لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت آكوستيك در معماري توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت آكوستيك در معماري قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

كميت فشار در فراگيره در حالت تعادل در همه نقاط آن يكسان ميباشد. چنانچه در چنين فراگيره حالت تعادل در يكي از نقاط آن متزلزل شود (به عنوان مثال فشار در يك نقطه بيشتر ميشود) اين حالت ناپايدار در همه جهات در فراگيره منتشر شده به شكل موج پديدار ميشود (نظير افتادن سنگ در آب آرام).

اسلاید ۲ :

تندي آوا كه به آن سرعت ذرات فراگيره نيز ميگويند درگير با فشار آوا و اندازه وابسته به هم ميباشند. تندي آوا خود وابسته به بسامد و دامنه نوسان ذرات است كه مقداري متغير ولي تكراري است. به اين معني كه تندي آوا به سرعت حركت ذرات فراگيره در حول نقطه حالت تعادلشان گفته ميشود. هرچه انرژي ساماندهي آوا (يا به بيان ديگر بلندي آوا) بيشتر باشد به همان نسبت نيز تندي و فشار آوا بيشتر ميشود.

اسلاید ۳ :

چگونگي انتشار آوا در يك فضاي باز كه ديواري آنرا محدود نكرده باشد تنها بستگي به ساختمان هندسي سرچشمه دارد. از اين رو كاهش شدت آوا (انرژي آكوستيكي) كه در هر ثانيه از يك مترمربع ميگذرد،با فاصله آن از سرچشمه بستگي پيدا ميكند و تنها از ابعاد هندسي آن تابع است و به فركانس بستگي ندارد « تباهي هندسي انتشار آوا » ناميده ميشود. افزون بر تباهي هندسي آوا كاهشهاي ديگري مانند تباهي در فضا (تباهي هوا – تباهي بخار آب و مه – تباهي باد…) يا تباهي در زمين (تباهي در گل و گياه…) نيز به شدت آوا در كاهش ميدهند. از اين رو براي پيشگيري از آزاد آوا (نوفه) با بهره گيري از تباهندههاي نامبرده يا تباهندههاي ويژه ديگر (مانند ديواركهاي بازدارنده يا گذراندن سرچشمه در ژرفاي زمين) كوشش ميشود كه آزاد نوفه را كاهش دهند.

اسلاید ۴ :

آوا به شيوه چشمگيري كاهش مييابد. زيرا اندازه اين بازدارندهها (كوه و تپه) چندين بار بزرگتر از طول موج آواهاي بم ميباشند. از اين رو به خوبي ميتوان دريافت كه چرا آواي قطاري كه از درهها و گوديها ميگذرد كمتر آزا دهنده است تا قطاري كه از دشت و كوه ميگذرد. همچنين اتاقهاي سمت حياط خانهها بيش از اتاقهاي سمت خيابان آرامش دارند.

اسلاید ۵ :

ديوارهاي دراز و بلند ساخته شده در مقابل خطوط راه آهن و اتوبان هايي كه از برابر خانهها و دهات ميگذرند اثر بازدارنده آوا را از مناطق مسكوني دارا ميباشند.

اسلاید ۶ :

همچنانچه در اسيلوگرام آوائي به جاي خطوط مشخص،نوار ناموزوني ملاحظه ميشود آن آوا ديگر داراي اجزاء مشخص و هارمونيك نيست و در شكل وجود خطوط مشخص هم ديگر اين خطوط داراي رابطه اي با يكديگر و نغمه اصلي نمي باشند و به همين جهت اين آوا را كه خالي از لطافت و دلپذيري است نوفه ميناميم.

اسلاید ۷ :

براي مقايسه و درك بهتر رابطه احساس شنوايي و تراز بلندي آواي محيط و توجه به جدول زيرين ميتواند راهنماي بسيار مناسبي باشد.

اسلاید ۸ :

محل كار     

ميانگين ۵۰%     

غوغاي آزار دهنده برحسب

پيك ۹۹% 

پيك گه گاهي ۹/۹۹%

اسلاید ۹ :

چنانچه يك ديوار يا سقف از چندين جزء گوناگون تركيب شود، عايق بندي آن ديوار يا سقف نتيجه عايق بندي اجزاء گوناگون خواهد بود. همانگونه كه در شكل ۱۲ نمايش داده شده است ميتوان كاهش عايق بندي يك ديوار را كه داراي در يا پنجره است بدست آورد.

اسلاید ۱۰ :

در شكل زير ۱۳ كنستركسيون (نحوه اجرا) يك در چند لايه با چهارچوب و پاشنه ويژه نمايش داده شده است. با توجه به ساختمان و عايقبندي درها برداشت ميشود  كه و جود در، اثر عايقبندي  ديوار را كاهش ميدهد، زيرا به عنوان مثال يك ديوار آجري ۱۲ سانتيمتر به وزن ۲۴۰ كيلوگرم در مترمربع داراي عايقبندي معادل  ۴۶ دسيبل ميباشد، در حالي كه اگر دري معادل  اين عايقبندي مورد نياز باشد ، بايد هم سنگين و هم چند لايه ساخته شود (كه با ديوار تناسبي ندارد).