لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت آيين‌نامه‌ و مقررات‌ حفاظتي‌ ماشين‌هاي‌ بهم‌زن‌ و مخلوط‌كننده‌ توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت آيين‌نامه‌ و مقررات‌ حفاظتي‌ ماشين‌هاي‌ بهم‌زن‌ و مخلوط‌كننده‌ قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

اين‌ آيين‌نامه‌ مشتمل‌ بر ۱۶ ماده‌ مي‌باشد به‌ استناد ماده‌ ۴۷ قانون‌ كار تدوين‌ و در دويست‌ و هشتاد و پنجمين‌ جلسه‌ شورايعالي‌ حفاظت‌ فني‌ مورخ‌ ۱۱/۶/۴۷ به‌ تصويب‌ نهايي‌ رسيده‌ و قابل‌ اجرا است‌.

. ماده ۴۷ قانون كار سابق به استناد مصوبه جلسة مورخ ۱۲/۵/۸۳ شوراي عالي حفاظت فني به ماده ۸۵ قانون كار مصوب آبان ماه ۱۳۶۹ تغيير يافته است.

اسلاید ۲ :

 تعاريف:

ماشينهاي بهم زن

   ماشين بهم زن عبارت از محور پرهدار يا پاروك داري است كه بهمنظور بهم زدن يا مخلوط كردن مايعات و مواد ديگر در داخل مخزن يا ظرفي حركت ميكند.

ماشينهاي مخلوط كننده

   ماشين مخلوط كننده عبارت از ماشيني است كه روي پايهاي ثابت شده يا قابل حمل بوده و مجهز به بازوهاي مخلوط كننده يا چرخهاي پرهدار يا ساير وسايل باشد و به طور مكانيكي عمل مخلوط كردن، مالش يا ورز دادن جامدات يا مايعات يا مخلوطي از مايع و جامد را انجام دهند.

بشكه مخلوط كننده

   بشكه مخلوط كننده عبارت از استوانه گردندهاي كه به طور مكانيكي مواد مختلف را با هم مخلوط كند.

مقررات كلي:

ماده ۱: در كليه مواردي كه كار ماشينهاي مخلوط كننده توأم با متصاعد شدن غبار دود گاز يا بخار مضر باشد عمل اختلاط در فضاهاي بسته بايد به قسمي انجام گردد كه غبار و گاز و بخار ايجاد شده را به خارج از محيط كار هدايت كند.

اسلاید ۳ :

ماشينهاي بهم زن و ماشينهاي مخلوط كننده باز

ماده ۲: در مواردي كه ماشينهاي به همزن با ماشينهاي كوبنده سرباز بوده و در ارتفاعي كمتر از يك متر بالاي كف زمين يا كف محل كار قرار گرفته باشد بايد نردههاي حفاظتي مخصوص در تمام اطراف باز ماشين نصب گردد.

ماده ۳: در مواردي كه ماشينهاي بهم زن سرباز در ارتفاعي كمتر از ۲۵ سانتي متر از كف كارگاه قرار گرفته باشد بايد اطراف ماشين علاوه بر نرده مجهز به پاگير نيز باشد.

 اجزاء ماشين بهم زن

ماده ۴: اگر ماشين بهم زن مجهز به وسايل متوقف كننده انفرادي نباشد بايد براي وسايل قطعكننده نيروي محركه آن تجهيزاتي در نظر گرفت تا در موقع نظافت يا تعمير ماشين مانع به كار افتادن بازوها، پرههاي مارپيچي يا هليسهاي به همزن گردد.

ماده ۵: در ماشينهاي به همزن مكانيكي كه داراي طشتك قابل برداشتن ميباشد بايد ضامنهايي پيشبيني شود كه هنگام كار برداشتن طشتك ممكن نگردد.

اسلاید ۴ :

ماشينهاي مخصوص كشش خمير قند

ماده ۶: اطراف ماشينهاي مخصوص كشش خمير قند (آب نباتسازي) بايد قاب حفاظتي نصب شود كه با جزيي فشار دستگاه قطع كنندهاي را بكار اندازد و در موقع كار مانع تماس كارگر با بازوهاي مخلوط كننده گردد.

ماده ۷: طشتك ماشينهاي مخلوط كننده خمير بايد داراي درپوش باشد.

ماده ۸: ماشينهاي افقي مخلوط كننده كه براي تخليه خمير كج نشده و داراي سرپوش لولادار ميباشد بايد مجهز به ضامنهايي بشرح زير باشد:

الف – قبل از متوقف شدن قسمتهاي محرك باروكها برداشتن يا باز كردن سرپوش را غيرممكن سازد.

ب – قبل از اين كه سرپوش كاملاً روي طشتك ماشين مخلوط كننده قرار گيرد حركت پاوركها را غيرممكن سازد.

ماده ۹: ماشينهاي افقي مخلوط كننده خمير كه براي خالي كردن بار كج ميشود و پاروكهاي گردنده آن عمل خالي كردن بار را انجام نميدهد بايد مجهز به ضامن يا قطع كننده خودكاري باشد تا به محض اين كه طشتك ماشين بهمنظور خالي كردن بار شروع به كج شدن ميكند قوه محركه پاروكهاي مخلوط كننده را قطع كند و تا موقعي كه طشتك وضع عادي كار را به خود نگرفته از به كار افتادن مجدد پاروكها جلوگيري كند.

اسلاید ۵ :

ماده ۱۰: در ماشينهاي افقي مخلوط كننده خمير كه هنگام تخليه بار كج شده و عمل تخليه به كمك پاروكها انجام ميشود بايد درپوش آن مجهز به ضامني باشد كه هنگام تخليه بار دسترسي به پاروكها مقدور نباشد و مقدار باز شدن درپوش فقط به قدري باشد كه عمل تخليه به آساني انجام گردد.

ماشينهاي مخلوط كننده در صنايع مختلف

ماده ۱۱: ماشينهاي زير بايد طبق مواد ۷ تا ۱۰ اين آييننامه داراي وسايل حفاظتي باشد تا از خطر له كردن يا بريدن اعضاء بدن كارگر بين پاروكها يا بين پاروك و طشتك ماشين جلوگيري شود.

   ماشينهاي مخلوط كننده مخصوص تهيه نان شيريني ماشينهاي كرمزني، ماشينهاي مخلوط كننده خمير شكلات و ساير مواد غذايي، ماشينهاي مخلوط كننده تركيبات لاك، مواد پلاستيك رنگ يا بتونه ماشينهاي مخصوص بهم آميختن گوگرد يا مواد ديگر يا لاستيك خام، ماشينهاي مخلوط كننده مواد آسفالتي براي اندود كردن كاغذ يا مقواي مخصوص پوشش سقف، ماشينهاي مخلوط كننده ماسه براي كار ريختهگري.

اسلاید ۶ :

ماشينهاي خردكننده و مخلوط كننده ماسه

ماده ۱۲: ماشينهاي خرد كننده چرخدار يا سنگدار مخصوص مخلوط كردن ماسه ريختهگري يا مواد مشابه با آن بايد به وسيله صفحه حفاظتي يا وسايل مؤثر از قبيل پرههايي به شكل خيش كه از مركز ماشين تا قسمت خارجي خطي كه در اثر گردش چرخها ايجاد شده ادامه داشته باشد، محفوظ شود تا اشخاصي را كه به محل خطر نزديك ميشوند از جلوي چرخها دور كند در موردي كه طشتك خرد كننده حركت دوراني داشته باشد بايد بهوسيله صفحات مخصوص محفوظ گردد اين صفحات حفاظتي بايد حداقل هم ارتفاع با لبه طشتك باشد.

ماده ۱۳: براي نمونه برداري ماسه از داخل ماشين مخلوط كننده بايد ظروف مخروطي از ورق آهن تهيه كرد تا در موقع حركت پرهها از وارد كردن دست در داخل ماشين ممانعت بهعمل آورد.

ماده ۱۴: ماشينهايي كه در صنايع كاغذسازي براي مرطوب كردن خمير و مخلوط كردن آن با مواد شيميايي يا در صنايع شيميايي براي خمير كردن نيترات سلولز بهمنظور استعمال آن در مواد منفجره لاكها با مواد پلاستيك مورد استفاده قرار ميگيرد بايد داراي سرپوشهايي باشد كه غلطكهاي بهم زن را پوشانده خطري ايجاد نكند.

اسلاید ۷ :

طشتكهاي پرهدار و بشكههاي مخلوطكننده كه در صنايع چرمسازي مورد استفاده قرار ميگيرند.

ماده ۱۵: طشتكهاي پرهدار و بشكههاي مخلوط كننده افقي دوار كه در صنايع چرمسازي و صنايع مشابه از قبيل بشكههاي مخصوص تهيه (گزانات الكالي سلولزيك) يا مواد مشابه آن مخلوطكنندههاي خميرمخصوص تهيهخمير اكسيدسرب براي صفحات باتري بشكههاي مخصوص تهيهمكانيكي (مالتجو) درآب جوسازي ها   استوانههايمخصوص نمزدن برگ هاي توتون.

   ماشينهاي رنگرزي با استوانههاي دوار افقي مشبك كه در طشتكها يا ظروف رنگ ميچرخد مورد استفاده قرار ميگيرد بايد محصور شده و مجهز به ضامن يا چفتهاي حفاظتي باشد.

بشكههاي مخلوطكننده كه درساير صنايع مورد استفاده قرار ميگيرد

ماده ۱۶: روي بشكههاي مخلوط كننده دوار افقي كه در صنايع مختلف مذكور در ماده ۱۵ مورد استفاده قرار ميگيرد بايد پوششها حفاظها يا چفتها و ضامنهاي حفاظتي موجود باشد.

ماده ۴۷ قانون كار سابق به استناد مصوبه جلسة مورخ ۱۲/۵/۸۳ شوراي عالي حفاظت فني به ماده ۸۵ قانون كار مصوب آبان ماه ۱۳۶۹ تغيير يافته است.

 اين آييننامه مشتمل بر ۱۶ ماده ميباشد به استناد ماده ۴۷ قانون كار تدوين و در دويست و هشتاد و پنجمين جلسه شوراي عالي حفاظت فني مورخ ۱۱/۶/۴۷ به تصويب نهايي رسيده و قابل اجرا است.