چکیده

در جوامع دانش بنیان، مزیت رقابتی یک گروه در ارتباطی مستقیم با کمیت و کیفیت اطلاعات و دانشی است که در جامعه انباشته شده است.

به طور مشخص در سازمانهاي چند کارکردي، اثربخشی به طور گسترده و عمیقی به میزان تسهیم دانش در بین افراد، گروهها و واحدها بستگی دارد. این امر از آنجا ناشی میشود که منابع دانش واحدهاي اساسی در تسهیل خلاقیت و نوآوري در سازمان بوده و سازمان را قادر به ایجاد خدمات ارزشمند میکند. دانشگاه نیز به عنوان سازمانی چند کارکردي از این قاعده مستثنی نبوده و نیازمند فرایندهاي خلاق است. در این بین دانشجویان به عنوان مهمترین دارایی دانشگاه میتوانند در ایجاد فرایندهاي خلاق نقشی اساسی ایفا نمایند اما، لازمه چنین امري پرورش نیروي خلاقیت در آنان است. بنابراین، هدف این پژوهش با تأکید بر اهمیت تسهیم دانش در ایجاد فرایندهاي خلاق و خلاقیت، بررسی نقش تسهیم دانش در ایجاد خلاقیت در دانشجویان رشتههاي کشاورزي است.

واژگان کلیدي: تسهیم دانش، فرایند خلاق، خلاقیت، دانشجویان کشاورزي.

مقدمه

در جوامع دانش بنیان، مزیت رقابتی یک گروه در ارتباطی مستقیم با کمیت و کیفیت اطلاعات و دانشی است که در جامعه انباشته شده است.
همچنین، ایجاد، استفاده و کاربرد دانش در راستاي ساخت یک جامعه پایدار از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است .(Kang et al, 2008) بنابراین، نه تنها تلاشهاي گستردهاي در زمینه ایجاد و مدیریت دانش صورت گرفته است بلکه، تلاشها در زمینه ایجاد راهبردهایی کاربردي در جهت همگانی نمودن این

دانش از حالت شخصی به عمومی قابل توجه است. افزون بر این، هماهنگی با تغییرات شتابان محیطی نیازمند تداوم در تسهیم و مدیریت دانش است؛ به همین دلیل است که سازمانها توجه و تمرکز خود را بر دانش خلاق به منظور حداقل نمودن نهاده و حدکثر نمودن ستانده نمودهاند .(Kwun, 1999)

به طور مشخص در سازمانهاي چند کارکردي، اثربخشی به طور گسترده و عمیقی به میزان تسهیم دانش در بین افراد، گروهها و واحدها بستگی دارد .(Argote & Ingram, 2000) این امر از آنجا ناشی میشود که منابع دانش واحدهاي اساسی در تسهیل خلاقیت و نوآوري در سازمان بوده و سازمان را

قادر به ایجاد خدمات ارزشمند میکند .(Wang &Noe, 2010) دانشگاه نیز به عنوان سازمانی چند کارکردي از این قاعده مستثنی نبوده و نیازمند فرایندهاي خلاق است. در این بین دانشجویان به عنوان مهمترین دارایی دانشگاه میتوانند در ایجاد فرایندهاي خلاق نقشی اساسی ایفا نمایند اما، لازمه چنین امري پرورش نیروي خلاقیت در آنان است. بنابراین، هدف این پژوهش با تأکید بر اهمیت تسهیم دانش در ایجاد فرایندهاي خلاق و خلاقیت، بررسی نقش تسهیم دانش در ایجاد خلاقیت در دانشجویان رشتههاي کشاورزي است. به همین منظور، ابتدا به تبیین و تعریف مفهوم تسهیم دانش (اشتراك گذاري دانش) و خلاقیت اشاره خواهد شد و سپس رابطه بین این دو با توجه به مطالعات انجام شده روشن میگردد.