لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت آزمایشگاه مکانیک سیالات توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت آزمایشگاه مکانیک سیالات قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

آزمایشگاه مکانیک سیالات

شناوری

افت فشار

پمپ ها

راهنما

مقالات

اسلاید ۲ :

 آزمايش شماره ۱ – شناوري

 عنوان آزمايشنيروهاي‌ وارد بر يك‌ جسم‌ غوطه‌ور در مايع‌ ساكن‌

 هدف آزمايشبررسي‌ فرمولهاي‌ مربوط‌ به‌ نيروي‌ وارد بر يك‌ سطح‌ مغروِق و تعيين‌ مركز فشار.

 مقدمه آزمايشدر حالتي‌ كه‌ قسمتي‌ از جسم‌ داخل‌ مايع‌ و قسمتي‌ ديگر خارج‌ از مايع‌ باشد جسم‌ را غوطه‌ور گويند و نيروي‌ برآيند وارده‌ از طرف‌ يك‌ سيال‌ ساكن‌ بر جسمي‌ كه‌ داخل‌ آن‌ فرو رفته‌ و شناور است‌ را نيروي‌ شناوري‌ گويند نيروي‌ شناوري‌ داخل‌ مولفه‌ افقي‌ نيست‌ چون‌ تصوير جسمي‌ كه‌ غوطه‌ور باشد بروي‌ سطح‌ قائم‌ هميشه‌ صفر است‌. اگر سطح‌ آزاد سيال‌ را كه‌ با هوا تماس‌ دارد را در المان‌ حجمي‌ استوانه‌ايي‌ غوطه‌ور است‌ را در نظر بگيريم‌ سطح‌ بالايي‌  ۰ h  عمق‌ كمتري‌ نسبت‌ به‌  ۲ h  دارد در اين‌ صورت‌ داريم‌:

 

اسلاید ۳ :

  تئوري آزمايش:

   نيروي‌ برآيندي‌ را كه‌ يك‌ سيال‌ ساكن‌ بر جسم‌ شناور يا غوطه‌ور در خودش‌ وارد مي‌كند نيروي‌ شناوري‌ مي‌گويند. نيروي‌ شناوري‌ همواره‌ قائم‌ و به‌ طرف‌ بالاتر اثر مي‌كند. نيروي‌ شناوري‌ موله‌ افقي‌ ندارد زيرا تصوير جسم‌ غوطه‌ور يا بخش‌ غوطه‌ور از جسم‌ در روي‌ صفحه‌ قائم‌ همواره‌ صفر است‌.

   براي‌ درك‌ بهتر نيروي‌ شناوري‌ شكل‌ زير را در نظر بگيريد. نيروي‌ شناوري‌ وارد بر جسم‌ شناور برابر است‌ با مولفه‌ قائم‌ نيروي‌ فشاري‌ وارد بر سطح‌ فوقاني‌ آن‌  (ADC)  منهاي‌ مولفه‌ قائم‌ نيروي‌ فشار وارد بر سطح‌ تحتاني‌ آن‌  (ABC) .

  در شكل‌ زير نيروي‌ رو به‌ بالاي‌ وارد بر سطح‌ تحتاني‌ برابر با وزن‌ مايع‌ خيالي‌ يا واقعي‌ موجود در بالاي‌ سطح‌  (ABC)  مي‌باشد. حجم‌ اين‌ مايع‌ در شكل‌ با  ABC EFA  نشان‌ داده‌ شده‌ است‌. نيروي‌ رو به‌ پائين‌ وارد بر سطح‌ بالايي‌  (ADC) برابر با وزن‌ مايع‌ محصور  ADC EFA  است‌. تفاضل‌ اين‌ دو نيرو، نيروي‌ رو به‌ بالايي‌ است‌ از وزن‌ مايع‌ جابجا شده‌ كه‌ توسط‌ حجم‌ شناور ناشي‌ مي‌شود مايع‌ جابجا شده‌ توسط‌ جسم‌ را در شكل‌ با  ABCD  نشان‌ داده‌ايم‌. بناباين‌ خواهيم‌ داشت‌:

   در رابطه‌ بالا  F(B)  نيروي‌ شناوري‌،  V  حجم‌ مايع‌ جابجا شده‌ و     وزن‌ ويژه‌ سيال‌ است‌.

اسلاید ۴ :

همين‌ فرمول‌ در مورد اجسام‌ شناور نيز صادِق است‌ به‌ شرطي‌ كه‌  V را به‌ عنوان‌ حجم‌ مايع‌ جابجا شده‌ در نظر بگيريم‌. اين‌ موضوع‌ با بررسي‌ جسم‌ شناور در شكل‌ زير آشكار مي‌شود.

 

   در شكل‌ زير نيروي‌ قائم‌ وارد بر يك‌ عنصر كوچك‌ از جسم‌ شناور نشان‌ داده‌ شده‌ است‌. اين‌ عنصر به‌ شكل‌ منشور بوده‌ و مساحت‌ مقطع‌ آن‌       مي‌باشد. بنابراين‌ مي‌توانيم‌ بنويسيم‌:

اين‌ رابطه‌       حجم‌ عنصر منشوري‌ است‌ با انتگرال‌گيري‌ در محدوده‌ كل‌ جسم‌، مي‌توانيم‌ بنويسيم‌:

 

در رابطه‌ بالا   g در سراسر جسم‌ ثابت‌ فرض‌ شده‌ است‌:

 همچنين‌ به‌ بيان‌ ديگر:

   در يك‌ سيال‌ ساكن‌ نيروي‌ وارد بر هر المان‌ سطح‌  dA  يعني‌  dF  عمود بر آن‌ سطح‌ است‌ اگر چنين‌ نيرويي‌ بر يك‌ سطح‌ صاف‌ وارد شود كليه‌ نيروهاي‌ وارد بر سطح‌ با هم‌ موازيند و همچنين‌ مقدار آنها را مي‌توان‌ تنها با يك‌ نيرو به‌ نام‌ نيروي‌ برآيند كه‌ در نقطه‌ايي‌ به‌ نام‌ مركز فشار اثر مي‌كند نشان‌ داد. در حالتي‌ كه‌ سطح‌ بصورت‌ خميده‌ باشد وضع‌ تفاوت‌ مي‌كند بسته‌ به‌ طرِ مختلف‌ قرارگيري‌ يك‌ سطح‌ دلخواه‌ در يك‌ سيال‌، سه‌ حالت‌ زير را در نظر مي‌گيريم‌.

اسلاید ۵ :

 ۱ – سطح صاف تحت فشار يكنواخت باشد:

   نمونه‌ايي‌ از اين‌ مدل‌ سطح‌ صافي‌ است‌ كه‌ بطور افقي‌ در زير سطح‌ مايعي‌ قرار دارد در اين‌ صورت‌ نيروي‌ وارد بر سطح‌ برابر                     مي‌باشد كه‌  A مساحت‌ صفحه‌ و  h  فاصله‌ عمودي‌ صفحه‌ از سطح‌ مايع‌ است‌ و محل‌ اثر آن‌ در مركز سطح‌ صفحه‌ مي‌باشد.

 ۲ – سطح صاف تحت فشار غيريكنواخت باشد:

   نمونه‌ايي‌ از اين‌ مدل‌ صفحه‌ صافي‌ است‌ كه‌ تحت‌ زاويه‌ دلخواهي‌ در زير سطح‌ قرار گرفته‌ است‌ (همانند شكل‌ پائين‌). دراين‌ سطح‌ مقدار نيروي‌ عمود بر سطح‌ برابر است‌ با:                          كه‌ در آن‌  A  سطح‌ جسم‌ و  h  فاصله‌ قائم‌ سطح‌ آزاد تا مركز سطح‌ جسم‌ است‌. محل‌ اعمال‌ اين‌ نيرو عبارت‌ است‌ از:   اگر ‌ سطح‌ نسبت‌ به‌ محور  y ها تقارن‌ داشته‌ باشد  I(x,y)  صفر و در نتيجه‌             است‌.

اسلاید ۶ :

   باتوجه‌ به‌ اينكه‌ در           مقدار                 مثبت‌ است‌،          هميشه‌ بزرگتر از  y  است‌ يعني‌ مركز فشار هميشه‌ پائين‌تر از مركز سطح‌ قرار دارد از آنجا كه‌ جسم‌ مورد بررسي‌ داراي‌ تقارن‌ نسبت‌ به‌ محور  y هاست‌ پس‌      I(x,y)  در فرمول‌      X(Cp)صفر است‌ و امتداد مركز فشار در راستاي‌ قائم‌ منطبق‌ برراستاي‌ قائم‌ مركز سطح‌ است‌ براي‌ حالت‌ غوطه‌وري‌ جزئي‌ مقدار      برابر  است با  Y-d/2 با گشتاورگيري‌ حول‌ نقطه‌ تعادل‌ خواهيم‌ داشت‌:

 در حالت‌ غوطه‌وري‌ كامل‌ مقدار     برابر است‌ با ۲/ y – d  و با گشتاورگيري‌ حول‌ نقطه‌ تعادل‌ خواهيم‌ داشت‌:

 

 شرح دستگاه:

  دستگاه‌ مورد آزمايش‌ از يك‌ تانك‌ معكب‌ مستطيل‌ شكل‌ با سطوح‌ جانبي‌ شفاف‌ در يك‌ جسم‌ معلق‌ به‌ شكل‌ ربع‌ حلقه‌ تشكيل‌ شده‌ است‌ با اهرم‌بندي‌ انجام‌ شده‌ مي‌توان‌ مقدار نيروها را حساب‌ كرد. در گشتاورگيري‌ نيروها حول‌ لولا (نقطه‌ تعادل‌) تنها، نيروي‌ وارد بر سطح‌ مستطيل‌ شكل‌ به‌ حساب‌ مي‌آيد مقدار اين‌ نيرو برابر است‌ با:

 كه‌  h  فاصله‌ از سطح‌ آزاد تا مركز سطح‌ است‌. بنابراين‌ دو حالت‌ كلي‌ پيش‌ مي‌آيد:

 الف‌ – غوطه‌وري‌ جزئي‌    ب‌ – غوطه‌وري‌ كلي‌

 

اسلاید ۷ :

روش انجام آزمايش

  ابتدا با تغيير موقعيت‌ وزنه‌ تعادل‌، شاخص‌ را در موقعيت‌ افقي‌، قرار مي‌دهيم‌ سپس‌ وزنه‌ ۴۵۰ گرمي‌ را روي‌ كفه‌ بالانس‌ قرار مي‌دهي‌. و آنقدر آب‌ داخل‌ ظرف‌ مي‌ريزم‌ تا شاخص‌ دوباره‌ به‌ حالتافقي‌ بر گردد. سپس‌ مقدار جرم‌ وزنه‌ها و ارتفاع‌ آب‌ را مشخص‌ مي‌كنيم‌. سپس‌ مقدار جرم‌ را با توجه‌ به‌ جدول‌، كاهش‌ داده‌ و با كاهش‌ دادن‌ آب‌ از طريق‌ شير تخليه‌ دوباره‌ شاخص‌ را در موقعيت‌ افقي‌ قرار داده‌ و مجدداً جرم‌ و ارتفاع‌ آب‌ را يادداشت‌ مي‌كنيم‌.

اسلاید ۸ :

۱-چرا در محاسبه گشتاور نيروهاي دارد از طرف مايع بر جسم معلق حول نقطه o فقط نيروهاي وارد بر سطح چهارگوش سمت راست در نظر گرفته شده است ؟

اگر صفحه افقي باشد محاسبات نيروها بسادگي مي باشد و فشار در تمام نقاط يكسان است طول جسم شناور طوري ساخته شده است كه نيروي وارده از بالا و پايين برابر هم باشند همديگر را خنثي مي كنند پس تنها نيروي وارده باقيمانده كه بر جسم وارد ميشود بر سطح چهار گوش سمت راست جسم تاثير ميگذارد كه در اين صورت صفحه قايم است .

۲-چرا مقدار       براي سطحي كه نسبت به محور y تقارن داشته باشد صفر است ؟

اسلاید ۹ :

۶- دانستن مركز فشار در چه مواقعي مهم است و اهميت آن چيست ؟

در مواقعي كه جسم غوطه ور است چون مجموع نيروهاي وارد بر روي يك سطح درون سيال بر آيندي خواهد داشت كه اين بر آيند بر نقطه اي اثر ميكند كه اين نقطه مركز فشار است .

اسلاید ۱۰ :

 هدف آزمايش :

 هدف‌ آزمايش‌ آشنايي‌ با وسايل‌ اندازه‌گيري‌ در مجاري‌ بسته‌ براي‌ سيالات‌ غير قابل‌ تراكم‌، نحوه‌ استفاده‌ از آنها و ضريب‌ تخليه‌ هركدام‌ مي‌يابد.

 مقدمه آزمايش

 دبي‌ سنج‌ وسيله‌اي‌ است‌ كه‌ عموماً بااندازه‌گيري‌يك‌ كميت‌ مقدار سيال‌ عبوري‌ از يك‌ مقطع‌ را در واحد زمان‌ اندازه‌گيري‌ مي‌كند انواع‌ دبي‌ سنجها عبارتند از :

 ۱- ارفيس‌

 ۲- لوله‌ وانتوري‌

 ۳- روتامتر

 ارفيس  :    

 عبارتست‌ از يك‌ ديسك‌ نازك‌ كه‌ در وسط‌ آن‌ سوراخي‌ به‌ قطر  d  تعبيه‌ شده‌ است‌ جريان‌ سيال‌ قبل‌ از ارفيس‌ افزايش‌ يافته‌ و تعيين‌ ضريب‌ ارفيس‌ با فرض‌ كامل‌ بودن‌ پرفيل‌ سرعت‌ انجام‌ مي‌شود .