ترجمه شده شبيه سازی عملكرد یا کار JIT در یک گارگاه چاپخانه

. نویسندگان بن –ام پاترسون مصطفی اوزبایراک، تئوپستی پاپادوپولا.
چکیده مقاله:
یک مورد در اندازه ای متوسط با مجودیت خود انتشارات دانشگاه بریتانیا، کسب و کار چاپ کردن سوسیری( یارانه ای) می باشد، در حال حاضر چاپخانه های دانشگاهی (AP) و در حال تجربه خط تولیدی است که کاهش مشکلات به صورت کارآمدی در عملیات چاتپ صورت می گیرد. اغلب مشکلات به وسیله عدم

توازن در جزیان کار ایجاد شدده از طریق سیستم است. با به کاربرن سیستم برنامه ریزی تولید JIT این امید می رود که برخی از مشکلات تولیدی می تواند حل و فصل شود. با استفاده از نرم افزار شبیه سایز یک مدل ایجاد شده است تا عملکرد AP را تحت تنوعی از شرایط کاربردی مورد تحقیق و بررسی قرار دهد. نتایج نشان می دهد که به کار بردن سیستم با کنترل JIT نمی تواند باعث بهبود عملکرد اقتصادی به موجب به کارگیری مستمر از طریق فرآیند چاپ کردن شد.
۱- مقدمه:
جدول زمانبندی عملیات چاپ یک عملی چالش برانگیز است. برای اینکه خیلی از ملزومات به وسیله تکنولوژی فرآوری مورد استفاده تحمیل شده اند. عملکرد جدول زمانبندی فعلی، اغلب به وسیله ماهیت فرآوری چاپ کردن بدست می آید و منجر به مقدار کامل توجه ای از فرآوری در حال کار(WIP). زمان انتظار طولانی

و زمان های ارسال طولانی می شود. روبه رو شدن با رقبای سخت شرکت های چاپی آسیای جنوب شرق، شرکت های چاپ غربی را در آن داشته است که عملیات چاپ سنتی را مورد بررسی قرار دهند. بعضی از شرکت های انتشاراتی به پیمانکاران فرعی رو می آورده اند تا بدین ترتیب حداقل از مشکلات آنها

کاسته شود. به هر حال این امر برخی دیگر از مشکلات غیر قابل پیش بینی را از قبیل کیفیت سبک و طراحی را تحت شعاع قرار داده است. تولید به موقع یا همانJIT عموماً برای سیستم های ساختن جهت حصول نتیجه عالی از طریق بهبود مستمر در بهره وری و حذف ضایعات یا اتلاف صورت می گیرد. هدف نهایی JIT توازن در سیتم های ساخت که یکی از آن بازدهی هایی است که در جریان سریع مدایم یک ماده در سیستم بدست می آید. تعداد بسیار زیادی از فعالیت

های تحقیقی مبتنی بر JIT گزارش شده است و در اغلب مجلات حرفه ای مختلف یا در کنفرانس ها ارائه گردیده اند. مطالعه اخیر بیشتر متمرکز و بنیادهای سیستم های JIT می باشد که تحقیق می کنند که چه چیزی JIT به عنوان یک سیستم جدید ارائه می دهد و چگونه می توان آن را اجراء کرد. ( وایت و دیگران در سال ۱۹۹۹- یاسین و دیگران در سال ۱۹۹۷ هوسون و ناندا در سال ۱۹۵ فولرتون و مک واتر در سال۲۰۰۰) مطالعات طراحی و تجزیه و تحلیل بیشتر متمرکز به

کف کارگاه برای اجرای کردنJIT جهت کنترل تولید است.( لوسارو الجوینی سال ۱۹۹۵) با یکوک ایرول سال ۱۹۸۸ پاندی و خوخاجائیک در سال ۱۹۹۶). این مطالعات تا مکان کانبان گسترده شده اند و تعداد ی از کانبان ها می بایستی جهت ایجاد سستم های تولید تسهیل شده به کار روند ( آپتون سال ۱۹۸۸- مک مولن و دیگران سال ۱۹۸۸، هماهنگ و کوزیاک در سال۱۹۸۸- تسئن سال ۱۹۹۹ سوار و چویوئکی سال ۲۰۰۰، کروسفیلد- نیرو دیگران در سال ۲۰۰۰) AP یک

شرکت چاپ با محوریت بریتانیای در اندازۀ متوسط می باشد که در زمینه تولید متون دانشگاهی با کیفیت بالا برای انتشارات در سطح جهان می باشد. این سیستم در حال جریان از WIP بالا به موجب تولید نامتوازن یا ناموزن رنج می برد. در ان مقاله ها یک سیستم کنترلی کف کارگاهی از JIT از طریق مدل شبیه سازی اجراء گردیده است تا عملکرد معیاری در این شرکت چاپی بهبود پیدا کند. ما چندین سناریویی شبیه بدواقع جهت تجزیه و تحلیل عملکرد سیستم شرایط

های مختلف عملیاتی ایجاد کرده ایم معیار عملکردی در نظر گرفته شدهWIP، زمان هدایت، نرخ تولید و زمان کل در نظر گرفته شده است. هدف از مطالعهAP ساده کردن فعالیت های پاپ محور می باشد. دیک نقش های حمایتی یا تقویتی که به وسیلهAP انجام شده است. از قبیل ساخت پلیت و پوشش جلد و چاپ کاور می باشند و به عنوان فعالیت های خارجی فرض شده اند که در زمانی که توسط مدل نیاز باشد همیشه در دسترس خواهد. ۲- عملکرد در کف کارگاه در عملیات چاپ کردن:

اصطلاحات شغل: یک سفارش از یک دسته کتاب. اندازه دسته یا پچ- تعداد ی کتاب های مورد نیاز در یک شغل. شغل موردی- کتاب های جلد مقوایی- نشان داده شده یا امضاء= بسته ای از کاغذها( معمولاً ۳۲) که به وسیله تا زدن و برش یک ورق و چسب زدن تعدادی در نشان ها که با هم کتاب را تشکیل می دهند. شیت یا ورق= ورق های کاغذی بزرگ که از طریق پرش چاپ حرکت داده می شوند و دارای یک نشان چاپ شده در آن به وسیله پلاستیک می باشد. پلیت با ورق= یک ورق آلومینومی که دارای سطح چاپی به وسیله رسوب فتوگرافیکی باشد.

۲٫۱ سیستم زمان بندیAP: AP می تواند به عنوان انجام گرفتن یک امکانات شغلی تعریف شوند که آن یک تنوع بالایی از نوع و اندازه بسته ها بنا به محیط سفارشی، تولید می شود. هر کتاب ممکن است تشکیل شده از تنها چهار قسمت مختلف باش: صفحات، جلد، شیرازه، و روکش باشد اما این مورد برای هر نوع مختلفی از کتابها تولید شده یکنواخت می باشند. ماشین مرورگر یک کتاب در خلال ساخت بستگی به مشخصات یک شغل دارد. برای مثال اگر کتاب رنگی است نیاز دارد که آن کتاب در پرس رنگی پرینت شود. این ام به پیچیدگی فرآیند ساخت اضافه می گردد و همین جریان فرآیند از یک شغل به دیگری متنوع است.

به موجب این قابلیت تغییر بالای هر دو مورد اندازه بچ و نوع کتاب جدول زمانبندی در AP کاری شاق و پیچیده است. واحد برنامه ریزی AP از خط مونتاژ با رویکرد توازن جهت زمانبندی استفاده می کند. این تکنیک در اصل عنوان تلاشی است جهت استفاده در ایستگاههای کاری با پتانسیل کامل آنها است که مورد

استفاده قرار می گیرد تا بدین ترتیب تلاش برای اطمینان از عدم ایجاد و گلوگاهها صورت بگیرد و ایستگاهی کاری به وسله بار کاری سستم گرسنگی نکشفد( به عبارتی تغزیه شوند) واحد برنامه ریزی تلاش می کند بار کاری در سیستم را جهت استفاده ماشین ها و کنترل WIP متوازی می کند. در فاصله نگه داشتن این طلب از اهمیت برخوردار است که هر شغلی منحصر به فرد می باشد و دارای زمان های مختلف بر روی یک ترکیب تغییر دهنده ماشین ها می باشد. زمانی که یک کار جدید به یک ایستگاه کاری ارسال می گردد. این ایستگاه کاری می بایستی برای هندل کردن آن کار ویژه تنظیم گردد. سفاشاتت برای کار به

وسیلهAP از واحد برنامه ریزی در شکل بار ماشین آلات در سال می گردد. لیست بار ماشین آلات به وسیله نام ماشین شکسته می گردد. زمانی که یک پرس پرینت گرفتن یک کار را به تمام رساند در آن صورت می گردد. زمانی که یک پرس پرینت گرفتن یک کار را به اتمام رساند در آن صورت این کار تایید می گردد و به کار اقدام می شود. این سیستم در حال حاضر به علت مقدار زیاد W,P بالا به موجب عدم توازن در تولید رنج می برد. یک عامل کلیدی در این کار عبارت است در تنوع بالایی از اندازه و تعداد نشان های موجود در شغل می باشد. برای مثال یک سفارش برای ۵۰۰۰۰ کتاب در حال حاضر می بایستی در یک بچ ایجاد کند WIP بالا و در یک محیط نا متوازن انعطاف پذیر صورت می گیرد. ماشین با کار گره می خورند و کل زمان ها قابل پیش بینی می گردد.

۲۲-فرآیند چاپ کردن: اتق دارای ماشین AP که حاوی فرآیندهای چاپ کرده است در سه گروه ماشین ها تقسیم می گردند:
ماشین های قطعات سُربی(۲ رنگ(B,W)) دو فرآیند اندازه کاغذ قطعه سربی وجود دارد: قطعه سربیA و قطعه سربیB، ماشین های رنگ دو اندازهB1 و ماشین های رنگ B رنگA رنگB هر دو ماشین شبیه به هم هستند.

۲٫ ماشین رنگ: چهار اندازهB1 ماشین های رنگ وجود دارد. یعنی M4, M1,M2,M3 تمام این ماشین ها شبیه به هم هستند. شغل چاپخانه به دو نوع شغل تقسیم می گردد و این امر بستگی به ماشین هایی دارد که آنها تعیین می شود.

۲٫۲٫۱-شغل های کُدی یا قطعه سربی: ۱ تمام شغل های چاپ دارای یک نشان در یک زمان می باشند یعنی یک پلیتی که می تواند تنها یکبار مورد استفاده قرار گیرد اما با وجود این دارای عمری از+۵۰۰۰۰۰۰ برگ می باشد. زمانی که یک شغل جدید جهت چاپ انتخاب گردید این امر دستخوش یک آماده سازی اولیه می گردد( اولین M/R) یعنی قبل از اینکه پرینت شدن بتواند آغاز کردد. اولین M/R شامل تنظیم کردن ماشین برای اندازه مورد نظر کاغذ، بارگیری مورد نیاز کاغذ،

پر کردن مخزن جوهر و آماده تنظیم. برای اولین اثر گذاری می شود. قبل از اینکه هر اثر گذاری در نتیجه آماده سازی بعدی پرینت گردد و عملیات تغییر پلیت بر روی نشان بعدی را انجام می دهد.۲ ورق های پرینت شده بر روی پالت چیده می شوند و به بافرکنترلی انتقال داده می شوند تا به مدت ۲۴ خشک شوند. در خلال مدت زمان خشک شدن مورد نیاز، از کله دار شدن این ورق در خلال فرآیند خمکار جلوگیری به عمل می آید.۳- بعد از دوره ۲۴ ساعته ورق های که سپری شد این ورق ها در صف خمکاری قرار می گیرند. علامت قطعه سربی که می بایستی خمکاری شود باید به اندازه یک سوم ماشین خمکاری قطعه سربی۱۰۲ یا ۳

می باشد. شغل ها تعیین شه برای در دسترس قرار گرفتن خمکاری به وسله قاعده انتخاب اولی آمد دومی رفت( FCFS) انجام می گیرد. زمانی که عملیات پرس انجام گرفت در آن زمان یک کار جدید برای ماشین خمکاری فراهم می گردد تاآن دپرا دستخوش اولین M/R کند یعنی قبل از اینکه خمکاری آغا گردد.M/R بعدی برای ماشین خمکاری به سادگی شامل تغییر نشان خواهد بود. ۴- بعد از همه علامتها موجود در یک شغل شغل خمکاری در صف دوتایی قرار می گیرد.

مسیر اتخاذ شده کار از اینجا بستگی به نوع کائر یا پوشش مورد نیاز دارد. و همین طور مقدار نشان های شامل شده در کتاب می باشد. چنانچه کتاب حاوی بیش از۲۴ نشان باشد و یا می باستی دوخته شود( برای افزایش مقاومت) بعد از آن می بایستی قبل از جمع شدن برای خم شدن باشد. کارهای دختن می بایستی بر روی ماشین های جمع آوری بر روی تمام دیگر کتاب ها انجام گیرد و می تواند بر روی یک مازاد نوع صحافی R- جمع گردد، البته اگر ماشین جمع

کننده در ظرفیت باشد. کتاب ها بر روی ماشین دوخت دوخته می گردد. بعد از جمع آوری و دوخته شدن، کار به صف خمکاری وارد می گردد.۵- اگر کار کاغذ نارک است در این صورت می تواند در صحافی از نوع S یا نوع R باند شود. صحافی نوعR تنها زمانی استفاده می گردد که کار نیازی به فرآوری نداشته باشد. بعد از خم شدن کاغذ های نرم کتاب آنها بر ارسال فرستاده می شوند. ۶- اگر کا مورد دارد آن می بایستی در صحافی نوع R قبل از پوشش داده شدن با ماشین پوشش ماند می شوند. بعد از کامل شدن پوشش دادن ( جلد کردن) این کار برای ارسال فرستاده می گردد.
۲٫۲٫۲- کارهای رنگ: با شغل های رنگ:

کارهای رنگ و رنگ کاری پیرو جریان های یکسان کاری به عنوان کارهای قطعه سربی در موارد ذیل مورد قبول می باشد: کارهای ۲رنگه چاپ می گردد. کارهای رنگ بر روی یک یا دو ماشین رنگ چاپ می گردند. هر دو مورد ماشین رنگ ۲ رنگه بافر کنترل رنگ ۲ برای خشک شدن مدت ۲۴ ساعت انتقال پیدا می کنند نشان کارهای رنگ و رنگ خم کاری می گردندد در یک یا پنج خم یعنی ۵ یا ۴ و ۳و ۲و ۱C.

۲٫۲٫۳- الزامات فرآیند. در اینجا چندین الزام مهم وجود دارد که می بایستی در زمان شبیه سازی فرآیند ساخت AP در نظر گرفته شومئ: پیلت ها می توانند تنها زمانی مورد استفاده قرار گیرند که تخریب شد یعنی در زمانی که از پرس برداشه می شوند. به هر حال آنها دارای عمری معادل ۵۰۰۰۰۰ صفحه داشته باشد. اغلب سازندگان AP پلیت های مورد استفاده در امکانات حوزه را مورد استفاده قرار می دهند. این امکانات محدود به ظرفیت های محدود می باشند بیش از حد

بار گذاری می گردند یعنی در زمانی که تولید پلیت به مقدار قابل توجه ای افزایش پیدا م یکند. پلیتها دلالت به نسبت بالایی از هزینه چاپ یک کتاب دارند. بع د از چاپ شدن برگ ها می بایستی به حال خود رها گردد تا خشک شوند یعنب ۲۴ ساعت برای جلوگیری از لکه دار شدن در هنگام خمکاری. زمان های آماده سازی برای ماشین ها در مقایسه با زمان چاپ کردن واقعی می تواند خیلی بالا باشد. زمان حرکت های بین ماشین معمولاً بایستی بر روی فرآیند ساخت تا ثیر بگذارد.

۳- حالت شبیه سازی. مدل شبیه سازیAP از طریق پیوند خوردن به چند مدل فرعی، که هر کدام وظیفه مخصوصی را انجام می دهند- ساخته می گردد.
۳٫۱- مجموعه داده ها: همان طوری که در بخش دو م ورد بحث و بررسی قرار گرفت نوع وارد شونده کار APPD بسیار متغییر می باشد و گستره پیچ ها به مقدار+۶۰۰۰۰-۵۰۰ می باشد و شماده علایم یا نشان ها در گستره ای بین+۴۰-۴ می باشد. توزیعات این مقدار یکنواخت نمی باشد بنابراین، این امر ضروری است

که یک توزیع احتمالی بدست آید تا دلالت به نوع کار کار پرینتAPPD باشد. با استفاده از داده های ساخت مختلف (۲۰۰۲-۲۰۰۱) این امر امکان دارد که یک بررسی کلی از نع کار بهعمل آید تا سیستم APPD ایجاد گردد. با استفاده از تحلیل گر ورودی ،یک تحلیل گر می تواند به سرعت شرایط ریاضیاتی را برای دلالت به مجموعه داده ها برای استفاده در مدول ها یمشخصی، بسازد. برای دلالت دادن گستره مقادیر به اندازه بچ و تعداد ملزومات نشان در یک کار، ضروری است که از توزیعات احتمالی استفاده گردد همین طور شکل واقعی توزیع ناشناخته شده است اما حداقل و حداکثر آن را می توان برآورده کرد و به احتمال قریب به یقن

این مقادیر در دسترس قرار می گیرند. بنابراین توزیعات مثلثی، یک توزیع احتمالی در دسترس است که دلالت به اندازه بچ دارد. میانگین مقادیر تصویرهای سال های۲۰۰۲-۲۰۰۱، داده ها حاصله از دو هتسه تولید و توه به کارکنان مورد استفاده قرار گرفته تا این توزیعات توسعه پیدا کنند. پنج سفاریوی مختلف که در مدل اجراء می شود باقی مانده موثق بودن خروجی مدل و عملکرد ها یسیستم تحت گسترده شرایط کاربردی مورد طراحی قرار گرفته است. در هر سناریو توزیعات

تعداد نشان ها تغییر پیدا می کند. اگر چه در واقع تغییر دادن توزیعات تعداد نشان ها که در سیستم داخل می گردند مشکل می باشد، اما این مسئله شاخص مفیدی از ایمنی مدل را ارئه می دهد. توزیعات اندازه بچ در امتداد یا ستر، سر سناریوها توزیعی ثابت است. ترکیبی از مقادیر ثابت و توزیعات دلالت به تعداد

شرایط عملیاتی محتمل که می تواند به وسیلهAPPD به کاربرده شود، دارند. مقادیر ذیل اندازه بچ ها ی اتخاذ شده میباشند که به عنوان بخشی از خط و اندازه مقادیر بچ های ثابت می باشد:۲۵۰۰ و۲۰۰۰ و۱۵۰۰و۱۰۰۰-۵۰۰ و۳۰۰۰ اندازه بچ های ثابت می باشند که در هر سناریو مورد استفاده قرار می گیرند. این مقادیر برای آن مورد استفاده قرار می گیرند. این مقادیر برای آ« مورد استفاده قرار می گیرند که تا تلاش ش.د یک اندازه بچ مورد شناسایی قرارر بگیرند یعنی در جایی که جریان کار سیستم متوازن شود که یک اندازه بچ مورد شناسایی قرار بگیرند یعنب در جایی که جریان کار سیستم متوازن می گردد و معیار عملکرد بهینه

گردد. رقم های ۶۰۰۰۰ و ۳۰۰۰۰ و ۱۵۰۰۰ و ۶۰۰۰ مجموعه دومی از اندازه بچ ها می باشند. این موارد برای آن مورد استفاده قرار می گیرند تا عملکرد سیستم در زمانی که تعداد شغل ها و و ظایف کاسته می شوند. اما حجم کاری در خر شغل یا کار افزایش پیدا می کند، مورد تحقیق و نقرص قرار بگیرد.