— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

چند مثال براي تهيه مجموعه ها

وسايل جيبي تشخيصي

ست ها و كيت هاي تشخيصي

ملزومات درماني سرپايي

داروهاوموادشيميايي وصنعتي

هرباريوم وموزه بافتهاي طبيعي و پاتولوژيك

انواع Case  ها و مسئله ها

انواع سناريو ها

اسلاید ۲ :

تهيه مجموعه ابــزار تشخيصي نظير :

استتـوسكــــوپ –  فتوسكــــوپ – اتوسكــــوپ – افتالموسكــــوپ گونيومتر –  اسفيگمــــانومتـر – گلوكـــــــومتـر – كواگولومتـــــر هموگلـــوبينومتـــر – اسكوليــــومتـر – اسپكــــولـوم هاي مختلف رفراكتومتر – اسپيرومتر – هولتر كانتر– داپلر– وسايل اوليـــــه جراحي – ست هاي بخيـــه ، پانسمان ، انواع پونكسيون ، وسايل سي پي آر ، دستــگاه هاي مختــلف مثــل دستـگاه الكتــروشوك و ده ها وسيـــله مورد استفـــاده ديگر.

اسلاید ۳ :

مهارت شناسايي اشكال داروهاي صنعتي

مهارت شناسايي اشكال داروهاي گيـاهي

مهارت شناسايي گيـــــاهان دارويـــــــــي

مهارت شناسايي گيـــــاهان آلــــــرژي زا

شناخت واكسن ها و سـرم ها و غيــــــره

اسلاید ۴ :

تفسيرمنحني ها و دياگرام ها

منحـــــني هــــــاي تب

منحني هاي رشد اطفال

دانسيتوگرام – اوديوگرام – هموگرام و…

الكتـــــروفورز پروتئين هاي سرم و ادرار

ECG – EEG – NCV – EMG

اسلاید ۵ :

تفسير نتايج انواع تصويربرداري

جمجمه

شكم حاد

سينوس ها

ستون فقرات

آدنوئيد

كليه و مجاري ادراري

ريه

استخوان ها و مفاصل

گوارش

و غيــــره

اسلاید ۶ :

محاسبات پزشكي

محاسبات BMIو آنتروپومتـري

محاسبه قطرات ميكروست

محاسبه GFR

محاسبه ميـــزان هــا ونسبت ها و شاخص هاي سلامت از روي زيج

اسلاید ۷ :

تشخيص

انواع نوار هاي صوتي پزشكي

انواع عكس و اسلايد

انواع لام هاي پاتولوژي

Case Diagnosis

تشخيص افتراقي بيماري ها و سندرم ها

نكات در انواع سناريوها

اسلاید ۸ :

انتخاب

انتخاب انـــــواع كاتتربراي تزريقات

انتخاب انـــــواع مايعـــــــات وريدي

انتخاب بيمار براي بستري در بخش معمـــولي يابخش هاي مراقبت ويژه

انتخاب نــخ و سوزن براي بخيــــــه

اسلاید ۹ :

لطفا يك بار مهارت هاي ذهني را در ذهن خود مرور كنيد.

اسلاید ۱۰ :

مهارت هاي ذهني

شناســايي

انتخــــــاب

توصيـــف

پيش بينـي

تفسيــــــر

پيشنــــهاد

نقـــــــــــد

حل مسئله

محــاسبـه

آمـــــوزش

تشخيــص

مشــــاوره