لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت ارتباطات سازمانی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت ارتباطات سازمانی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

دراین بخش بر آن هستیم تا سبکها و شیوه های خاص ارتباطی در سازمان را مورد بررسی قرار دهیم.

بطور کلی یک سبک خاص ارتباطی که یک فرد مورد استفاده قرار می دهد، در هر موقعیتی دو دسته عامل را درون خود دارد:

۱- عوامل سیستیم درونی:اشاره به طبیعت،خوی و سرشت شخصی خود افراد در فرایند ارتباطات دارند.

۲- عوامل سیستم بيرونی:مشخصا به آن موقعیت خاص سازمانی برمی گردد که در آن ارتباطات شکل می گیردو مسلما برسبک ارتباطی اثر ویژه ای خواهد گذاشت.

این دو دسته عامل نسبت به یکدیگر ارجحیت خاصی نداشته و هریک به یک اندازه قابل توجه هستند.

اسلاید ۲ :

سبک وشیوه ارتباطی

—عبارتست از مجموعه ویژه ای از رفتارهای متقابل شخصی که در یک موقعیت خاص مورد استفاده قرار می گیرد.

—وقتی از سبک وشیوه ارتباطی سخن می گوییم باید بدانیم که هر سبک ارتباطی مجموعه و طبقه ای از رفتارهای ارتباطی که به یکدیگر مربوط هستند را دربر می گیرد ضمن اینکه یک سبک ارتباطی خاص توسط یک شخص خاص در موقعیتهای مشابه با یک روند ثابت مورد استفاده قرار می گیرد.

اسلاید ۳ :

تشریح وتوصیف سبکهای ارتباطی

ووفورد و همکارانش(۱۹۸۸) معتقدند که بطورکلی شش سبک و شیوه ارتباطی در چارچوب سازمان قابل بررسی است:

الف- سبک کنترلی

ب- سبک برابری(تساوی)

ج- سبک ساختاری

د- سبک پویا

ه- سبک تفویضی

و- سبک اجتناب

اسلاید ۴ :

سبک کنترلی

—درسبک کنترلی،فردی که عامل ارتباطی است و ارتباط برقرار می کند.مثلا رئیس به اقدامات و تفکرات خاص افراد دیگر در رابطه با خودش جهت خاصی می دهدوآنها را محدود می کند،این سبک بطور کلی یک طرفه است و بازخوردآن هم در این رابطه بیشتر به منظور شرح وتفصیل(پایینی به بالایی)بکار می رود.

—یکی از اهدافی که از اتخاذ این سبک دنبال می شود، این است که فرد ارتباط برقرارکننده به دنبال تدوین نظریات خاصی درباره کاراست.مثلا بدنبال اطاعت و پیروی محض است نه بحث و تبادل نظر در کار برای رسیدن به توافق.

—رتلیز برگر(۱۹۵۳)درطی تحقیقی به این نتیجه رسید که اتخاذ سبک کنترلی درسازمانهای مورد تحقیق وی و در میان سرپرستان ومدیران و کارکنان موجب بروز تعارض و تضادهای شدید خواهد شد.

اسلاید ۵ :

سبک برابر(تساوی)

یک سبک ارتباطی دوطرفه که در آن فرستنده و گیرنده پیام هردو(رئیس و مرئوس)از یکدیگر تاثیر و تاثر می پذیرند و رئیس(در مقابل مرئوس)سعی در ترغیب و برانگیختن زیر دست خود دارد.مثلا در مواردی نظیر برنامه ریزی،هدفگذاری،انجام وظیفه و یا تفکر و تعمق پیرامون وظایف،فضای بحث بین طرفین درون سازمان باز است و هر دوطرف درمحیطی که پذیرای عقاید گوناگون و مختلف است با یکدیگر تصمیم گیری می کنند.

در این حالت ارشدیت و تخصص و دیگر عوامل منزلت سازمانی در میان دو طرف رابطه،کمرنگ می شود و تبادل اطلاعات میان آنها به همین دلیل تسهیل شده و بصورت دوجانبه صورت می گیرد..

صداقت،اتقاق نظر،تشریک مساعی،آرامش،تشکیل گروههای غیر رسمی از مشخصه های این سبک می باشد.

اسلاید ۶ :

سبک ساختاری

—مدیرانی این سبک را انتخاب می کنند که معتقد به برقراری و تحقق اصول سازمان از طریق برنامه ریزی، برنامه های زمانی و ساختارها به وسیله فرایندهای ارتباطی می باشند.

—ماهیت ارتباط درچنین سبکي عمدتاً عینی است و احساسات قوی و پررنگ به ندرت در این سبک ارتباطی در سازمان دیده می شود.

—در فرایند مدیریت سازمان و برخی از وظایف مدیریت از جمله هدایت،سازماندهی و کنترل می بایستی سبک مذکور را اتخاذ نمود.اما در واقع آنچه که عقل نیز حکم می کند این است که افراد برای دستیابی  به عزت نفس و خودباوری، می بایستی در درون همین ساختارهای سازمانی یک توازن معقول میان برنامه ها و الزامات ساختاری از یک سو و آزادی عمل کارکنان از سویی دیگر برقرار شودتا نتایج مثبت را بهمراه داشته باشد.

اسلاید ۷ :

سبک پویا

—این سبک توسط مدیرانی اتخاذ می شود که کاملا فعال،جسور و بی روا هستند.

—دراین سبک تمایل طرف ارتباطی با فرستنده پیام براین است که در فرایند ارتباطات ،اصل مطلب گفته شده و خیلی به درازا نکشد.یعنی درحداقل زمان ممکن بهترین و اثربخش ترین نوع ارتباطات وتبادل اطلاعات را بوجود آورد.

—دراین سبک،هدف اصلی طرف ارتباطی (رئیس ، مدیر و یا مافوق)مواجهه سریع و بی وقفه با مسائل به نوعی کاملا عملگرا و پراگماتیک بوده و صحبت ازبرنامه ها و استراتژیهایی که در آینده قرار است اجرا و عمل شود به میان نمی آید.

اسلاید ۸ :

سبک تفویضی

—در این سبک،رئیس،مدیر یا مافوق تمایل به جلب حمایت وکمک از جانب افراد دیگر(یعنی طرفهای ارتباطی خود را) دارد.بعبارت دیگر،تمایلی به نظارت و سرپرستی مستقیم افراد خود ندارد،بلکه بیشتر ترجیح می دهد تاطرفهای ارتباطی خودیاری شوند تامستقیما از سوی دیگر.

—برای مثال،مدیر شرکتی به وکیل خود می گویدکه من تمایلی به خواندن مسائل و اسناد قانونی و مقررات مربوط به شرکت ندارم و از آنجائیکه رسیدگی به این امور بسیارمهم وحیاتی است،لذا درابتدای امر شما آنها را بررسی کنید و سپس درصورتیکه آنها را تائید کردید اگر لازم بود برای من بفرستیدتا آنها را (بدون بررسی)امضاءکنم.(تفویض اختیار قابل توجه)

اسلاید ۹ :

سبک اجتناب

—درحقیقت کسانی که این سبک ارتباطی را برمی گزینند از تعامل با دیگران گریزان هستند و تمایلی به برقراری ارتباط نداشته و ترجیح می دهند که نه بردیگران اثر بگذارند و نه از آنها اثر بپذیرند.

—آنها حتی حاضرند برای فرار از موضوع اصلی(ارتباطات وتعامل با دیگران)به تاکتیکهای انحرافی نیزدست بزنند.مثلا گفتن یک لطیفه درباره مسئله ای که درسازمان پیش آمده است ،آنها را بر آن می دارد که مخاطبان خود را به آن سمت هدایت کنند.

—دربحث تجزیه وتحلیل مراوده ای سه نقش(من)را درنظر می گیریم(من والد،من بالغ،من کودک)که هر یک از اینها به ترتیب دوسبک ارتباطی درسازمان راشامل می شوند.

—من والد از دوسبک ساختاری و کنترلی برای ایجادو هدایت قوانین و محدودیتهااستفاده می کند(ارزشهای قضاوتی).من بالغ نیز از دوسبک ارتباطی تساوی و پویا بهره می بردو نهایتا من کودک با محتوایی که دارد از دوحالت دیگر یعنی سبکهای اجتناب و تفویضی استفاده می کند.

 

اسلاید ۱۰ :

نگاهی گذرا به ۶سبک ارتباطی

—سبک کنترلی: یکطرفه است.فرد برقرارکننده ارتباط هدایتگر است.مدیران ،زیر دستان را ترغیب واز قدرتشان برای کسب اطلاعات بهره می برندو شاید دست به فریب آنهابزنند.

—سبک برابری : دوطرفه و دارای جریان آزاد .مدیران و طرفهای ارتباطی سعی در ترغیب دیگران برای ارائه نظراتشان دارند.فضای ارتباطی دوستانه و طرفین منتفع ومتلذذ میشوند.

—سبک ساختاری: هدف، محیطی نظام مند است. در این سبک با تاکید بر رویه ها،قوانین،مقررات و استانداردها ، سعی در ترغیب دیگران و شفاف سازی روابطی است که ساختارها را ایجاد می کند.

—سبک پویایی: کاملا عملگرا وپراگماتیک است و فرایند ارتباطات بسیار سریع صورت می گیرد.طرفین ارتباطی نیز می بایستی زیرک وباهوش باشند تا درک واقعی ازمقصودارتباطی داشته باشند.

—سبک تفویضی: مدیر مسئولیت را واگذار و نقش حمایتگری ایفا می کند.

—سبک اجتناب: از فراین ارتباطات دوری می شود.تمایلی به تاثیر گذاشتن وتاثیر گرفتن نیست.از یک رویکرد مستقل واستقلال طلبانه به جای مشارکتی و تعاملی در تصمیم گیری استفاده می شود.