لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلودپاورپوینت مسئوليت هاي اجتماعي مديران توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلودپاورپوینت مسئوليت هاي اجتماعي مديران قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

مقدمه

هماهنگي كوششهاي ضروري براي يك نظام همكاري نياز به يك نظام سازماني ارتباط ها دارد. چنين نظامي از ارتباط ها وكانون ها يا نقطه هاي به هم پيوستن را در بر دارد و اين نظام تنها زماني به كار مي پردازد كه اين كانون ها از سوي اشخاصي كه مديران خوانده مي شوند در اختيار گرفته شوند.از اين رو مي توان گفت كه وظيفه هاي مديران خدمت كردن به عنوان كانال هاي ارتبا طي تا جايي است كه ارتباط ها بايد از پايگا ههاي مركزي عبور كنند. اما از ان جا كه هدف نظام ارتباطي هم اهنگ كردن همه ي جنبه هاي سازمان است چنين پي برده مي شود كه وظيفه هاي مديران به همه ي كارهاي ضروري براي نشاط و سر زندگي و دوام وپايندگي يك سازمان مربوط مي شود و دست كم تا جايي كه 

اسلاید ۲ :

اين كارها بايد از راه هم اهنگي رسمي انجام پذيرند چنين است.

گر چه مهم است بدانيم همه ي كاري از سوي اشخاصي كه پايگاه هاي مديريت را اشغال مي كنند به وظيفه هاي مديريت كه هم اهنگ كردن كوشش ها ي ديگران است پيوستگي ندارد.بخشي از كار چنين اشخاصي گر چه كار سازماني است ولي كار مديريت به شمار نمي ايد. براي نمونه اگر رئيس يك شركت خود به طور شخصي به فروش فراورده هاي شركتش بپردازد يا در نوعي از كار ساخت به كار مشغول شود اين گونه كارها خدمات مديريت به شمار نمي ايند.

احتمال دارد كه همه ي مديران بخش در خور توجهي از كارهاي غير مديريت را انجام دهند. گاهي از وقتها اين كار داراي ارزش بيشتري از كار مديريت انهاست. اين در هم اميختن وظيفه ها يك امر كاستن از دشواري كار است و بيشتر به سبب صرفه جويي است.

اسلاید ۳ :

زيرا نادر بودن تواناييها چنين امري را پديد مي اورد يا شايد دليل هاي ديگري براي ان وجود دارد. گر چه در نتيجه ي در هم اويختن وظيفه هاي مديريت با وظيفه هاي غير مديريت در عمل دشوار است كه تنها با سنجش عنوان هاي شغلي يا وظيفه هاي اسمي بتوان روش هاي مقايسه اي كار مدير را در سازمان هاي جداگانه تعيين  كرد.اگر منظور ما از وظيفه هاي مديران كار تخصصي نگه داري نظام هاي كوشش همكاري است ما مي توانيم به خوبي توجه خود را به هدف هاي كلي و عمومي معطوف داشته و در يابيم كه چه كاري بايد در ان زمينه صورت گيرد و پس از ان هر گاه مطلوب باشد مشخص كنيم چه كسي ان كار را در سازمان به خصوص بر عهده دارد.

اين به ويژه درست است زيرا كار مديريت خود اغلب به گونه اي پيچيده سازمان يافته است.در يك سازمان ميان اندازه ممكن است يك صد نفر باشند كه برخي از وقت خود را در كار مديريت صرف مي كنند.در شماري از انها مانند ماشينها يا متصديان ماشين تكثير به هيچ عنوان در شمار مديران قرار ندارند.با اين همه كوششهاي اين اشخاص سازمان مديريت را تشكيل مي دهد.

اسلاید ۴ :

توجه ما بايد نخست به وظيفه هاي اين سازمان به عنوان يك واحد ويژه معطوف گردد. توزيع كار ميان اشخاص يا پايگاههاي شغلي از نظر مقاصد كلي داراي اهميت درجه ي دوم است.

وظيفه هاي مديريت براي نگه داري يك نظام كوشش همكاري به كار مي برند. اين وظيفه ها غير خصوصي هستند.اين وظيفه ها به گونه اي كه اغلب گفته مي شود براي اداره ي گروهي از اشخاص نيست.در كل نمي توانيم اگاهي درستي از كار مديريت به دست اوريم اگر اين مفهوم تنگ تر و ساده اما به سخن دقيق اشتباه الود روان و برقرار باشد.حتي تا اندازه اي درست نخواهد بود اگر گفته شود كه وظيفه هاي مديريت اداره كردن نظام همكاري كوشش ها است. در كل نظام همكاري از سوي خود اداره مي شود نه از سوي سازمان مديريت كه ان سازمان خود بخشي از كل نظام است.وظيفه هايي كه ما با انها سر وكار داريم مانند وظيفه هاي

اسلاید ۵ :

سلسه اعصاب و مغز است در پيوند با بقيه ي بدن. اين سلسله اعصاب براي بر پا داشتن نظام بدني وجود دارد و ان كنش هايي را كه براي سازگاري موثرتر با پيرامون لازم است هدايت مي كند. ولي به سختي مي توان گفت كه سلسله اعصاب بدن را مي گرداند در حاليكه بخش بزرگي از وظيفه هاي بدن مستقل ازسلسله صورت ميگيرد و بر اين وظيفه ها اعصاب به نوبه ي خود اتكا دارد.

 

اسلاید ۶ :

وظيفه هاي مديريت

برقراري ارتباط سازماني

فراهم اوردن خدمتهاي ضروري افراد

صورت بندي مقصود و هدف ها

اسلاید ۷ :

برقراري ارتباط سازماني

مساله ي برقراري و پاسداري از نظام ارتباطي يعني نخستين وظيفه ي سازمان مديريت به گونه ي پيوسته عبارت است از دست يابي به حالتي كه دو مرحله ي كاركنان مديريت و پايگاه هاي مديريت به هم پيوندند.هر مرحله به جاي خود يك عامل راهبردي در مساله ي مديريت به شمار مي ايد .نخستين مرحله كه به كار مي افتد ان گاه مرحله ي ديگر بايد سازگار گردد. اين دشواري مركزي وظيفه هاي مديريت است. براي گشودن اين دشواري كافي نيست كه همه ي اين وظيفه ها به اجرا گذاشته شوند بلكه بايد به ياد داشت كه هيچ كار ديگري بي انها صورت نمي گيرد و هيچ كاري به خوبي پيش نمي رود تا وظيفه هاي مديريت به خوبي به اجرا گذاشته شود.   

اسلاید ۸ :

گر چه اين وظيفه ارتباطي داراي دو مرحله است اما بنا به روال لازم است كه در عمل در يك زمان به يكي از ان دو مرحله رسيدگي شود زيرا دشواري هاي هر مرحله از نوعهاي جداگانه اند.دشواريهاي پايگاه زمينه هايي مانند محل پايگاه و تخصصهاي جغرافيايي و زماني واجتماعي ووظيفه اي واحدهاي سازماني يا گروههاي سازماني را در بر نمي گيرد. دشواريهاي كاركنان يك حالت ويژه از دشواريهاي عمومي كاركنان است و كارهايي از قبيل گرداوردن ياري كنندگاني كه داراي شايسته گيهاي مناسب باشند پديد اوردن انگيزه ها و پاداشها و اختيار واقعي كه بتواند اين شايستگي ها را به صورت خدمات مديريت كارگردر سازمان در اورد در بر مي گيرد.

اسلاید ۹ :

فراهم اوردن خدمتهاي ضروري از افراد

وظيفه ي دوم سازمان مديريت ترويج كار فراهم اوردن خدمتهاي شخصي ايست كه مصالح و مواد سازمانها را مي سازد.

اين كار به دو پاره عمده بخش مي شود:

۱)پيوند دادن اشخاص به همكاري با سازمان

۲)بركشيدن خدمتهايي از ان اشخاص پس از ان كه وارد پيوند با سازمان شدند.

اسلاید ۱۰ :

پيوند دادن اشخاص به همكاري با سازمان:

سازمان روي اشخاصي كه به هر معني از ان بيرون هستند عمل ميكند. چنين كنشي ضروري است نه تنها از ان جهت كه كاركنان مورد نياز سازمانهاي تازه را فراهم مي اورد يا ماده ي رويش و بزرگ شدن سازمانهاي موجود را تامين مي كند بلكه از ان رو كه كمبودهايي را كه پيوسته به دليل مرگ و استعفاو رها كردن كار ومهاجرت و اخراج و… پديد مي ايد جايگزين سازد.