لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت استانداردهاي حسابداري ايران توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت استانداردهاي حسابداري ايران قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 

اسلاید ۱ :

استاندارد حسابداري شماره ۱۷
حسابداري داراييهاي نامشهود
(تجدیدنظر شده۱۳۸۶)

اسلاید ۲ :

هدف استاندارد

هدفايناستاندارد، تجويز نحوهحسابداريداراييهاينامشهود است‌. موضوعات اصليدر حسابداريداراييهاينامشهود عبارتاز معيارها و زمانشناختدارايي‌، تعيينمبلغدفتري (شاملهزينهاستهلاك‌) و موارد افشاست.

اسلاید ۳ :

دامنه کاربرد

الزاماتايناستاندارد بايد در مورد حسابداريكليهداراييهاينامشهود بكار گرفتهشود مگر در موارد زير :

الف‌. مخارج قبل از بهرهبرداري (استاندارد حسابداري شماره ۲۴).

ب ‌. سرقفليناشياز تركيبواحدهايتجاري‌ (‌ استاندارد حسابداريشماره‌ ۱۹ ).

ج‌ . حق امتياز معادن و مخارج اکتشاف، توسعه و استخراج معادن، نفت، گاز طبيعي و منابع مشابهي که احياشونده نيست.

د . داراييهاي نامشهودي که در روال عادي عمليات واحد تجاري به قصد فروش نگهداري ميشود (استانداردهاي حسابداري شماره ۸ يا ۹).

ه . اجاره‌ها (‌ استاندارد حسابداريشماره‌ ۲۱ ).

اسلاید ۴ :

دامنه کاربرد

اين استاندارد براي مخارج تبليغات، آموزش، تحقيق و توسعه نیز بکار مي‌رود.

  اگرچه اين فعاليتها ممکن است منجر به ايجاد يک دارايي با ماهيت عيني گردد (براي مثال نمونه‌سازي يک محصولاما عنصر عيني دارايي نسبت به جنبه نامشهود آن، يعني دانش مستتر در آن، در درجه دوم اهميت قرار دارد.

اسلاید ۵ :

دارايي نامشهود

  داراييقابل تشخيص غيرپولي‌ و فاقد ماهيتعيني است.

اسلاید ۶ :

ويژگيهاي دارايي نامشهود

  1. ماهيت غير عيني

qداراييهاي نامشهود با تكيه بر ماهيت غيرعيني و غيرپولي آن تعريف ميشوداقلامي از قبيل حسابهاي دريافتني در زمره اين داراييها قرار نميگيرد.

qدرشرایطی که ممكن است داراييهاي نامشهود بر روي يا در درون يک عنصر عيني از قبيل لوحهاي فشرده، مدارك قانوني يا فيلم باشد، طبقهبندي آن به عنوان دارايي ثابت مشهود يا دارايي نامشهود مستلزم قضاوت در باره اين امر است كه كدام عنصر مهمتر است.

اسلاید ۷ :

ويژگيهاي دارايي نامشهود

  1. قابليت تشخيص

qمي توان دارايي نامشهود را از سرقفلي واحد تجاري متمايز کرد.

qيک دارايي هنگامي معيار قابليت تشخيص را در تعريف دارايي نامشهود احراز ميکند که يکي از شرايط زير را داشته باشد:

الف . جدا شدني باشد، يعني بتوان آن را به منظور فروش، انتقال، اعطاي حق امتياز، اجاره يا مبادله (به صورت جداگانه يا همراه با يک قرارداد، دارايي يا بدهي مرتبط) از واحد تجاري جدا کرد،  يا

ب  .  از حقوق قراردادي يا ساير حقوق قانوني ناشي شود، صرفنظر از اينکه آيا چنين حقوقي قابل انتقال يا جدا شدني از واحد تجاري يا ساير حقوق و تعهدات باشديا خير.

اسلاید ۸ :

شناخت و اندازه گيري اوليه دارايي نامشهود

يک قلم هنگامي به عنوان دارايي نامشهود شناسايي مي شود که:

الف. با تعريف داراييهاي نامشهود مطابقت داشته باشد.

ب . حائز معيارهاي شناخت باشد که عبارتند از:

جريان منافع اقتصادي آتي دارايي به  درون واحد تجاري محتمل باشد.

بهاي تمام شده دارايي به گونه اي اتکاپذير قابل اندازه گيري باشد.

اسلاید ۹ :

جريان منافع اقتصادي آتي و کنترل

جريان منافع اقتصادي آتي مرتبط با دارايي نامشهود به درون واحد تجاري تنها هنگامي محتمل* است که واحدتجاري بتواند با دلايل کافي نشان دهد:

الف. دسترسي به خالص جريان ورودي منافع اقتصادي آتي دارايي به درون واحد تجاري امکانپذير است،

ب. توانايي و قصد استفاده از دارايي نامشهود را دارد، و

ج. به منابع فني و مالي کافي براي کسب منافع اقتصادي آتي دارايي دسترسي دارد.

*   محتمل بودن منافع اقتصادي آتي بايد با استفاده از مفروضات معقول و داراي پشتوانه كه معرف بهترين برآورد مديريت از وقوع يك سري شرايط اقتصادي محتمل در طول عمر مفيد دارايي است، توسط واحد تجاري ارزيابي شود.

اسلاید ۱۰ :

خالص جريان ورودي منافع اقتصادي آتي دارايي

در برخي موارد، شواهد عيني مرتبط با منافع اقتصادي آتي منتسب به يك دارايي نامشهود را ميتوان از طريق بررسي بازار كسب كرد.

جريان منافع اقتصادي آتي ناشي از يك دارايي نامشهود ممكن است شامل درآمد عملياتي حاصل از فروش كالا يا خدمات، صرفهجويي در مخارج يا ساير منافعي باشد كه از كاربرد دارايي توسط واحد تجاري عايد ميشود.