لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت استاتیک توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت استاتیک قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

اجسام صلب و گشتاور :

گشتاور نیرو حول یک نقطه

گشتاور یک کوپل

کم کردن دستگاه نیروها به یک نیرو و یک کوپل

عکس العمل ها و تکیه گاهها :

انوع تکیه گاه:

رابطه عکس العمل نیروها در تکیه گاه با گشتاور

عکس العمل استاتیکی نا معین

اسلاید ۲ :

مرکز سطح یا جسم :

مرکز سطح و خط (ممان اولیه)
تعادل و خواص آن
استفاده از مرکز جسم
تعیین ممان اولیه بوسیله انتگرالگیری

اسلاید ۳ :

آنالیز سازه ها
خمش
دیاگرام نیروی برشی و گشتاور خمشی (بار متمرکز و بار گسترده)
ممان ثانویه یا ممان اینرسی
تعیین ممان اینرسی بوسیله انتگرال گیری
روش کار و انرژی برای حل مسائل استاتیک

اسلاید ۴ :

استاتیک اجسام

    یک نیرو روی یک جسم میتواند از بر آیند چندین نیرو بوجود آمده باشد . که هر یک از آن نیروها همان اثر برآیند را دارند . روابط بین نیروها متفاوت عمل کننده روی یک    جسم و وضعیت تعادل آنها تعیین کننده وضعیت نیروهای اعمال شده روی جسم می باشد .  

 

اسلاید ۵ :

نیروها در یک صفحه (ابتدا دو نیرو)

نیروی وارده به یک جسم معمولا بوسیله نقطه اثر آن مقدار وجهت آن روی جسم مشخص می شود . معمولا نیرو بوسیله  مقدار و جهت آن در مقدار و جهت  قابل بررسی است . که دستگاههای مختلف بوسیله واحدهای مختلف مشخص می شود نیرو به وسیله خط راست و زاویه ای که با محور مشخص و ثابت دارد بیان می شود.

اسلاید ۶ :

شواهد تجربی نشان میدهد که دو نیروی Q,P  در نقطه A را می توان بوسیله بر آیند آنها یعنی R جایگزین نمود .

 

اسلاید ۷ :

R نیروی برایند دو نیروی  Q,P می باشد و همان اثر آن دو نیرو را دارد و آن را می توان بوسیله شکل زیر نشان داد .

اسلاید ۸ :

آنالیز برداری :

همه کمیتهای فیزیکی را که دارای مقدار وجهت باشند می توان بوسیله بردار و قانون لوزی بیان نمود .یا به عبارتی از بردار برای نشان دادن یک نیرو روی جسم استفاده می شود . دو بردار که دارای یک مقدار و هم جهت باشند آنها را دو بردار مساوی گویند گرچه روی یک نقطه در جسم اثر ننمایند. دو بردار ممکن است دارای یک مقدار باشند ولی جهت آنان مخالف باشد .

اسلاید ۹ :

تعادل:

تعریف: وقتی برایند کلیه نیروهای عمل کننده روی یک جسم صفر باشد جسم در حال تعادل است .

قوانین نیوتن : در اواخر قرن هفدهم میلادی اسحق نیوتن سه قانون بنیادی پایه گذاری نمود که علوم مکانیک بر مبنای آن سه قانون استوار است .

قانون اول نیوتن : اگر برایند نیروهای وارده به یک جسم صفر باشد چنانچه آن جسم در حال سکون بوده است همچنان در حال سکون خواهد بود . و اگر در حال حرکت بوده است به حرکت خود با سرعت ثابت ادامه خواهد داد .

– جسمی که دو نیرو به آن وارد می شود در حال تعادل است اگر دو نیرو دارای یک مقدار و در یک راستا و دارای جهت مخالف باشند .

اسلاید ۱۰ :

اگرمجموع نیروهای تشکیل دهنده یک چند ضلعی (برایند) برابر صفر باشد جسم در حال تعادل است.