لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت آشنايي با چرخه بهره وری توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت آشنايي با چرخه بهره وری قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

بهرهوری:

  • نسبت ستانده به داده است.

به عبارتی بهرهوری نسبت توليد يک کالای معين بر يک يا چند نهاده مربوط به فرآيند توليد همان کالاست.

اسلاید ۲ :

کارايي (Efficiency): کسب هدف با توجه به استفاده مناسب از منابع

اثربخشی (Effectiveness): ميزان تحقق اهداف

اسلاید ۳ :

بهرهوري:

تحقق هر چه بيشتر اهداف با استفاده بهتر از امکانات و فرصت های موجود است.

بهرهور:

کسی است که از امکانات در دست بهترين استفاده را بکند و هرچه بيشتر به اهدافش نايل شود.

اسلاید ۴ :

کارايي و اثربخشی:

اثربخشی (Effectiveness): انجام کار درست

کارايي (Efficiency): درست انجام دادن کار

چه می شود اگر: فعاليتی کارا باشد ولی اثربخش نباشد؟

اسلاید ۵ :

نتيجه ممکن:

کارهای بی ارزش را خوب انجام دادن چه سود!  

اسلاید ۶ :

چند نکته در مورد بهرهوري:

بهرهوری به معنای هوشمندانه کار کردن است.

بهرهوری خاص نيروی انسانی نيست، بلکه به معنای استفاده موثر  و مفيد از تمام منابع است. (به عبارتی بهرهوری چند بعدی است).

بهرهوری به کميت و کيفيت بازده توجه دارد. برای بالا بردن  کيفيت لازم است، به وجوه اجتماعی، روانی و اقتصادی توجه کرد.

ميان بهرهوری و سودبخشی (productivity) تفاوت وجود دارد.  سود ممکن است از طريق افزايش قيمتها حاصل شود.

کاهش هزينه هميشه بهرهوری را بالا نمیبرد، خصوصاً در مورد هزينههای آموزش، کيفيت، تحقيق و نظاير آن.

اسلاید ۷ :

Productivity Management is a formal management process involving all level of management and employee with the ultimate objective of reducing the cost of the manufacturing, distributing, and selling of a product or service through an integration of the four phases of the productivity cycle, namely, productivity measurement, evaluation, planning, and improvement.

اسلاید ۸ :

The Productivity engineers, who are a separate set og industrial engineers within the company, compile the total productivity values for the varios products being process in the plant.

اسلاید ۹ :

اهداف اندازهگيری بهرهوری

  • ارزيابی کليه خدمات خدماتی و توليدی
  • پيشبينی و بررسی منابع اصلی مورد نياز
  • يافتن راههای کلی بهبود عملکرد
  • اعمال مديريت عملکرد

اسلاید ۱۰ :

فوايد اندازهگيری بهرهوری

  • سازمان میتواند کارايي منابعش را ارزيابی کند.
  • برنامهريزی منابع با سرعت بيشتری صورت میگيرد.
  • اهداف سازمان قابل اولويتبندی میشود.
  • بر مبنای سطوح اندازهگيری شده فعلی، سطوح بهرهوری آتی واقعبينانه تنظيم خواهند شد.
  • بر مبنای فاصله بهرهوری اندازهگيری شده و بهرهوری برنامهريزی شده میتوان استراتژیهای بهبود را تعيين کرد.
  • از بهرهوری اندازهگيری شده میتوان برای برنامهريزی سود شرکت استفاده کرد.
  • اندازهگيری منجر به رقابتمندی میشود.