لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت ارزشيابي آموزشي توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت ارزشيابي آموزشي قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

ارزشيابي

۴ ارزشيابي عبارت است از فرايند كسب اطلاعات و كاربرد آن براي داوريهايي كه به نوبه خود در تصميم گيري مورد استفاده قرار مي گيرند . ( تن برينك ۱۹۷۴ )

۴ گردآوري و استفاده از اطلاعات براي تصميم گيري درباره برنامه آموزشي .(كرونباخ ۱۹۶۳)

۴ سنجش شايستگي (پوفام ۱۹۷۵)

اسلاید ۲ :

ارزشيابي

فرايند جمع آوري وتفسير نظام دار شواهدي است كه در نهايت به قضاوت ارزشي با چشم داشت به اقدامي معين بيانجامد . (بيباي به نقل از ولف )

فرايندي منظم براي تعيين وتشخيص ميزان پيشرفت يادگيرندگان در رسيدن به هدفهاي آموزشي .(گرون لاند ۱۹۷۱)

از نظرآموزشي فرايندي منظم براي تعيين ميزان دستيابي به اهداف عيني آموزشي وسيله دانش آموزان است . (گرون لاند ۱۹۷۶)

اسلاید ۳ :

ارزشيابي پيشرفت تحصيلي

سنجش عملكرد يادگيرندگان و مقايسه نتايج حاصل با هدف هاي آموزشي از پيش تعيين شده ، به منظور تصميم گيري درباره اين كه آيافعاليت هاي آموزشي معلم و كوشش هاي يادگيري دانش آموزان يا دانشجويان به نتايج مطلوب انجاميده اند و به چه ميزاني . ( سيف ۱۳۷۵)

اسلاید ۴ :

ارزشيابي

جمع آوري نظام دار اطلاعات كمي و كيفي

تفسير و داوري

تصميم

ارزشيابي فرايندي نظام دار است

اسلاید ۵ :

تعاريف

اطلاعات : عبارت است از واقعيت هايي درباره اشخاص ، اشياء ، منابع ، فرايندها ، برنامه ها و غيره است كه با استفاده از آنها به داوري و تصميم گيري مي پردازند .

داوري : عبارت است از تفسير وقايع و اطلاعات به منظور تشخيص موقعيت و شرايط فعلي و پيش بيني فعاليت هاي آينده .

تصميم : انتخاب يك راه انجام كار از ميان راه حل هاي موجود .

اسلاید ۶ :

اندازه گيري

فرايندي كه تعيين مي كند يك شخص يا يك شيي چه مقدار از يك ويژگي برخوردار است .(گي ۱۹۹۱)

اندازه گيري در برگيرنده قواعدي است براي نسبت دادن اعداد به اشياء [ افراد] به گونه اي كه صفاتي از آنها را به صورت كميت نشان دهد . ( نانالي  ۱۹۷۸ نقل از سيف )

اندازه گيري قواعدي است براي اختصاص دادن اعداد به اشياء ، افراد يا رويدادها به منظور كمي ساختن خصيصه هاي آنها .هومن  (۱۳۷۲ )

اسلاید ۷ :

شرايط اندازه گيري

روشهاي اندازه گيري بايد روا و معتبر باشند .

مقصودازوسيله روا  (valid) آن است كه وسيله واقعا” بتواند خصيصه مورد مطالعه را اندازه بگيرد نه چيز ( متغير ) ديگر را .

مقصود از يك وسيله اندازه گيري معتبر  (reliable) آن است كه نتايج حاصل از آن داراي ثبات ، هماهنگي co siste cy ، پايايي stability ، قابليت اعتماد  depe dability و قابليت تكرار repeatability باشد . ( هومن ۱۳۷۲)

اسلاید ۸ :

مراحل اساسي اندازه گيري

تشخيص و تعريف خصيصه مورد نظر

تعيين رشته عمليات لازم براي آشكار سازي و قابل درك كردن خصيصه .

كمي سازي خصيصه مورد مطالعه به صورت واحدهاي درجه يا مقدار .

اسلاید ۹ :

آزمودن و سنجش

آزمونtesti g , exam : وسيله ياروشي نظام داربراي اندازه گيري نمونه اي از رفتار است . ( گرونلاند و لين ۱۹۹۰)

آزمودن  testi g  : استفاده از آزمون براي اندازه گيري يکي ازويژگيهاي رواني يا تربيتي فرد يا گروهي از افراد

: سنجش assessme tامروزه از اين واژه براي ارزشيابي فرايند ها و فراورده هاي آموزش استفاده مي شود .

اسلاید ۱۰ :

مقياس ها

مقياس اسمي

مقياس ترتيبي

مقياس فاصله اي

مقياس نسبتي