لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت ابزارهای پایگاه داده توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت ابزارهای پایگاه داده قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

What is the database toolbox?

جعبه ابزارپایگاه داده ها چیست؟

جعبه ابزار پایگاه داده ها یکی از پهناورترین مجموعه ابزارهای مطلب می باشد.این جعبه ابزار شما را قادر به انتقال داده ها (هم ورودی و هم خروجی) ورابطه بین مطلب و یک پایگاه داده مشهور می سازد.

با این جعبه ابزار شما می توانید اطلاعات موجود را به مطلب منتقل کنیدواز ابزار های محاسباتی و تحلیلی مطلب روی آنها استفاده کنید.و می توانید نتایج محاسبه اطلاعات را به پایگاه داده و یا به هر پایگاه دیگری ذخیره کند.

اسلاید ۲ :

rows

ردیف ها

Get number of rows in fetched data set

شماره بدست آمده از سطرها در مجموعه داده ها آورده شده اند.

Syntax

تركيب

numrows = rows(curs)

شماره رديف = رديف ( مكان نما )

Description

توضيح:

numrows = rows(curs) returns the number of rows in the fetched data set curs.

شماره رديف = رديف ها (مكان نما) شماره رديف را در مكان نما مجموعه داده هاي آورده شده برمي گرداند.

اسلاید ۳ :

Examples

مثال:

There are four rows in the fetched data set curs.

چهار رديف در مجموعه داده هاي مكان نما هستند.

numrows = rows(curs)

شماره رديف = رديف ( مكان نما )

         numrows =

                        ۴

شماره رديف = ۴  

To see the four rows of data in curs, type

          curs.Data

با ديدن ۴ رديف از داده ها در مكان نما و نوع مكان نما داده ها را به مطلب بر مي گرداند.

MATLAB returns

ans =

    ‘         ’Germany

    ‘         ’Mexico’

    ‘         ‘France’

    ‘         ’Canada‘

پاسخ: روسي – مكزيكي – فرانسوي – كانادايي.

 

اسلاید ۴ :

Width

پهنا

Get field size of column in fetched data set

محدوده اندازه بدست آمده از ستون در مجموعه داده هاي آورده شده.

Syntax

تركيب

colsize = width(curs, colnum)

همراه با اندازه = پهنا ( مكان نما – شماره ستون )

Description

توضيح :

colsize = width(cursor, colnum) returns the field size of the specified column number colnum, in the fetched data set curs.

همرا با سايز = پهنا ( مكان نما – شماره ستون ) اندازه محدوده شماره ستون تعيين شده را در مجموعه داده هاي آورده شده بر مي گرداند.

اسلاید ۵ :

Examples

مثالها :

Get the width of the first column of the fetched data set, curs:

colsize = width(curs, 1)

پهنا بدست آمده از اولين ستون در مكان نما مجموعه داده هاي آورده شده. همراه با اندازه = پهنا  ( مكان نما: ۱ )

colsize =

 ۱۱ 

همراه با اندازه = ۱۱

The field size of column one is 11 characters (bytes)

محدوده اندازه از ستون برابر با ۱۱ كاراكتر است.

 

اسلاید ۶ :

attr

نسبت :

Get attributes of columns in fetched data set

نسبتهاي بدست آمده از ستونها در مجموعه داده هاي آورده شده.

Syntax

تركيب :

attributes = attr(curs, colnum)

نسبتهاي داده شده = نسبت ( مكان نما – شماره ستون )

attributes = attr(curs)

نسبتهاي داده شده = نسبت ( مكان نما )

اسلاید ۷ :

Description

توضيح :

attributes = attr(curs, colnum) retrieves attribute information for the specified column number colnum, in the fetched data set curs.

نسبتهاي داده شده = نسبت ( مكان نما – شماره ستون ) دوباره بدست آوردن نسبتهاي اطلاعات براي تعيين شماره ستون در مكان نما مجموعه داده هاي آورده شده.

attributes = attr(curs) retrieves attribute information for all columns in the fetched data set curs, and stores it in a cell array. Use attributes(colnum) to display the attributes for column colnum.

نسبتهاي داده شده = ( مكان نما – ستون ) اطلاعات نسبتهاي دوباره بدست آورده شده براي تمام ستونها در مكان نما مجموعه داده هاي آورده شده و ذخيره آن در سلولهاي منظم.استفاده نسبتههاي داده شده ( شماره ستون ) براي نمايش نسبتهاي داده شده براي شماره ستون.

The returned attributes are listed in the following table.

باز گردان نسبتهاي داده شده در ليست جدول زير داده شده اند :

اسلاید ۸ :

Examples

مثالها :

Example 1–Get Attributes for One Column

مثال ۱- نسبتهاي داده شده براي يك ستون بدست آمده

Get the column attributes for the fourth column of a fetched data set.

attr(curs, 4)

نسبتهاي بدست آمده براي چهارمين ستون از مجموعه داده هاي آورده شده. نسبت (مكان نما – ۴ )

ans = پا سخ

fieldName: ‘Age‘نام محدوده:دوره

typeName: ‘LONG‘نوع نام : طولاني

typeValue: 4نوع ارزش : ۴

columnWidth: 11پهنا ستون : ۱۱

precision: [ ] دقت :‌‌‌‌‌

scale: [ ] مقياس :

currency: ‘false‘انتشار : غلط    

readOnly: ‘false’تنها خواندن : غلط

nullable: ‘true’توانايي نداشتن : درست

Message: [ ] پيام

اسلاید ۹ :

example 2–Get Attributes for All Columns                             نسبتهای بدست امده برای تمام ستون ها

Get the column attributes for curs, and assign them to attributes.

ستونهاي نسبت داده شده براي مكان نما و ذكر كردن آنها براي نسبت دادن

attributes = attr(curs)

نسبت هاي داده شده = نسبت ( مكان نما)

View the attributes of column 4.

attributes(4)

ديدن نسبتهاي داده شده از ستون ۴

نسبت داده شده : ۴

MATLAB returns the attributes of column 4.

 مطلب نسبت داده شده از ستون ۴ را بر مي گرداند.

ans = پاسخ

fieldName: ‘Age’نام محدوده : دوره

typeName: ‘LONG نوع نام : طولاني

typeValue: 4نوع ارزش: ۴

columnWidth: 11 پهنا ستون :۱۱

precision: [ ] دقت :

scale: [ ] مقياس :

currency: ‘false انتشار: غلط

readOnly: ‘false’تنها خواندن : غلط

nullable: ‘true’توانايي نداشتن : درست

پيام :                   Message: [ ]

اسلاید ۱۰ :

close

بستن

Close database connection, cursor, or resultset object

بستن اتصال به پايگا داده ها-مكان نما يا نتايج بدست آمده و موضوع.

Syntax

تركيب

close(object)

بستن (موضوع )

Description

توضيح :

close(object) closes object, freeing up

associated resources.

بستن ( موضوع ) بستن موضوع ها-منابع مربوطه آزاد

Following are the allowable objects for close.

شرح زير اجازه براي بستن موضوع ها را دارند.