افتتاح حساب براي مدارس غيرانتفاعي

۹- افتتاح حساب براي مدارس (غير از مدارس غيرانتفاعي)

۱۰- افتتاح حساب براي شرکت هاي دولتي

۱۱- افتتاح حساب براي واحدها يا سازمانهاي ارتشي

۱۲- افتتاح حساب براي دستگاههاي دولتي

۱۳- افتتاح حساب به نام شهرداري ها

۱۴- افتتاح حساب براي شوراهاي شهر و روستا

۱۵- ساير موارد مربوط به سپرده قرض الحسنه جاري

حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز
قرض الحسنه وجوهي است که از طرف افراد به عنوان سپرده قرض الحسنه پس انداز به بانک واگذار
مي گردد تا جهت رفع نيازمندي هاي مالي اشخاص مصرف گردد .
بنابراين با توجه به تعريف مزبور اشخاص مختلف مي توا نند منابع مالي خود را در حساب سپرده قرض
الحسنه قابل برگشت تعهد شده اي نزد بانک نگهداري نموده وبانک نيز به عنوان امين آنان مي تواند
نسبت به رفع حوائج ونيازمندي هاي مالي ضروري کوتاه مدت برخي از اشخاص (اعم از حقيقي
وحقوقي ) که نمي توانند از تسهيلات ديگري استفاده نمايند اقدام وبه عنوان وام قرض الح

ه به بانک
تمام يا قسمتي از سپرده خود را دريافت نمايند .
حساب در گردش
به منظور جلوگيري از نقل وانتقال وجوه نقد و رفع نياز پولي وجلب رضايت مشتريان بانک وافرادي که
قصد مسافرت به نقاط مختلف کشور رادارند مي توانند با قبول شرايط ، حساب در گردش (قابل
دريافت وپرداخت در کليه شعب بانک در داخل کشور) افتتاح نمايند .استرداد سپرده توديعي در اين
حساب توسط بانک تعهد وتضمين مي گردد . مانده اين حساب در سرفصل حساب سپرده قرض
الحسنه پس انداز کد ۴۰۶۰۰۴۰۰۰ ثبت مي شود . همچنين شماره هاي مخصوص براي حساب در
گردش توسط اداره فن آوري اطلاعات وارتباطات براي هرشعبه اختصاص يافته است .

بانكداري الكترونيكي
تعريف
اين رسانه جديد الكترونيكي همگام با توسه تجارت الكترونيكي بيشتر شناخته شده است تجارت
الكترونيك با برقراري ارتبا طات مديريت دادها و ارائه خدمات مطمئن به بنگاههاي تجاري اين اجازه
را مي دهد كه به طور اتو ماتيك به تبادل اطلاعات با ساير بنگاهها بپردازد. يكي از صنايعي كه به
منظور دسترسي به مشتريان خود از اين كانال ارتباطي استفاده مي كند صنعت بانكداري است. صنعت
بانكداري با بكارگيري رسانه جديد ارتباطي خدمات و تسهيلات با ارزش افزوده بالا به مشتريان خود
ارائه مي دهد به اين سيستم كه باعث تاثير متاقبل بين مشتريان و صنعت بانكداري مي شود سيستم
بانكداري الكترونيك گويند.
بانكداري الكترونيك بكارگيري كامپيوتر به منظور پردازش و بازار يابي اطلات بانكي(شامل
صورتحساب بانكي وجزئيات معاملات) انجام دادن معاملات (پرداخت وجه/ انتقال وجه و ارائه
خدمات)كه بطور مستقيم از جانب بانك يا سازمان ارائه كننده خدمات مالي ارائه مي گردد مي باشد.
سيستم جديد بانكداري الكترونيكي به افراد اين اجازه را مي دهد كه با حسابهاي بانكي شان از طريق
اينترنت از هر كجاي جهان ارتباط بر قرار كنند.

افتتاح حساب اينترنتي بشرح زير مي باشد
در صفحه بانكداري الكترونيكي ، مشتريان بانك اطلاعات شناسائي خود را به طور كامل وصحيح با
توجه به فرم مربوط به افتتاح حساب ، وارد سيستم نموده و پس از اخذ نام كاربري و كلمه عبور از
طريق پست الكترونيكي خود ، براي احراز هويت و اخذ ” كد فعال سازي ” مخصوص انجام عمليات
بانكي در شعبه اينترنتي به يكي از شعب بانك مراجعه نمايد .
وظايف شعب بانك
– مسئولين شعب پس از اخذ اصل وكپي مدرك شناسائي معتبر مشتري ، اطلاعات (نام و نام خانوادگي
،‌ شماره شناسنامه ، نام پدر) را از منوي انتقالي ، وارد سيستم نمايند كه در اين موقع سيستم كدفعال سازي توليد مي كند .

– ممهور نمودن كپي مدرك شناسائي به مهر رونوشت برابر اصل است و تحويل كد فعال سازي شماره
حساب با اخذ رسيد از مشتري
– بايگاني كپي مدارك شناسائي اخذ شده بر اساس شماره حسابهاي افتتاح شده در شعبه
– در صورت يكسان نبودن اطلاعات وارده توسط مشتري وبانك مشتري مي بايست مجددا” از طريق
اينترنت افتتاح حساب نمايد
– شعبه موظف است مشتري را براي وارد نمودن اطلاعات صحيح راهنمايي كند
بديهي است مسئوليت افتتاح ورود صحيح اطلاعات شناسنامه اي مشتري به عهده متصديان امور بانكي
مي باشد .

وظايف شعب درخصوص ارسال حواله به شعبه اينترنتي
از آنجائيكه بهنگام افتتاح حساب اينترنتي ، موجودي حساب صفر مي باشد مشتريان مي توانند از طريق
حواله به حساب خود مبالغي را واريز نمايند .

سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت
سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت به سپرده هايي اطلاق مي شود که سپرده گذار مي تواند بمنظور
سرمايه گذاري بدون در نظرگرفتن مدت ، مبلغي را به حساب خود واريز واز آن برداشت نمايد .
بانکها با جمع آوري سپرده هاي سرمايه گذاري بر اساس سياست هاي پولي وبانکي در بخش هاي
مختلف اقتصادي اعطاء تسهيلات مي نمايند .
وظايف مراکز پولرساني سرپرستي مناطق
با عنايت به حساسيت موضوع ، از آنجائيکه برآورد نياز شعب مجهز به ATM از نظر پول درشت
جهت جاسازي درکاست هاي دستگاهها از اهميت ويژه اي برخوردار است ، مرکز پولرساني مي بايد
ترتيبي اتخاذ نمايند که وجوه درشت وسالم ودوبار شمارش شده که از جانب اداره خزانه ومبادلات
تامين ويا از سطح شعب تحت پوشش جمع آوري گرديده را حتي الامکان ومتناسب با مقدار مورد نياز
براي دستگاههاي ATM نگهداري و مورد استفاده قراردهند .
وظايف اداره خزانه ومبادلات وپولرساني
نظر به اهميت تامين نقدينگي دستگاههاي ATM مراکز پولرساني بايستي ترتيبي اتخاذ نمايند که نياز
شعب داراي ATM از نظر پول درشت سالم وبدون تاخوردگي ، چسب زدگي و … تامين ودر
جداسازي ، پولهاي تاخورده پاره ، بدون لبه و … از دسته اسکناسها اقدام نمايند .

سپرده سرمايه گذاري بلندمدت عادي
تعريف
حساب سپرده سرمايه گذاري بلندمدت به حسابهاي سپرده (۱ ، ۲ ، ۳ ، ۴، ۵ ساله ) طبقه بندي وبه نام
اشخاص حقيقي وحقوقي به صورت انفرادي يا مشترک ونيز شرکت هاي دولتي افتتاح مي شود .
مبلغ مورد نياز براي افتتاح حساب
حداقل مبلغ مورد نياز براي افتتاح سپرده سرمايه گذاري بلندمدت عبارتست از :

نوع سپرده حداقل مبلغ سپرده براي افتتاح حساب
۱ ساله ۰۰۰ ۱۰۰ ريال
۲ ساله ۰۰۰ ۲۰۰ ريال

۳ ساله ۰۰۰ ۳۰۰ ريال
۴ ساله ۰۰۰ ۴۰۰ ريال
۵ ساله ۰۰۰ ۵۰۰ ريال

سپرده مستمري مادام العمر
تعريف
حساب مستمري مادام العمر از نوع سپرده هاي سرمايه گذاري بلندمدت بوده که دارنده حساب بر
اساس قراردادي که با بانک منعقد مي نمايد ، قادر مي باشد با رعايت برنامه سپرده گذاري ماهانه (طبق
قرارداد منعقده ) پس از پايان دوره هاي مشخص (سه سال يا پنج سال ) از زمان شروع پرداخت (سرمايه
گذاري) ، مادام العمر نسبتي از پرداخت هاي ماهانه انجام شده را به شرح زير از بانک دريافت نمايد .
۱- در صورت توافق مشتري و انجام عمل سپرده گذاري براي مدت ۳ سال معادل ۵۰% پرداخت
هاي ماهانه وبراي مدت ۵ سال معادل ۱۰۰% پرداخت هاي ماهانه اش را مادام العمر در پايان هر ماه از
شعبه مربوطه دريافت نمايد .
۲- هر زمان که سپرده گذار قرارداد خويش را با بانک فسخ نمايد ، مطالبات وي با رعايت ضوابط
مندرج در بند ۴ مقررات اجرايي آتي الذکر محاسبه و به او پرداخت خواهدشد .

سپرده سرمايه گذاري تامين آتيه ۵ ساله و۱۰ساله
موضوع حساب:
اطمينان خاطر از تامين آتيه از طريق پرداخت هاي مستمر ماهانه ،شش ماهه يا ساليانه به بانک توسط
افرادجهت تشکيل سرمايه براي کسب وکار ،تهيه مسکن ،تهيه خودرو ، تامين هزينه تحصيلات عالي
فرزندان ،تهيه جهيزيه ، تقويت درآمد زمان بازنشستگي و….ضمن تحت پوشش قرار گرفتن در بيمه
عمر در طول مدت قرارداد جهت پرداخت سرمايه به معرفي شدگان از طرف صاحب حساب ويا ورثه
در صورت فوت صاحب حساب.
طرح سپرده گذاري تامين آتيه به طور کلي از دو عامل پس انداز وبيمه تشکيل شده است ،به طوري که
سپرده گذاران با افتتاح اين حساب وبا هدف تشکيل سرمايه به ميزان حداقل ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ريال
وحداکثر ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ريال براي مدت ۱۰سال ،۶۰%وبراي مدت ۵ سال ،۵/۷۶%سرمايه مورد نظر
خويش را به اقساط مساوي ماهانه ،شش ماهه يا ساليانه در بانک سپرده گذاري نموده ودر پايان مدت
قرارداد ۱۰۰%سرمايه مذکور را از بانک دريافت خواهند نمود .
از سوي ديگر سپرده گذار هم زمان با افتتاح سپرده تامين آتيه با هزينه بانک بيمه عمر شده وچنانچه در
اثناي دوران سپرده گذاراي فوت نمايد (حتي با پرداخت يک قسط از سپرده )پس از فوت وطي مراحل
قانوني کل سرمايه موردنظر به معرفي شدگان ومبالغ اندوخته شده در حساب همراه با سود متعلقه به

ورثه او پرداخت خواهد شد.
لازم به ذکر است در صورتي که سرمايه مورد نظر سپرده گذار بيش از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ريال باشد
ويا سن سپرده گذار بيش از۵۰سال باشد افتتاح سپرده موکول به انجام آزمايشات پزشکي با هماهنگي
اين بانک وشرکت بيمه مربوطه خواهد بود.
مانده هاي مطالبه نشده
تعريف
مانده حساب هاي سپرده قرض الحسنه جاري درگذشتگان و ورشكستگان ونيز مانده حسابهاي
سپرده قرض الحسنه جاري راكد و وجوه موجود در حساب بستانكاران به خاطر رعايت موازين قانوني
و حفظ منافع اشخاص ذينفع به حساب مانده هاي مطالبه نشده منتقل و تا موقع پرداخت در آن حساب
نگهداري مي گردد.
صندوق امانات
به منظور ارائه خدمات بيشتر به مشتريان قديمي وجلب مشتريان جديد ، تعدادي صندوق امانات با ابعاد
مختلف و متفاوت در بعضي از شعب بانك قرارداده شده واستفاده از صندوق هاي مذكور بر اساس
شرايط عمومي تدويني كه شامل ۱۸ ماده وسه تبصره است .

بـــاجـه ها
واحدهايي كه به منظور ارائه خدمات بيشتر وبهتر اين بانك در پادگان ها ويا مراكز صنعتي وتوليدي
بزرگ تاسيس مي گردند و تا زماني كه توسعه كامل نيافته زير نظر شعبه متبوعه اداره مي شوند را در
اصطلاح بانكي باجه مي نامند .