لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت آمار در آزمايشگاه توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت آمار در آزمايشگاه قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

آمار علمی است که به سازماندهی و خلاصه  کردن اطلاعات و يا استنباط ونتيجه گيری درباره مجموعه ای از داده ها می پردازد.

اسلاید ۲ :

 با جمع زدن همه مقادير يک مجموعه و تقسيم آن بر تعداد ، بدست می آيد. مثال : ميانگين قند خون ۱۰۰ فرد مراجعه کننده به درمانگاه

…. برابر است با :

۱۲۱+۹۷+۸۵+………….+۷۴+۹۶+ ۸۹

             ۱۰۰

اسلاید ۳ :

شاخص های تمايل مرکزی/ ميانه
 ( Median )

 مقداری که مجموعه را به دو قسمت مساوی تقسيم میکند. بطوريکه نيمی از اعدادبيش از آن و نيمی ديگر کمتر از آن باشد.

 برای محاسبه ميانه ابتدا اعداد بصورت صعودی منظم می شود.

 اگر تعداد مجموعه فرد باشدبا فرمول n+1/2 محلی که ميانه قرارمیگيرد، مشخص می شود.

 اگر تعداد مجموعه زوج باشد ، ميانه بين دو عدد وسطی که از طريق فرمولهای n/2 و n/2  +۱ بدست می آيد ، قرار میگيرد.

اسلاید ۴ :.

 مثال :ميانه هموگلوبين اندازه گيری شده در ۱۱ فرد با نتايج زير بروش زير محاسبه می شود :

۱۱۰و۱۱۲و ۱۱۵و۱۱۵ و ۱۱۵ و ۱۱۸و ۱۲۰ و۱۲۰و۱۲۲و ۱۲۴و۱۲۶

N= 11

M= n+1/2 = 11+1 / 2 = 6

بنابراين نقطه ششم که غلظت ۱۱۸ گرم در ليتر است ميانه بحساب می آيد.

اسلاید ۵ :

شاخص های تمايل مرکزی/ نما
( Mode )

 عددی که در يک مجموعه بيش از همه تکرار می شود.

 در مثال قبلی با نتايج

۱۱۰و۱۱۲و ۱۱۵و۱۱۵ و ۱۱۵ و ۱۱۸و۱۲۰و۱۲۰و۱۲۲و۱۲۴و۱۲۶

نما عبارت است از ۱۱۵ گرم در ليتر

اسلاید ۶ :

توزيع نرمال
Guassian distribution

وقتی در يک مجموعه نتايج بطور قرينه در اطراف ميانگين پخش شده باشند ، توزيع نرمال است.

در توزيع نرمال ميانگين ، ميانه و نما  بر هم منطبق هستند.

اسلاید ۷ :

شاخص های پراکندگی / دامنه

nاختلاف بيشترين و کمترين مقدار يک مجموعه

nدر مثال قبلی با نتايج

۱۱۰و۱۱۲و ۱۱۵و۱۱۵ و ۱۱۵ و ۱۱۸ و ۱۲۰ و ۱۲۰ و ۱۲۲ و ۱۲۴ و  ۱۲۶

دامنه عبارتست از ۱۶ که از تفاضل ۱۲۶ و ۱۱۰ بدست می آيد.

اسلاید ۸ :

شاخص های پراکندگی / واريانس
پراش

روشی برای محاسبه پراکندگی نتايج در اطراف ميانگين

S2 =

Xd  هر تک خوانده در گروه

 X  ميانگين گروه           

S2   واريانس                  

   تعداد اعضای گروه

 

اسلاید ۹ :

شاخص های پراکندگی / انحراف معيار
( Standard deviation )

روشی برای محاسبه پراکندگی نتايج در اطراف ميانگين که با نتايج گروه هم واحد بوده و از جذر واريانس بدست می آيد.

SD = √

اسلاید ۱۰ :

ضريب انحراف
 (Coefficient of variation /CV(

بيان انحراف معيار نسبت به ميانگين.

اين شاخص تصور بهتری از ميزان پراکندگی نتايج در غلظت های مختلف در اختيار ما قرار می دهد.

CV % = SD× ۱۰۰ / X