لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت استدلال بالینی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت استدلال بالینی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

žدر سیر تدریجی تبدیل یک دانشجوی پزشکی به یک پزشک حاذق نیاز به کسب طیف گسترده ای از دانشها ومهارتهای استدلال بالینی می باشد

žاستدلال بالینی یک فرایند شناختی است که در آن اطلاعاتی که دریک بیماروجود دارد پردازش شده وبا دانش وتجربه پزشک در هم می آمیزند ودرجهت تشخیص وحل مسئله بیماراستفاده میشود

žاستدلال بالینی یک موضوع چند بعدی است  که طیف گسترده ای از فعالیتهای شناختی  تحت عنوان قضاوت،تصمیم گیری واجرا توسط اعضای حرفه پزشکی رادر بر میگیرد.

اسلاید ۲ :

žاستدلال بصورت راهبردهای کلان حل مسئله  است که حاصل بحث درونی است که قبل حین وبعد برخورد با مسئله مراقبتی از بیمار صورت میگرد  استدلال بالینی  بر روند  information processing approachاستوار است که شامل  بدست آوردن داده هااز بیمار، ذخیره یا حفظ آن وپردازش این داده ها درجهت ارائه دادن،تجزیه و حل مسئله  اصلی یعنی درمان یک بیمار میگردد

ž

اسلاید ۳ :

ž

žKey feature مرحله کلیدی درحل یک مشکل بالینی  است .روی مراحلی که آزمون شوندگان در تصمیم گیری بالینی ممکن است اشتباه کنند تاکید دارد

žاین تعریف نشان دهنده این است که تمام مراحل حل یک مسئله بالینی از اهمیت یکسانی برخوردار نیستتند وزمان امتحان بایستی به حل نکات کلید ی صرف شود .نکات کلیدی دریک بیماری خاص از فردی به فرد دیگر براساس شرایط بیماری از قبیل سن وجنس متفاوت است

žدلایل کارآیی  تست

žمعمولاً دراین نوع تست سوالات کوتاه هستند  وبه چند نکته کلیدی اشاره میکنند لذا تست های بیشتری میتوان درامتحان استفاده کرد  ولذا پایائی این آزمون افزایش می یابد

žمراحل  طراحی وتدوین

žمشخص کردن  نوع مسئله کلینیکی توسط آزمون گیرنده

žتهیه طرح مقدماتی موضوع این طرح حیطه های سنجش را مشخص می نماید  حتی موضوع مورد نظر را بطور مثال بیماریهای سیستم تنفس،بخش داخلی،سن  وجنس بیمار 

ž 

اسلاید ۴ :

žبیمار مرد ۵۵ ساله که با شکایت درد شدید در ناحیه اپیگاستر و استفراغ بستری شده است  درد بیمار از حدود چهار ساعت قبل به صورت مداوم بوده است و با استفراغ بهبود نیافته است فشار خون بیمار ۷۰/۱۱۰ میلیمتر جیوه است در معاینه در ناحیه اپیگاستر تندرنس وجود دارد.

žکدامیک از موارد زیر را در درجه اول برای تشخیص نیاز دارید . ( فقط چهار مورد را انتخاب کنید.)

žالف- انجام ECG

žب- انجام گاستروسکوپی

žج- سونوگرافی شکم

žد- رادیوگرافی قفسه سینه

žه- سنجش آمیلاز سرم

žو- انجام CT اسکن شکم

žز- چک کلسیم و فسفر

اسلاید ۵ :

žبیمار مرد ۵۵ ساله که با شکایت درد شدید در ناحیه اپیگاستر و استفراغ بستری شده است  درد بیمار از حدود چهار ساعت قبل به صورت مداوم بوده است و با استفراغ بهبود نیافته است فشار خون بیمار ۷۰/۱۱۰ میلیمتر جیوه است در معاینه در ناحیه اپیگاستر تندرنس وجود دارد.

žکدامیک از موارد زیر را در درجه اول برای تشخیص نیاز دارید . ( فقط چهار مورد را انتخاب کنید.)

žPالف- انجام ECG

žب- انجام گاستروسکوپی

žPج- سونوگرافی شکم

žPد- رادیوگرافی قفسه سینه

žPه- سنجش آمیلاز سرم

žو- انجام CT اسکن شکم

žز- چک کلسیم و فسفر

اسلاید ۶ :

ž۱۱-A35 year old man is brought to hospital unconscious after being resuscitated in an ambulance from the site of a motor vehicle accident.

žOn general inspection he is found to have multiple bruises over his body and has a massively swollen left thigh .His heart rate is 100 beats per minute and blood pressure 150/75 mm/Hg.He dose not follow commands or open his eyes.He withdraws his left arm and leg from painful stimuli, but not his right .His left pupil is 3 mm in diameter and it is sluggishly reactive to light while his right is 5 mm in diameter and fixed. Corneal reflexes are present bilaterally. His pulse rate is 120 and respiration 40 breaths per minute .To avoid injury to his spinal cord by an unstable cervical spine an order is issued to not perform testing of his doll’s eye reflex. Iintracranial hemorrhage causing intracranial pressure(ICP) is suspected,along with a right uncal heranation.What are the best next four steps in management?

اسلاید ۷ :

ž(A):Intubation of airway

ž (B) hyperventilation

ž (C):Iimmediate CT scanning of the brain to confirm the presence of the suspected intracranial hemorrhage

ž(D):immediate evacuation of suspected intracranial hematoma

ž(E):Controlled hypoventilation

ž(F):Administration of albumin to elevate blood pressure

ž (G):Intravenous administration of corticosteroid

ž (H): Administration of intravenous mannitol

ž

اسلاید ۸ :

ž(A):Intubation of airway

žP (B) hyperventilation

žP (C):Iimmediate CT scanning of the brain to confirm the presence of the suspected intracranial hemorrhage

ž(D):immediate evacuation of suspected intracranial hematoma

ž(E):Controlled hypoventilation

ž(F):Administration of albumin to elevate blood pressure

žP (G):Intravenous administration of corticosteroid

žP (H): Administration of intravenous mannitol

ž

اسلاید ۹ :

ž 

žمفهوم Script :چگونه دانش تشخیصی در هر فرد  جهت حل مسئله کلینیکی بکار میرود . .مهمترین خصوصیت این بحث این است که فرد برای  تشخیص هر بیماری یک دانش اولیه دارد کهScirpt ها در حقیقت همان شبکه دانش است که جهت تشخیص وتصمیم گیری بالینی بکار می رود.

žنمونه ای از یک Script

žفرض کنید یک Script جهت تشخیص سینوزیت حاد  درمغز شکل گرفته شود این Script میتواند شامل موارد طرح شده در زیر می باشد:

ž۱-شرایط پیش زمینه ای شامل سرما خوردگی،آلرژی وپولیپ بینی

ž۲-محل درد: درد زیر چشم یابالا ی گونه ها

ž۳-طول مدت درد: حاد یا مزمن

ž۴-گرفتگی بینی:وقتی سر به جلو می رود بیشتر میشود

ž۵-ترشح چرکی

ž۶-تب

ž۷-بیحالی

ž۸-درد دردق ناحیه زیر چشم

ž۹-عکس  رادیولوژی واتر: وجود سطح مایع هوا،مایع یا ضخیم شدن کف سینوسها

اسلاید ۱۰ :

žاز آن جائی که  فرایند تصمیم گیری بالینی افراد صاحب نظر(اساتید) وافراد تازه کار (دانشجویان) متفاوت  است دراین تست  هماهنگی پروسه فکری دانشجو بااساتید  وتوافق آن مورد بررسی قرار میگیرد.

žScript  در شرایطی نظیرمواجهه دانشجو با بیمار واقعی تهیه میگردد درمرحله اول دانشجویان از دانش بیومدیکال خود استفاده میکنند سپس  علائم رابا مفاهیم ارتباط میدهند ونهایتاً جهت تشخیص از تلاش ذهنی خود استفاده  میکنند این آزمون وسیله ای برای ارزیابی توانائی حل مسئله است دراین آزمون امتیاز دانشجو  بسته به میزان درصد تشابه  نظرات او با هیات داوران  محاسبه میگردد