لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت آرسنيک توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت آرسنيک قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

Pre-Columbian Mummies

with Chronic Arsenic

Poisoning

Site: Camarones Valley

Northern Chile

Age: Inca period

(۱۵th Century)

Findings:

Hyperpigmentation

Squamous Cell Carcinomas

*۸۰% of modern inhabitants in this

region had skin lesions

Gerszten E, Allison MJ, Sawyer DR. Paleopathology 2, 2000.

اسلاید ۲ :

  • Belal Hossain, 17, has bowed arms from nerve damage, an occasional symptom of arsenic poisoning.

اسلاید ۳ :

لويزيت ( ۲کلرو وينيل دي کلرو آرسين ) در جنگ جهاني اول بکار گرفته شد که شديدا” تاول زا است

عنصر ضروري بدن نمي باشد

خواص

شبه فلز است

مشابه فسفر است

آرسنيک فلزي غير سمي است ولي تري اکسيد آرسنيک و

 گاز آرسين از سموم بسيار قوي ميباشد

مصارف

بعنوان آلياژ ، به منظور افزايش مقاومت سرب در صفحات باطري ، ياتاقان و پوشش کابل بکار ميرود

تري اکسيد آرسنيک در توليد آفت کش کاربرد دارد

گاز آرسين در صنعت ميکروالکترونيک کاربرد دارد

اسلاید ۴ :

مواجهه

کارگران توليد آفت کش هاي آرسنيکي

کارگران صنايع ميکروالکترونيک ممکن است در معرض

 گاز آرسين قرار گيرند

کارگران صنايع داروسازي

 جذب ، متابوليسم و دفع

از طريق استنشاق (شايعترين ) ، پوست و گوارشي

 جذب ميگردد

آرسنيک براحتي توسط گلبول هاي قرمز جذب ميشود  و سپس در کبد ، کليه ، عضلات ، پوست ،استخوان و مو

تجمع مي يابد

دفع آرسنيک از طريق کليه ها صورت ميگيرد

اسلاید ۵ :

  عوارض

تماس ناگهاني با گاز آرسين موجب هموليز ميشود

 پارستزي ديستال نشانه نوروپاتي محيطي

 ناشي از آرسنيک مي باشد

سوراخ شدن تيغه بيني

اسلاید ۶ :

بيماري پاي سياه (Blackfoot Disease) ناشي از

 تماس با آرسنيک است که فرد مبتلا دچار اسپاسم عروقي و گانگرن ميشود

اسلاید ۷ :

Skin

  • major target organ in chronic inorganic arsenic exposure
  • Diffuse or spotted hyperpigmentation and, alternatively, hypopigmentation can first appear between 6 months to 3 years with chronic exposure to inorganic arsenic

¯Skin cancer is common with

     protracted high-level arsenical exposure

اسلاید ۸ :

Liver

  • Characteristic of long-term or chronic arsenic exposure, manifests :

þ jaundice

þ abdominal pain

þHepatomegaly

þprogress to cirrhosis and ascites

Øeven to hepatocellular carcinom

اسلاید ۹ :

Peripheral neurophathy

  • Repeated exposure to low levels of inorganic arsenic can produce
  • This neuropathy usually begins with :

fsensory changes 

Lnumbness in the hands and feet àpainful “pins and needles” sensation

fmotor nerves be affected 

fmuscle tenderness

f weaknes  à progressing from proximal to distal muscle groupss

f

  • Effects are dose-related

اسلاید ۱۰ :

cardiovascular disease

  • Peripheral vascular disease has been observed in persons with chronic exposure to inorganic
  • It is manifested :

facrocyanosis

fRaynaud’s phenomenon

fprogress to endarteritis and

   gangrene of the lower extremities

   (Blackfoot disease).