لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت اشتباهات راهبردي در برنامه ريزي توسعه روستا طي دو دهه اخير توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت اشتباهات راهبردي در برنامه ريزي توسعه روستا طي دو دهه اخير قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 

اسلاید ۱ :

اين مقاله ضمن تشريح وضع موجود، سياستها و راهبردهاي اتخاذ شده طي بيش از دو دهه اخير را مورد ارزيابي و قضاوت آسيب شناسانه قرار مى دهد.خصوصا بر نقش پديده گسترش شهرها بسوي روستاهاي درحوزه نفوذ و روند زوال روستاها به عنوان يكي از عمده علل عدم تحقق اهداف توسعه روستا تاكيد شده.درهمين بخش از مقاله با هدف ارزيابي و به چالش كشيدن ميزان كارايي برخي سياستهاي توسعه روستايي دركشور، يافته ها ونتايج مربوط به علل مهاجرت روستائيان به شهرها نيز درچهارچوبي تحليلي مورد اشاره قرار گرفته است.

اسلاید ۲ :

بخش دوم مقاله الگو و مدلي رياضي براي تبيين، پيش بيني وتجزيه وتحليل روند زوال روستاهاي درحوزه نفوذ شهرهاي بزرگ ارائه مي دهد. دريک مدل ساده با مددگرفتن از الگوي

 مركز پيرامون و تشريح فضايي شهر به عنوان قطب و روستا به عنوان پيرامون، عوامل موثر بر روند و رشد بي رويه شهرها در زوال و نابودي روستاها با استفاده از يك الگوي رياضي

تبيين شده است

اسلاید ۳ :

تعريف روستا:

محدودهاي از فضاي جغرافيايي است كه واحد اجتماعي كوچكي مركب از تعدادي خانواده كه نسبت به هم داراي نوعي احساس دلبستگي, عواطف و علائق مشترك هستند, تجمع يافته و بيشتر فعاليتهايي كه براي تامين نيازمنديهاي زندگي خود انجام ميدهند, از طريق استفاده و بهرهگيري از زمين و در درون محيط مسكونيشان صورت ميگيرد. اين واحد اجتماعي كه معيشت اهالي آن به كاركشاورزي وابسته است در عرف, ده ناميده ميشود.

اسلاید ۴ :

اهداف گوناگوني که براي برنامه هاي توسعه روستايي تعريف ميشود عمدتا به موارد زير خلاصه ميگردد:

ايجاد زمينه اشتغال مولد و پايدار در روستا

افزايش بهره وري و رشد بازده فعاليتهاي روستايي

توزيع سهم عادلانه اي از منافع حاصل از برنامه هاي توسعه ملي ميان روستائيان

عمران و آباداني روستا از طريق جلب مشاركت خود روستائيان

حفاظت از روستا و محيط زيست روستايي و بهره برداري مناسب و بهينه از منابع طبيعي و آب و خاك

تامين نيازهاي اساسي روستائيان تا سرحد خودبسندگي روستائيان

اسلاید ۵ :

تشريح وضع موجود و مسائل ومشكلات پيش رو

اقدامات =  نتايج

ازطيف بسيار وسيعي از استراتژيهاي توسعه روستايي درمقاطع مختلف وبعضا همزمان استفاده شده است. مطالعات نشان مي دهند ازمجموع بيش از ده استراتژي مطرح در زمينه توسعه روستا تقريبا همگي آنها بنوعي به عنوان سياست راهبردي در توسعه روستاهاي ايران بكارگرفته شده اند.

در نتيجه اجرای راهبردها روستاهاي زيادي به لحاظ ماهيت وكاركرد از حالت روستا بودن تغييرماهيت داده و بجاي روستا، مناطق مسكوني ايجاد شده كه آبادترازگذشته به لحـاظ بهـــــــره مندي از امكانات اجتماعي وخدماتي است،اما به لحاظ كاركرد روستا نيست.

اسلاید ۶ :

   روستاهاي زيادي به لحاظ ماهيت وكاركرد روستا بودن نابود شده و از بين رفته و در شهرها ادغام شده اند يا به مناطقي حاشيه اي مبدل شده اند كه نه كاركرد روستايي دارند ونه كاركرد شهري. عليرغم آبادترشدن روستاها نسبت به گذشته، روستائيان به لحاظ معيتشي نه وابستــه به زمـين وبهره برداري ازآب و خاك و دام هستند و نه داراي كاركردي صنعتي و خدماتي و در خور جامعه شهري هستند. معيشت مردم در این مناطق حاشیه ای بيشتر وابسته به مشاغل واسطه ، غير مولد و بعضا غير رسمي و غير قانوني است .

اسلاید ۷ :

سرعت یافتن روند زوال روستاها

مهاجرت از روستا به شهر از يك سو و رشد جمعيت شهري از سوي ديگر موجب سرعت يافتن روند پيشروي شهرهاي بزرگ در روستاهاي اطراف ومناطق حوزه نفوذ خود شده است. بروز پديده اي كه ميتوان تحت عنوان پديده ادغام از آن نام برد. طي فرايند ادغام شهرهاي بزرگ آنقدر گسترده  ميشوند كه زمينهاي كشاورزي به همراه روستاهاي حوزه نفوذ خود را در برگرفته و درخود          مي بلعند.روستاهاي زيادي در دو دهه گذشته طي فرايند ادغام توسط شهرها بلعيده شده اند بدون آنكه جمعيت ساكن در اين روستاها به اختيار زندگي شهري را انتخاب كرده باشند و بدون آنكه جمعيت روستايي ساكن در اين روستاها ماهيتا و به لحاظ ايفاي نقش اجتماعي، كاركردي شهري يافته باشند. متاسفانه روند ادغام درحال حاضر نيز همچنان با سرعت درحال وقوع است و شهرهاي بزرگ به جهت مواجه بودن با رشد جمعيت و تقاضاي فزاينده براي مسكن همچون يك سونامي روستاهاي زيادي را درحوزه نفوذ خود نابود ميكنند و درخود مي بلعند

اسلاید ۸ :

حداقل در سه مورد زیر میتوان عدم توفیق برنامه ها و راهبردها را خلاصه کرد:

اجراي سياستهاي ناهمگون و ناسازگار

عدم دلسوزي و درك واقعبينانه از مفهوم توسعه روستايي در ميان مديران محلي و برنامه ريزان توسعه درمناطق و استانها

عدم غايت نگري در برنامه ها و راهبردهاي اتخاذشده و اجرا شده

اسلاید ۹ :

ضرورت تجديد نظر در سياستهاي حمايتي از روستائيان

سياستهاي حمايتي دولت در روستاها نيز اغلب بطور عام و نه گزينش شده براي گروه هاي هدف خاص دنبال شده و ميشود كه خود جاي تامل و ملاحظه دارد.مثلا براساس گزارشات منتشره : قريب به ۸۰% از روستائيان تحت پوشش كميته امداد حضرت امام(ره) هستند كه در صورت صحت اين موضوع بايد گفته شود كه دولت  بيش از حد لازم از سياستهاي حمايتي در روستــــاها بهره ميگيرد. واقعيت موجود نشان مي دهد كه فقرو نيازمندي اساسي در ميان روستائيان كشور تا به اين گستردگي نيست كه۸۰% روستائيان تحت پوشش كميته حضرت امام قرار بگيرند، بلكه واقعيت موجود نشان ميدهد فقردرميان جمعيت محدودي از روستائييان اما بطورعميق وجود دارد.به عبارت ديگر روستائيياني كه عميقا دچار فقر و نيازمندي هستند جمعيت محدودي از روستائيان كشور را شامل مي شود

اسلاید ۱۰ :

اجراي سياست دولت نهم  درزمينه توزيع سهام عدالت درميان همه روستائيان كشوراست از دیگر اقدامات حمایتی قابل نقد است.هم اصل واگذاري سهام وهم فراگير بودن آن درميان همه روستائيان كشورمورد انتقاد است.اساسا توزيع سهام (آنهم سبد سهام مربوط به صنايع و بنگاه هاي بزرگ صنعتي كشور) درطيف كارگري وكارمندي جمعيت شهري كه در دهكهاي پايين درآمدي قرار دارند، موضوعيت بيشتري دارد تا روستائيان.

توزيع سهم عادلانه اي ازمنافع حاصل از برنامه هاي توسعه ملي ميان روستائيان لزوما نيايد در توزيع سهام عدالت تعريف و توجيه شود.

اگردر ميان روستائيان بجاي سهام عدالت سهمي عادلانه از زمين كشاورزي و يا تسهيلات بلاعوض جهت تهيه ابزار وتجهيزات كشاورزي واگذارميشد بسيار موثرتر و مفيد تر بود.