لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت آرایه‌ها توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت آرایه‌ها قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 

اسلاید ۱ :

۲-۱- ايجاد آرايه

روشهاي ايجاد آرايه:

.۱با استفاده از علائم ; ، , و [ ]

.۲با استفاده از علامت :

.۳با استفاده از توابع linspace و logspace

.۴با استفاده از ترکيبي از روشهاي فوق

اسلاید ۲ :

۲-۱-۱- ايجاد آرايه با استفاده از علائم ; ، , و [ ]

از علامت ; براي تعيين سطر جديد و از علامت , براي تعيين ستون جديد استفاده مي‌شود.

مثال:

>> a=[1,2,3;4,5,6]

a=

  ۱ ۲ ۳

  ۴ ۵ ۶

>> b=[1,2,3,4,5,6]

b=

  ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶

اسلاید ۳ :

۲-۱-۱- ايجاد آرايه با استفاده از علائم ; ، , و [ ]

نکته: بجاي علامت ; از enter و بجاي علامت , از فاصله خالي نيز مي‌توان استفاده کرد

مثال:

>> c=[1 2,3

  ۴ ۵ ۶;۷ ۸,۹]

c=

  ۱   ۲   ۳

  ۴   ۵   ۶

  ۷   ۸   ۹

اسلاید ۴ :

۲-۱-۲- ايجاد آرايه با استفاده از علامت “:”

در مواقعي که عناصر يک آرايه رابطه خطي با يکديگر داشته باشند از اين روش مي‌توان استفاده کرد.

شکل کلي دستور بصورت زير است:

ArrayName=first : step : last

 – اگر step حذف شود، مقدار ۱ بجاي آن بکار خواهد رفت.

 – اگر last کوچکتر از first باشد، بايد step منفي باشد. در غير اينصورت مقدار آرايه تهي خواهد شد.

اسلاید ۵ :

۲-۱-۲- ايجاد آرايه با استفاده از علامت “:”- ادامه…

مثال:

>> x=(0 : 0.1 : 1) * pi;

>> y=sin(x);

>>z=1:5

z=

  ۱ ۲ ۳ ۴ ۵

>>t=5:1

t =

   Empty matrix: 1-by-0 

اسلاید ۶ :

۲-۱-۳- ايجاد آرايه با استفاده از توابع linsapce و logspace

با ارائه عناصر اول و آخر و طول آرايه به اين توابع مي‌توان آرايه‌هايي خطي و يا لگاريتمي بدست آورد.

ArrayName=linspace(first,last,length)

مثال:

>>x=linspace(0,1,11)*pi;

>>y=logspace(1,3,3)

y=

  ۱۰  ۱۰۰  ۱۰۰۰

اسلاید ۷ :

۲-۱-۳- ايجاد آرايه با استفاده از  ترکيبي از علائم فوق

مثال:

>> x=[0,1,2, 4:2:12 ,18,19]

x=

  ۰ ۱ ۲  ۴ ۶ ۸ ۱۰ ۱۲ ۱۸ ۱۹

>> y=[10,1,7,4,6,-1 ; linspace(0,10,6) ; 5:-1:0]

y=

  ۱۰  ۱  ۷  ۴  ۶  -۱

  ۰    ۲  ۴  ۶  ۸  ۱۰

    ۵    ۴  ۳  ۲  ۱   ۰

اسلاید ۸ :

۲-۱-۴- ماتریسهای ویژه

n[ ] : ماتريس تهي

neye : يک ماتريس يکه با ابعاد داده شده ايجاد مي‌کند

nones : يک ماتريس که تمامي عناصر آن يک مي‌باشند با ابعاد داده شده ايجاد مي‌کند

nzeros : يک ماتريس صفر با ابعاد داده شده ايجاد مي‌کند

nrand : يک ماتريس با عناصر راندوم با توزيع يکنواخت به ابعاد داده شده ايجاد مي‌کند

nrandn : يک ماتريس با عناصر راندوم با توزيع نرمال به ابعاد داده شده ايجاد مي‌کند

اسلاید ۹ :

۲-۱-۴- ماتریسهای ویژه- ادامه…

مثال:

>>ones(2,3)

ans =

     ۱     ۱     ۱

     ۱     ۱     ۱

>>ones(2)

ans =

     ۱     ۱

     ۱     ۱

تمرین: سایر توابع فوق را خودتان آزمایش کنید.

اسلاید ۱۰ :

۲-۲- عمليات رياضي بر روي آرايه‌ها

.۱عمليات اسکالر-آرايه:  – , + , ^ , / , \ , 

.۲عمليات عنصري: – , + , .^ , . / , .\ , . 

.۳عمليات ماتريسي:  – , + , ^ , / , \ ,