لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت اخلاق درورزش توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت اخلاق درورزش قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 

اسلاید ۱ :

مقدمه

 • معلمان،مربیان،مدیران وورزشکاران همواره بامسایل اخلاقی مواجه اند.
 • مسایل اخلاقي درورزش صرفا به فرایندهای آموزشی واجرایی مربوط نمی شود،بلکه به عوامل مختلف اجتماعی-اقتصادی وفرهنگی نیزبستگی دارد.
 • هرچندهیاهوی اخلاق وورزش وجوددارد،اما دردنیای کنونی مفاهیم اخلاق،تربیت،مسولیت و..بدلیل ورزش تجاری ازنقش کمتری برخورداراست.
 • باوجود یک مبنای نظری وفلسفی درست (جهان بینی)،شاید بتوان دردنیای کنونی سالم،پهلوان ، وورزشکار بود.
 • هرموجودی صورتی دارد،صورت شخصیت مااخلاق است.

اسلاید ۲ :

تعریف اخلاق

 • رفتاراخلاقی رامجموعه نیات و اعمالی گویندکه نسبت به یک مبدا/هنجارها/معیار (خدا،عرف،سرمايه/سود، علم)دارای ارزش باشد.
 • به تمام صفات نفسانی که منشا کارهای مطلوب/ناپسنداست. اخلاق گویند
 • به نظرسقراط اخلاق به دواصل قوانین مکتوب(دولتها) وغیرمکتوب(قوانین الهی-ایران مکتوب کرده)متکی است.
 • اخلاق هم منشادرونی (ذاتی-فطری بودن ارزشهای اخلاقی،وجدان/ضمیرانسان را به خوب/بدهدایت

اسلاید ۳ :

ادامه

 • می کند)داردهم بیرونی(کتب الهی،علم اخلاق،قوانین اجتماعی).
 • هدف اخلاق.هدف نهایی دستیابی به کمال /سعادت فردی واجتماعی که همان هدف هستی است.
 • سعادت وکمال.سعادت یعنی لذت،لذت بر۲نوع است: مادی ومعنوی.ادیان آسمانی به لذت معنوی وبرخی مکاتب بشری به لذت مادی اصالت می دهند.کمال به معنای شکوفا/تحقق یافتن تمام استعدادهای بشر.انسان عشق فطری به کمالات دارد.منشا کمالات حق است.کمال وسعادت هر۲ملازم یکدیگرند.وقتی به کمال رسید{قرب}،به لذت/سعادت میرسد

اسلاید ۴ :

ارکان عمل اخلاقی چیست؟

 • مبدا:ازطرف مبداعملی پسندیده معرفی شده باشد.
 • اختیار:عمل اخلاقی بایداختیاری باشد. عدم اکراه:اجبار
 • نیت/قصد:انگیزه پاک /خالص وجودداشته باشد.
 • بلوغ:افرادغیربالغ وغیرعاقل مسولیت اخلاقی ندارند..
 • علم:نسبت به بایدونبایداخلاقی آگاهی داشته باشد.
 • قدرت:تکلیف اخلاقی به اندازه توانایی است.
 • عدم اضطرار:افراددرحال اضطرار مسولیت اخلاقی ندارند.
 • هدف.کمال وسعادت فردوجامعه

اسلاید ۵ :

اخلاق وعلوم وزندگي

اخلاق باپاره ای ازدانشهای موجودارتباط نزدیک دارد:

 • فقه.احکام موجوددرفقه برای انسان مکلف (واجب وحرام و..)ماهیت اخلاقی دارد. اجرای آن ثواب اخروی دارد.
 • حقوق.قواعدکلی والزام آوراجتماعی که ازسوی نظامهای دینی وسیاسی توصیه شده برای انتظام زندگی دنیوی.رعایت قوانین زندگی اجتماعی(حقوق.شهروندی،)که الزامی است واحکام غیرالزامی که فردی است(مانندگذشت)همگی اخلاقی وثواب اخروی دارد.
 • تربیت. فضیلت های اخلاقی فردرادرتربیت یاری می دهد.
 • ورزش.اخلاق تنهاعاملی است که می توان ورزش سالم را

اسلاید ۶ :

معیارها/ رویکرد های اخلاقی

اخلاق دارای۲رویکرد:مطلق گرایی ونسبیت گرایی است. مطلق گرایی .گزاره های اخلاقی وابسته به هیچ امری خارج ازذات موضوع اخلاقی وآثارواقعی آنهانیست.یعنی شرایط زیست محیطی،فرهنگی وروانی و..تاثیری دراتصاف یک موضوع اخلاقی به فضیلت/رذیلت ندارد.مثلاعفت پیشگی درتمام زمانهاومکانهاستوده است.

نسبیت گرایی.گزاره های اخلاقی وابسته به اموری متغیروخارج ازذات وآثارواقعی آن است.نوشیدن شراب برای مسلمان بدوبرای غیرخوب!نسبیت گرایی انواعی دارد:قراردادی-فرهنگ،ذهنی –خواست فردواصالت عین.

اسلاید ۷ :

پیامدهای نسبیت گرایی

 • سلب مسولیت ازانسان-نقش سالم سازی حذف
 • بی ثمری اخلاق/شکاکیت اخلاقی-تعالیم اخلاقی موثرنیست.
 • نفی کمال انسان-خودسازی حذف
 • نفی جاودانگی دین-نفش انبیاواولیا حذف
 • برابری خدمتگزاری وخیانت پیشگی-کاپ اخلاق نخواهیم داشت

اسلاید ۸ :

نظریه های اخلاقی

 • پایان شناسی/اصالت سود.اعمال اخلاقی براساس نتایجی/سودی که ازآنهاناشی می شودموردارزیابی قرارمی گیرد.سودفردی برگروهی ترجیح دارد.(جان استوارت میل)

نقد.دشواری اندازه گیری ارزش سود؛فراهم سازی (گاهی غیراخلاقی)فرصتی برای سود؛بی توجهی به چگونگی دستیابی به نتایج.حتی دورکیم :سودگرایی به مصلحت فردوجامعه نیست،زیراناهنجاری اخلاقی درسطح وسیع دامن می زند.همه راوامیداردکه همدیگرراببلعندوتبدیل به تفاله کنند.این اصل رایج می شود:“تعهدفقط دربرابرخودوسودمندهای خود،به هرقیمتی“  پراگماتیسم

اسلاید ۹ :

ادامه

 • وظیفه شناسی اخلاقی.آن عملی پسندیده است که بابرخی قوانین مطلق بایدی اخلاق سازگاری دارد.آن رفتاربرای همه ازنظرمنطقی پسندیده باشد.(کانت) نقد.تعمیم جهانی آن دشواراست.به تعارضهای اخلاقی کمک نمی کند.
 • رسمیت گرایی/عدالت.ترکیبی ازنظریه اول ودوم است.“راس ”الزامات جهانی اخلاق رابامعیارهای جهانی چون صداقت،انصاف،عدالت،خوبی وآسیب نرساندن تعیین کرد.نقد.همه رفتاراخلاقی انسان راشامل نمی شود.
 • عاطفه/محبت:محبت به دیگری انگیزه اخلاقی است.نقد.عزت طلبی كه شخصي است اخلاقی قلمدادنمی شود!هرانسانی شایسته دوست داشتن نیست!هندو

اسلاید ۱۰ :

 • اعتدال.کاری که درحداعتدال باشداخلاقی است.افراط وتفریط هردورذیلتند.مثلاشجاعت بین ترس وبیباکی است فضیلت است.فلاسفه
 • اسلام.ازمنظرکتاب وسنت تاثیراعمال اختیاری انسان(رفتاراخلاقی) برروح وشخصیت امری عینی وحقیقی است.پیوستاری ازارزشها(اوامر)وضدارزشها(نواهی)راازمستحب(موکد-غیرموکد)،حلال،مباح،مکروه،تاحرام(کبیره-صغیره) رامعرفی کرده است.هرچندآنهااعتباری هستندامامبتنی برواقعیت وامورعینی وخارجي هستند.البته اين فرامين بافطرت انسانها سازگاري دارد.مثلا،گناه چهره وروح انسان راتیره وپلیدمي كندوثواب نورانی می کند.