چکیده

ر شد روز افزون جمعیت شهری و به تبع آن افزایش دخالتهای بشر در محیط زیست و به مخاطره انداختن آن انسان جهت ترویج و ارتقاء فرهنگ کاهش زباله، مشارکت زنان به عنوان بهترین روش پیشنهاد می شود. که روش تحقیق مورد پژوهش در این مقاله توصیفی باشد. نیمی از جمعیت جهان را زنان تشکیل داده ولی نقش آنان در آینده جوامع بیش از یک نیمه است. که از آغاز زندگی بشر زنان وابسته و نزدیک به طبیعت بوده آنان به گونه ای غریزی می دانند جامعه ای که به طبیعت پشت کند نابود می شود. همیشه زنان نابودی را حس کرده اند و در مبارزه علیه نابودی پشتکار دارند. زنان نخستین آموزگار و شکل دهنده شخصیت اصلی کودکانند دامان مادر اولین مدرسه ای است که کودک، علاوه بر الفبای عشق و محبت، اصول زندگی و رفتارهای اجتماعی را درآن فرا می گیرد پس به جرات می توان گفت نقش آنان در توسعه و پیشرفت جوامع اهمیت بسیاری دارد بنابراین هرچه آگاهی زنان افزایش یابد جامعه به سوی پیشرفت گام خواهد برداشت. خوشبختانه زنان کشور ما در زمینه های اجتماعی و فرهنگی بسیاری از دانستنی ها را می دانند، اما متاسفانه از آنجایی که تا کنون به مسائل محیط زیست آنچنان که باید، اهمیت داده نشده است برآن شدیم تا با انتشار نکته های مرتبط با حفظ محیط زیست، دانستنی های لازم را در این باره در اختیار آموزگاران اصلی جامعه قرار دهیم. در نتیجه باعث عدم آلودگی محیط زیست و حفظ بهداشت جامعه برای نسل آینده می شود.

واژگان کلیدی: زن، پسماند شهری، زباله، محیط زیست و بازیافت

مقدمه

زنان برابر اراده پروردگار، حیات بخش و پرورش دهنده انسان هستند و به خاطر همین قدرت نهفته در وجودشان اگر آگاهانه قدم بردارند، می توانند نقش موثری در الگوی مصرف جامعه داشته و سرمشق فرزندان و دیگر افراد محیط اطراف خود باشند. اگر می خواهیم فردایی سالم و دنیایی قابل سکونت برای فرزندانمان و نسلهای آینده داشته باشیم، باید در روش مصرف خود تجدید نظر کنیم. در قرآن کریم خداوند می فرمایند: ” ما هر چیز را به اندازه خلق کردیم“ پس هر چیز مقدار و حدودی دارد و بایستی به طور صحیح و درست بهره برداری شود تا نابهنگام و منهدم نگردد.

امروزه بسیاری از زنان می دانند که محیط زیست در همه جا مورد بهره برداری بیش از حد قرار می گیرد و تضعیف و آلوده می شود. زنان میدانند که پاره شدن لایه ازن تهدیدی زیست محیطی برای همه موجودات زنده دنیاست. زنان از آثار زیان آور پرتو خورشید اطلاع دارند و متوجه تغییر آب و هوا و گرم شدن زمین می شوند. زنان از آلودگی آب و هوا و خاک و شایع شدن بیماریهای سرطانی و.. اطلاع دارند. آنان می دانند بدون امنیت زیست محیطی جهانی، امنیت ملی وجود نخواهد داشت برای بقا در طبیعت باید از قوانین آن پیروی کرد و باید در شیوه های زندگی تغییراتی به وجود آورد. باید ارزشهای طبیعت را درک کرد و به آن احترام گذاشت. در واقع تغییر الگوی مصرف و روی آوری به درست مصرف کردن کالاها، انرژی و منابع، بنیادی ترین رویکرد برای مقابله با تخریب محیط زیست و آلودگی به شمار می آید.

اگر آگاهی ما انسانهایی که درشهرها بی دریغ مصرف می کنیم و بی رویه مواد زاید و آلوده کننده تولید می کنیم در حدی باشد که هر بار از خود بپرسیم مصرف این مواد و انرژی تا چه حد ضروری است و هر کیلو مواد زاید که تولید می کنیم و یا هر مقدار انرژی که مصرف می کنیم چه اثری بر محیط زیست و بهداشت جامعه دارد و چه هزینهای برای رفع آلودگی ناشی از آن مصرف می شود و نیز اگر الگوی مصرف را درست بشناسیم و این الگو را در زندگی خود عمومیت دهیم، شاید بسیاری ازمسایل ناشی از ورود آلایندهها به محیط زیست حل شود. زیرا فزونی مصرف به معنای فزونی ضایعات و آلودگی محیط زیست است و اگر تصمیم

داریم که در این زمینه کمتر نقش آلوده کننده داشته باشیم باید الگوی مصرف صحیحی برای خانواده تهیه کنیم. در اینجا زن به عنوان همسر، مادر، مدیر برنامه ریز خانواده و کسی که نقش اصلی را در تنظیم خرید و چگونگی مصرف به عهده دارد، و نیز به عنوان مربی، فرهنگ ساز نسل آینده و سرانجام به عنوان پیوند دهنده کودکان به خانه و جامعه می تواند نقش بسیار مهمی در تغییر الگوی مصرف و در نتیجه کاهش آلودگی داشته باشد.

پسماند چیست؟

پسماند جامد شهری عبارت است از کلیه مواد زاید حاصل از فعالیتهای انسان و حیوان که معمولا جامد بوده و به تعبیری در آن زمان و به همان شکل و شرایط و مقدار از دیدگاه اقتصادی یا بهداشتی برای فرد یا افراد تولیدکننده قابل استفاده نباشد]سعید نیا، .[۱۳۷۸ این نوع پسماند که به طور برجسته شامل پسماند خانگی می شود. و در بعضی اوقات ترکیبی از پسماندهای تجاری جمع آوری شده توسط شهرداری است. این پسماند به صورت جامد و نیمه جامد می باشند و معمولا از پسماندهای خطرناک صنعتی مستثنی هستند. اصطلاح مازاد پسماند مربوط می شود به پسماندی که از منابع خانگی می ماند. که شامل موادی است که تفکیک شده اند یا فرستاده می شوند برای پردازش. پنج طبقه بندی گسترده از پسماندهای شهری وجود دارد.