چکیده:

بورس اوراق بهادار تهران بعنوان یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه در کشور ما، محل تلاقی عرضه و تقاضاي خریداران و فروشندگان سهام شرکت هاي پذیرفته شده در بورس است. در این میان، سهامداران بالفعل و بالقوه براي اخذ تصمیمات منطقی و مطمئن در مورد خرید، فروش و یا نگهداشت سهام مورد نظر خود به معیاري قابل اتکا نیاز دارند تا بتوانند با استفاده از آن به مقایسه و ارزیابی سهام شرکت ها بپردازند. اطلاعات مربوط به جریان هاي وجوه نقد به همراه اطلاعاتی که قیمت سهام فراهم می آورد می تواند در قضاوتها و تصمیم گیري منطقی استفاده کنندگان اطلاعات مالی سودمند واقع شود.
پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش می باشد که بین پایداري اجزاي صورت جریان وجه نقدبا پایداري قیمت آتی سهام چه رابطه اي وجود دارد ؟

در این تحقیق هریک از اجزاي صورت جریان وجه نقداز صورت جریان هاي نقدي و قیمت سهام نیز از روند معاملات استخراج گردیده و میزان همبستگی هر یک از اجزاي صورت جریان وجه نقد با قیمت آتی سهام مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به محدودیت هاي

موجود و متغیرهاي مورد نیاز از اطلاعات مالی ۷۳شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه جامعه آماري تحقیق طی سالهاي ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۱ استفاده شده است. این تحقیق از نوع همبستگی و روش تحقیق از نوع پس رویداري است(از اطلاعات گذشته استفاده شده است).

نتایج پژوهش بیانگر این مطلب می باشد که بین پایداري وجه نقد حاصل از فعالیتهاي عملیاتی با پایداري قیمت آتی سهام رابطه معنی داري وجود ندارد، بین پایداري جریان نقدي ناشی ازبازده سرمایه گذاري وسود پرداختی بابت تامین مالی با پایداري قیمت آتی سهام رابطه معنا دار ومنفی وجود دارد، بین پایداري جریان نقدي مربوط به مالیات عملکرد با پایداري قیمت آتی سهام رابطه معنادار ومثبت وجود ندارد، بین پایداري جریان نقدي ناشی از فعالیتهاي سرمایه گذاري با پایداري قیمت آتی سهام رابطه معناداري وجود ندارد،.بین پایداري جریان نقدي ناشی از فعالیتهاي تامین مالی با پایداري قیمت آتی سهام رایطه معنادار ومنفی وجود دارد.

واژگان کلیدي: صورت جریان وجه نقد،قیمت آتی سهام، پایداري، بورس اوراق بهادار تهران.

۲

۱-۱مقدمه

یکی از مهمترین نیازهاي افراد، تصمیم گیري در رابطه با موضوعات مختلف است. به علت وجود گزینه ها و راهکارهاي مختلف در مورد یک موضوع، انسانها ناگزیر از تصمیم گیري هستند و با توجه به اصل مطلوبیت با انتخاب گزینه بهتر در جهت حداکثر ساختن مطلوبیت خود اقدام به تصمیم گیري می نمایند. از آنجا که رویدادها و پیامدهاي آینده غیر قطعی است و اطمینان کاملی نسبت به آنها وجود ندارد، تصمیمات در شرایط عدم اطمینان اتخاذ می شوند و بر این اساس لازمه تصمیم گیري برخورداري از اطلاعات، دانش و آگاهی است تا هدف تصمیم گیرنده تامین و به نتیجه مطلوب خود دست یابد و در نهایت باعث کاهش عدم اطمینان شود. وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل مقایسه رکن اصلی پاسخگویی و تصمیم گیري اقتصادي آگاهانه می باشد.

صاحبان سرمایه، اعتبار دهندگان و سایر استفاده کنندگان براي تصمیم گیري در زمینه خرید، فروش، نگهداري سهام، اعطاي وام، ارزیابی عملکرد مدیران و دیگر تصمیم هاي اقتصادي مهم به اطلاعات مالی مربوط و قابل فهم نیاز دارند.

افراددرزندگی روزمره خودتصمیماتی می گیرند که مبتنی برپیش بینی وضع آینده است .درواقع همه سعی می کنندکه بین دویاچندمتغیربه نحوي ارتباط برقرار کنندکه بتوانندازآن درپیش بینی هاي خوداستفاده نماید.

قیمت آتی سهام وصورت جریانات نقدي یک واحد انتفاعی جزء اساسی ترین اطلاعاتی هستند که شالوده بسیاري از تصمیم گیریها وقضاوتها ي استفاده کنند گان اطلاعات مالی را تشکیل می دهند وهمواره مورد توجه قرار گرفته است. اما آنچه در این زمینه مهم می باشد استمرار قیمت آتی سهام است که به عنوان یک عامل پیش بینی شونده مورد استفاده قرار می گیرد.

تحقیق حاضر در پی بررسی پایداري هر یک از اجزاي صورت جریانات وجوه نقد با پایداري قیمت آتی سهام می باشد وتحقیق را از طریق ارئه شواهدي در مورد پایداري اجزاي صورت جریانات نقدي وایجاد مقیاسی جهت مقایسه پایداري هر یک از این اجزاء گسترش می دهد و به دنبال پاسخ به این پرسش ها می باشد که :
آیابین پایداري اجزاي صورت جریانات وجوه نقد با ثبات قیمت آتی سهام ارتباط مهنی داري وجود دارد ؟

در این تحقیق پایداري جریانات وجوه نقد ناشی از فعالیتهاي عملیاتی، جریانات نقدي ناشی ازبازده سرمایه گذاریها وسود پرداختی بابت تامین مالی وهمچنین جریانات نقدي ناشی از مالیات بر درآمدوجریانات نقدي ناشی از فعالیتهاي سرمایه گذاري وجریانات نقدي ناشی از فعالیت تامین مالی همچنین تورم،نرخ مالیات برسود سهام ورکود به عنوان متغییر تعدیل کننده که توسط برآورد گرتخمین زده می شود مورد بررسی قرار گرفته تا مشخص گردد که هر یک از اجزاي مذکور چه رابطه اي باقیمت آتی سهام دارندواستفاده کنند گان اطلاعات چگونه می توانند بصورت آزادانه از پایداري هر یک از اجزاء درتصمیم گیري هاي خود استفاده نمایند.

هدف اصلی گزارشگري مالی ، ارائه اطلاعات مربوط به عملکرد بنگاه اقتصادي از طریق اندازه گیري استمرارقیمت آتی سهام می باشد علاقه خاص سرمایه گذاران ، اعتباردهندگان و سایر افراد ذي نفع به اطلاعات مربوط به قیمت آتی سهاممیباشد هدف علمی این تحقیق شرح وبیان شرایط موجود شرکتها در حوزه جریانات نقدي وبیان ارتباط بین ا پیش بینی قیمتها وثبات آنهادر آینده
با استفاده از شرایط فعلی وتغییرات اجزاءصورت جریانات نقدي منجر به اتخاذتصمیماتی موثر توسط تصمیم گیرندگان خواهد شد.

پیش بینی قیمتها وثبات آنهادر آینده با استفاده از شرایط فعلی وتغییرات اجزاءصورت جریانات نقدي منجر به اتخاذتصمیماتی موثر توسط تصمیم گیرندگان خواهد شد.

اهمیت خاص اجزاءصورت جریانات نقدي ،استفاده از این گزارش مالی در پیش بینی هاي آتی را ضروري می سازد نتایج تحقیق حاضر می تواند مورد استفاده سرمایه گذاران ، شرکتهاي سرمایه گذاري ، بانکها ، تحلیلگران مراکزتحقیقاتی ،کارگزاران وسایرمداخله کنندگان بازار،دانشجویان ومحققین وغیره قرار گیرد.

۳

اهمیت اجزاء صورت جریانات نقدي ونقش آنها در جلوگیري از خطاهاي احتمالی در استنباط از مفهوم سود، ضرورت مطالعه پیرامون روابط بین اجزاءصورت جریانات نقدي باعوامل مهم دخالت کننده در تصمیم گیري سرمایه گذاران را دو چندان نموده است . این پژوهش از این جهت که با استفاده از اجزاء صورت جریانات نقد، به دنبال تبیین وضع آتی است از جنبه نوآوري برخوردار است.

۱-۲پیشینه تحقیق :

۱-۱-۲تحقیقات مرتبط در ایران:

امیر ارجمندي (۱۳۸۷)تحقیقی تحت عنوان ارتباط بین متغیرهاي حسابداري(سود خالص،جریان وجوه نقد عملیاتیو سود جامع)با بازده بلندمدت سهام شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نموده و هدف اصلی گزارشگري مالی بیان وضعیت مالی و عملکرد واحد تجاري براي اشخاص بیرون از واحد تجاري جهت کمک به آنها در اتخاذ تصمیمات مالی است. ابزار اصلی انتقال اطلاعات به اشخاص مزبور، صورتهاي مالی اساسی ویادداشتهاي توضیحی این صورتها و گزارشهاي مکمل است که محصول نهایی فرایند حسابداري و گزارشگري مالی محسوب می شود. بررسی ارتباط بین بازده سهام و سودحسابداري به منظورمطالعه کارایی بازارسرمایه و همچنین ارزیابی سودمند یاطلاعاتمندرجدرصورتهاي مالیازاهمیت خاصی برخورداراست. یکی دیگر از معیارهاي اندازه گیري عملکرد که می تواند مورد استفاده واقع شود خالص وجه نقد دریافتی (وجه نقد تحقق یافته حاصل از فعالیت هاي عملیاتی) می باشد.

تهرانی (۱۳۷۴)تحقیقی تحت عنوان بررسی عوامل مؤثر بر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران انجام داده ونتیجه در وضعیتی که قیمت سهام متاثر از واقعیات حاکم بر بازار باشد و متناسب با سودآوري سالهاي آتی، ریسک و نرخ بازده مورد انتظار سهامداران تغییر کند

(نه با تغییرات کورکورانه و لجام گسیخته) این حالت موجب آن خواهد شد که سرمایهگذاران با اطمینان بیشتري سرمایههاي خود را به بازار بورس هدایت کنند. در شرایط فعلی بورس تهران که اوراق بهادار بدون ریسک (اوراق قرضه) معامله نمیشود و خرید و فروش سهام به هر صورت همراه با ریسک است ، از سوي دیگر نوپا بودن بازار و عدم آشنایی سرمایهگذاران با آن، بدیهی است هر بیتوجهی به تغییرات واقعی قیمت سهام که موجب تغییرات بیدلیل قیمت گردد، تجربه تلخی براي سرمایهگذارانی است که در ابتداي راهند و موجب دلسردي آنها نسبت به حضور در بازار سهام خواهد شد. هدف از انجام این تحقیق اولا شناخت چگونگی تاثیر عوامل مختلفی که از نظر تئوریک بر قیمت سهام مؤثرند و ثانیا بررسی چگونگی تاثیر عوامل مزبور بر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران است.
رضا زاده و گروسی (۱۳۹۰) تحقیقی را تحت عنوان پایداري تفاضلی اجزاي تعهدي و نقدي سود و پیش بینی سودآوري انجام دادند.

موضوع مورد بررسی در این مقاله عبارت است از اینکه آیا پایداري تفاضلی اجزاي تعهدي و نقدي در پیش بینی سود آوري تحت تاثیر مدیریت سود است یا به دلیل تاثیر متفاوت اجزاي تعهدي و نقدي سود در رشد دارائی ها است ؟ فرضیه هاي این پژوهش بر اساس نمونه اي متشکل از ۱۸۶۰ مشاهده سال-شرکت در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهاي ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ آزمون شدند ، یافته هاي پژوهش نشان می دهد که جزء تعهدي سود نسبت به جزء نقدي سود رابطه قوي تري با میانگین دارائی ها در مخرج کسر معیار سود آوري دارد و در مقابل اجزاي تعهدي و نقدي سود با سود عملیاتی سال آتی رابطه یکسانی دارند . این یافته ها حاکی از آن است که پایداري تفاضلی اجزاي تعهدي و نقدي سود ناشی از مدیریت سود نیست ، بلکه به دلیل تاثیر متفاوت اجزاي تعهدي و نقدي سود در رشد دارائی هاست.

عبادي دولت آبادي (۱۳۸۱)تحقیقی تحت عنوان بررسی تاثیر روشهاي تامین مالی (منابع خارجی) بر بازده و قیمت سهام شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام داده و تحقیق حاضر اثر منابع خارجی تامین مالی(انتشار سهام و وام بلندمدت ) را بر قیمت و بازده سهام شرکتهاي پذیرفته شده در بورس در فاصله سالهاي ۱۳۷۵-۱۳۷۹ مورد بررسی قرار می دهد . ابتدا تاثیر افزایش سرمایه و وام بلندمدت بر قیمت و بازده ماهانه سهام، بررسی شده است. سپس بازده سالانه شرکتهایی که از دو منبع مالی خارجی استفاده برده اند با

۴

همدیگر و با متوسط صنعت مقایسه می شوند. نتایج نشان می دهد که تاثیر انتشار سهام نسبت به وام بلندمدت بر قیمت سهام، بیشتر است.

همچنین افزایش سرمایه در مقایسه با استقراض بانکی تاثیر بیشتري بر روي بازده سهام دارد.

نوریان (۱۳۸۷)تحقیقی تحت عنوان ارزیابی اثرگذاري سود خالص و جریان هاي نقد عملیاتی بر قیمت و بازده سهام شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام داده ، هدف یک سیستم حسابداري ارائه اطلاعات مورد نیاز استفاده کنندگان جهت اتخاذ تصمیمات بهینه اقتصادي می باشد. سرمایه گذاران به عنوان یکی از مهم ترین گروه هاي تصمیم گیرنده که از اطلاعات حسابداري استفاده می کنند، قلمداد می شوند. از این رو اندازه گیري و تعیین میزان نقش اطلاعات حسابداري در پیش بینی بازده سرمایه گذاري از اهمیت بالایی برخوردار است. تحقیقات صورت گرفته در سال هاي اخیر از کاهش سودمندي و اثرگذاري اطلاعات حسابداري حکایت دارد.

در تحقیق حاضر با ارزیابی روند میزان اثرگذاري سود خالص و جریان هاي نقد عملیاتی بر قیمت و بازده سهام به تعیین میزان سودمندي این اطلاعات پرداخته است.

سعادت((۱۳۹۰ درتحقیقی تحت استمرار جریان هاي وجوه نقد در پیش بینی سود حسابداري عنوان بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است که بعنوان یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه در کشور ما، محل تلاقی عرضه و تقاضاي خریداران و فروشندگان سهام شرکت هاي پذیرفته شده در بورس است. در این میان، سهامداران بالفعل و بالقوه براي اخذ تصمیمات منطقی و مطمئن در مورد خرید، فروش و یا نگهداشت سهام مورد نظر خود به معیاري قابل اتکا نیاز دارند تا بتوانند با استفاده از آن به مقایسه و ارزیابی سهام شرکت ها بپردازند.

اطلاعات مربوط به جریان هاي وجوه نقد به همراه اطلاعاتی که حسابداري تعهدي فراهم می آورد می تواند در قضاوتها و تصمیم گیري منطقی استفاده کنندگان اطلاعات مالی سودمند واقع شود.

پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش می باشد که هریک از اجزاي جریان هاي نقدي از چه میزان استمراري در پیش بینی سودهاي آتی برخوردار است؟

در این تحقیق هریک از اجزاي جریان هاي نقدي از صورت جریان هاي نقدي و رقم سود نیر از صورت سود و زیان استخراج گردیده و میزان همبستگی هر یک از اجزاي جریان نقدي با سود مورد بررسی قرار گرفته است.

با توجه به محدودیت هاي موجود و متغیرهاي مورد نیاز از اطلاعات مالی ۶۹ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه جامعه آماري تحقیق طی سالهاي ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ استفاده شده است. این تحقیق از نوع همبستگی و روش تحقیق از نوع پس رویداري است(از اطلاعات گذشته استفاده شده است).

نتایج پژوهش بیانگر این مطلب می باشد که بین وجوه نقد حاصل از فعالیتهاي عملیاتی و وجوه نقد حاصل از فعالیت هاي تامین مالی با سود حسابداري رابطه معنی دار و مستقیم وجود دارد.

همچنین بین وجوه نقد حاصل از بازده سرمایه گذاري ها و سود پرداختی بابت تامین مالی، وجوه نقد مرتبط با مالیات بر درآمد و وجوه نقد حاصل از جریان خالص فعالیت هاي سرمایه گذاري با سود حسابداري نیز ارتباط معناداري مشاهده گردید که با توجه به ضریب همبستگی این متغیرها می توان این ارتباط را معنی دار و معکوس دانست.
راعی (۱۳۸۰) ،درتحقیقی تحت عنوان بررسی رفتار قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته که پیش بینی عنصري کلیدي براي تصمیم گیري هاي مدیریتی است .اطلاعاتی که ازسیستم وفرآیند پیش بینی حاصل می شود،براي بهبودفرآیندتصمیم گیري بکار می رود.روشهاي پیش بینی را می توان بر حسب این که به چه میزان از روشهاي ریاضی وآماري استفاده میکنند به دوروش کمی وکیفی طبقه بندي نمود.

تحقیق حاضربه پیش بیتی پذیري رفتار قیمت سهام در بورس اوراق تهران توسط مدل چند شاخصی آربیتراژوشبکه هاي عصبی مصنوعی می پردازد.چند آزمون این مسئله قیمت روزانه سهام شرکت توسعه صنایع بهشهربه عنوان نمونه آماري انتخاب شده است.متغیرهاي مستقل

۵

تحقیق عبارتند ازپنج متغیر کلان اقتصادي،یعنی شاخص کل قیمت بورس تهران ،نرخ ارز(دلار)در بازار آزاد؛قیمت نفت،قیمت طلاونرخ تورم می باشدبراي برازش مدل قیمت گذاري آربیتراژازرگرسیون خطی چند متغیره وبراي مدل شبکه عصبی مصنوعی ازمعماري پرسیترون وبا سه لایه مخفی والگاریتم پس انتشار خطا استفاده شده است،به منظور ارزیابی عملکرد این دو مدل ازمعیارهاي میانگین قدرمطلق انحرافات،میانگین مجذور خطا،درصدمیانگین قدر مطلق خطا،ریشه میانگین مجذور خطا،ضریب تعیینوآزمون مقایسه میانگین خطاي پیش بینی این دو مدل استفاده شده است.
نتایج حاصله حاکی از موفقیت این دو مدل در پیش بینی رفتار قیمت سهام موردنظر وهمچنین برتري شبکه هاي عصبی مصنوعی برمدل چند شاخصی آربیتراژ است.

۲-۱-۲ تحقیقات در خارج از کشور:

احمدوجهانگیرعلی((۲۰۱۱ در موردعوامل تعیین کننده و سودمندي پیش بینی هاي جریان نقدي تحلیل گران : شواهدي از استرالیا،بررسی انجام دادندکه شامل موارد ذیل می باشد :
هدف: این تحقیق بررسی عوامل تعیین کننده ي پیش بینی هاي جریان نقدي تحلیل گران شرکت هاي فهرست شده ي استرالیایی و دانستن این مطلب است که آیا چنین پیش بینی هایی سودمندي درآمد ها و توانایی پیش بینی جریان هاي نقدي فعلی را بهبود می بخشد یا نه .

طراحی/روش شناسی/ دیدگاه – نویسندگان این مقاله از یک نمونه ي بزرگ از شرکت ها یی استفاده کرده اند که در دوره اي بین سالهاي ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۳ جریان هاي نقدي و پیش بینی هاي درآمدي شان در دسترس بود و از تحلیل هاي پس رفتی تدارکاتی و تک

متغیري استفاده می کردند.

یافته ها :مشخص شده است که وقتی شرکت ها در زمان هاي اجرایی پیچیده تر باشند و وقتی که اندازه ي شرکت نسبتا کوچک باشد تحلیل گر هم به پیش بینی جریان هاي نقدي و هم در آمد ها می پردازد. سپس ،اینگونه مشخص شد که پیش بینی هاي جریان نقدي،سودمندي درآمد ها و توانایی پیش بینی جریان هاي نقدي فعلی را ارتقا می دهد.
ابتکار، ارزش : این پژوهش به درك فعلی از رفتار پیش بینانه ي تحلیلگران در خصوص انتشار اطلاعات جریان نقدي و سودمندي پیش بینی هاي جریان نقدي کمک می کند.

باترام((۲۰۰۷ در خصوص افشا و ارائه ي قیمت سهام و جریان نقدي شرکت براي خطر نرخ مبادله ي ارز خارجی تحقیق نمود که این مقاله ارائه ي نرخ مبادله ي ارز خارجی۶۹۱۷ شرکت غیر مالی آمریکا را بر مبناي قیمت هاي سهام و جریان هاي نقدي شرکت تخمین می زند. نتایج نشان می دهند که چندین شرکت به شدت در معرض حداقل یکی از نرخ هاي مبادله اي دلار کانادا، ین ژاپن و یورو بوده اند و ارائه هاي قابل توجه در افق هاي طولانی تر ،شایع تر هستند. درصد شرکت هایی که قیمت سهام و افشاي در آمد هاي آنان بسیار متفاوت است نسبتا پایین می باشد ، اگرچه که با افق زمانی افزایش می یابد. در مجموع، تاثیر خطر نرخ مبادله ارز بر روي قیمت هاي سهام و جریان هاي نقدي مشابه است و به وسیله ي مجموعه ي مرتبطی از فاکتور هاي اقتصادي ارزیابی شده است.

چمبرز (۲۰۰۵)نشان داد که سرمایه گذاران تلاش می کنند تا پایداري اقلام تعهدي و جریانهاي آتی را پیش بینی کرده ولی قادر به انعکاس آن در قیمتها نیستند.

چنگ،جانسون،زیژانگ لیو((۲۰۱۱تحقیقی در خصوص نقش تکمیلی جریان هاي نقدي اجرایی در توضیح بازده هاي مشترك انجام دادندکه:

۶

هدف- هدف این مقاله این است تا در واکنش به نگرانی هاي اخیر در مورد کیفیت درآمد ها و عملکرد بنیادین شرکت به بررسی مجدد سوالات برجسته در حسابداري بپردازد : کیفیت درآمد چگونه بر نقش درآمد ها و جریان هاي نقدي اجرایی در ارزش گذاري شرکت تاثیر می گذارد.

طراحی،روش شناسی، دیدگاه: نویسندگان این مقاله با استفاده از یک نمونه ي بزرگ در محدوده سالهاي ۱۹۸۹ تا ۲۰۰۸ در مورد تاثیرات سه مقیاس کیفیت درآمد مبتنی بر تجمع بر روي ارتباط بین درآمد ها ، جریان هاي نقدي عملیاتی و بازده هاي سرمایه اي غیر عادي شرکت اختلاف دارند.

یافته ها : در تحلیل تک متغیري مشخص شد که در آمد ها مشابهت بازده ها به جریان هاي نقدي عملیاتی را توضیح می دهند . نتایج با کنترل کیفیت درآمدها نشان می دهد که وقتی کیفیت درآمد ها بهتر می شود نقش درآمدي در توضیح بازده هاي غیر عادي هم زمان بدون تغییر باقی می ماند. یافته ها بیان می داشتند که بازار نسبت به جریان هاي نقدي و کیفیت درآمد واکنش نشان می دهد. هم چنین نتایج نشان می دهد که بازار کیفیت درآمد بهتري را درك میکند و در مقایسه با درآمد هاعملکرد فوق العاده ي جریان هاي نقدي عملیاتی را به دست می آورد. سپس از طریق تحلیل هاي مضاعف سه یافته تقویت می شوند که نشان می

دهند سنجش کیفیت درآمدها با کنترل جریان هاي نقدي عملیاتی بر نقش تکمیلی جریان هاي نقدي عملیاتی اثر می گذارد.

ابتکار، ارزش : یافته هاي این مقاله نگرشی در خصوص این موضوع فراهم می کند که بازار چگونه سیگنال هاي ارزشی را که در کیفیت درآمد ها تعبیه شده اند ،و مفاهیم را براي ناظران ،استاندارد گذاران ، فرهنگیان و متخصصان هدایت کرده است. پردازش می کند.

چنگ،هوگان وژانگ (۲۰۱۲) به بررسی جریان هاي نقدي ، ابهام درآمدها و خطر سقوط قیمت سهام پرداختند.