لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت اثرات تغییر در نرخ های ارز خارجی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت اثرات تغییر در نرخ های ارز خارجی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

تقدیر و تشکر

   بر خود لازم می دانم از همه افرادی که در برگزاری این سمینار نقش داشته اند ، به ویژه استادان محترم جناب دکتر نیکومرام و جناب دکتر رهنما ، از طرف دانشجویان و استادان حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی تشکر نمایم.

 با آرزوی سلامتی و موفقیت بیشتر همه عزیزان

اسلاید ۲ :

کاربرد این استاندارد

   همه مبادلات ارزی و عملیات خارجی  به غیر از مبادلات و عملیات مربوط به  ابزار مشتقه که طبق IAS 39/IFRS 9

    عمل خواهد شد

اسلاید ۳ :

تعاریف

پول عملیاتی : پول محیط اقتصادی اولیه ای که واحد تجاری در آن فعالیت می کند.

ارزخارجی: پولی به غیر از پول عملیاتی واحد تجاری

واحد پول گزارشگری: واحد پول مورد استفاده در ارائه صورت های مالی

تذکر: پول عملیاتی و پول گزارشگری در ایران تفاوتی با هم ندارند.  

مبادلات ارزی : مبادلاتی که با یک کشور دیگر به ارز خارجی انجام           می شود نظیر خرید و فروش کالا

عملیات خارجی: عبارت است از واحد تجاری فرعی ، وابسته ، مشارکت خاص یا یک شعبه واحد گزارشگر که عملیات آن به ارز خارجی کشوری که درآن مستقر است انجام می شود.   

اسلاید ۴ :

مراحل تسعیر

مرحله اول: تعیین پول عملیاتی هم برای شرکت اصلی و هم برای عملیات خارجی

برای تعیین پول عملیاتی می توان عمدتاً موارد زیر را در  نظر گرفت:

پولی که بر اساس آن فروش انجام می شود

پولی که بر اساس آن مواد اولیه خریداری و دستمزد  پرداخت می شود

پولی که بر اساس آن فعالیت تامین مالی صورت می گیرد.

مرحله دوم : تسعیر اقلام به پول عملیاتی

مرحله سوم : تعیین و تسعیر اقلام به واحد پول گزارشگری

اسلاید ۵ :

تسعیر اقلام به پول عملیاتی در شناخت اولیه

شناخت اولیه :

مبادلات ارزی به پول عملیاتی ، در تاریخ انجام معامله،  شناسایی و ثبت می شوند. برای تسعیر این مبادلات باید از نرخ ارز در تاریخ انجام معامله استفاده نمود. برای آن دسته از مبادلاتی که نرخ ارز آن ها نوسان قابل توجهی ندارند،        می توان از نرخ میانگین ارز هفتگی یا ماهانه استفاده کرد. 

اسلاید ۶ :

تسعیر اقلام به پول عملیاتی در پایان دوره مالی  

  در پایان دوره مالی اقلام ارزی به دو گروه پولی و غیر پولی تفکیک می شوند.

اقلام پولی : دارایی ها و بدهی هایی هستند که بر اساس واحد پول معین و ثابتی دریافت یا پرداخت می شوند. به بیان دیگر این اقلام بر حسب مبلغ واحد پولی ثابت هستند.  مانند کلیه دریافتنی ها ، پرداختنی ها و وجوه نقد

اقلام پولی به نرخ ارز تاریخ  پایان دوره مالی به پول عملیاتی تسعیر و هر گونه تفاوت ناشی از تسعیر ارز به سودوزیان دوره منظور می شود .

 

اسلاید ۷ :

تسعیر اقلام به پول عملیاتی در پایان دوره مالی

اقلام غیر پولی : اقلامی که تعریف اقلام پولی برای آن ها مصداق ندارد. به عبارت دیگر دارایی ها و بدهی هایی هستند که بر اساس واحد پول معین و ثابتی دریافت یا پرداخت نمی شوند. مانند موجودی کالا ، پیش پرداخت ها ،  دارایی ثابت مشهود و نامشهود ، پیش دریافت فروش ، سرمایه گذاری ها در اوراق بهادر و املاک

اقلام غیر پولی به نرخ ارز تاریخ ترازنامه به پول عملیاتی تسعیر             نمی شوند بلکه به نرخ ارز در تاریخ انجام معامله در صورت وضعیت مالی شناسایی می شوند. آن دسته از اقلام غیر پولی که تجدید ارزیابی شده اند به نرخ ارز در تاریخ تجدید ارزیابی در صورت وضعیت مالی شناسایی و هر گونه تفاوت ناشی از تسعیر آن به سودوزیان جامع منظور می شود.

اسلاید ۸ :

تسعیر اقلام به پول عملیاتی در پایان دوره مالی

آن دسته از اقلام غیرپولی که قرار است به ارزش منصفانه در تاریخ سررسید  تسویه شوند، تفاوت تسعیر آن ها همانند اقلام پولی در نظر گرفته و به سودوزیان دوره منظور می شود.  مانند پیش دریافت ها یا پیش پرداخت هایی که قرار است به ارزش منصفانه دارایی فروخته شده یا خریداری شده دریافت یا پرداخت شوند.                                      

هم چنین اقلام درآمد و هزینه به نرخ ارز در تاریخ انجام معامله در سودوزیان گزارش می شوند.

در صورت تغییر پول عملیاتی ، واحد تجاری فرآیند تسعیر را از تاریخ تغییر اجرا می نماید و نیازی به تجدید ارائه نیست. 

اسلاید ۹ :

تعیین و تسعیر اقلام به واحد پول گزارشگری

اگر تسویه اقلام پولی دریافتنی یا پرداختنی یک عملیات خارجی برنامه ریزی نشده باشد یا احتمالاً وقوع آن در آینده متصور نباشد در آن صورت،  سودوزیان تسعیر ارز ناشی از آن اقلام :

۱- در صورت سودوزیان جداگانه واحد گزارشگر و صورت سودوزیان عملیات خارجی گزارش می شود.

۲- در صورت های مالی تلفیقی در صورت سودوزیان جامع و حقوق صاحبان سهام گزارش می گردد.

اسلاید ۱۰ :

تسعیر ارز در شرایط اقتصادی با تورم حاد 

همه داراييها، بدهيها، اقلام حقوق صاحبان سرمايه، درآمدها و هزينه ها، به صورت زیر به واحد پول گزارشگری تسعیر می شوند:

  ۱) سال جاری : نرخ ارز در پایان دوره مالی

  ۲) اقلام مقایسه ای :

       الف ) اگر پول واحد گزارشگری ، پول یک اقتصاد با تورم حاد باشد به نرخ ارز در پایان دوره مالی تجدید ارائه می شود.

        ب) اگر پول واحد گزارشگری ، پول یک اقتصاد با تورم حاد نباشد نیازی به تجدید ارائه اقلام مقایسه ای نیست.

 ۳) هر گونه تفاوت ناشی از برگردان صورت های مالی به سودوزیان جامع منظور می شود.