لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت اصلاح ساختار سازماني توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت اصلاح ساختار سازماني قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

ملاحظات يک تصوير مطلوب از ساختار سازماني

         ۱- تبيين مباني نظري (الزامات قانوني – تعيين چشم انداز- ماموريت و استراتژي شرکت).

         ۲- تعيين مدل هاي مطلوب متناسب با تحقق اهداف و انتظارات ذي نفعان.

         ۳- مهندسي و اصلاح ساختار ( تنظيم قانون تجديد ساختار با ابعاد حقوقي- نيروي انساني – سازماني-
                                                                            مالي و  معاملاتي).

 

اسلاید ۲ :

مباني تصميم گيري🙁جهت گيري هاي اصلي در اصلاح ساختار شرکت راه  آهن ج.ا.ا)

چشم انداز و جهت گيريهاي اصلي:

  • اصلاح ساختار سازماني در حد تكفل امور حاكميتي (شركت زيرساخت ريلي) با رويكرد جدا سازي امور زيربنايي (متولي امور زير بنايي- شركت زير ساخت ريلي) از امور بهره برداري و واگذاري كليه امور بهره برداري به بخش هاي غير دولتي ، استقرارسيستم مديريت فرآيند ها و سيستمهاي نوين مديريتي در سطح شركت متناسب با :

انتظارات ذينفعان.

ارتقاء مستمر سطح كيفي خدمات.

تغييرات فن آوري و روش هاي نوين حمل و نقل ريلي.

 

اسلاید ۳ :

مباني تصميم گيري🙁جهت گيري هاي اصلي در اصلاح ساختار شرکت راه  آهن ج.ا.ا)

ماموريت اصلي: 

  توسعه كمي و كيفي حمل و نقل ريلي، بستر سازي و تسهيل در توليد و عرضه خدمات حمل و نقل ريلي )دسترس آسان) با رعايت اصل عدم تبعيض به بخشهاي متقاضي، تخصيص و مديريت بهينه ظرفيت شبكه مبتني بر اساس كاركرد تجاري، ايجاد و توسعه فضاي رقابتي در صنعت از طريق تدوين سياست ها و استانداردهاي عملكردي و نظارتهاي مستمر و  نظام مند (الزامات اصل ۴۴ و قانون دسترسي آزاد)

اسلاید ۴ :

مباني تصميم گيري :(اهداف کمي و کيفي در اصلاح ساختار شرکت راه  آهن ج.ا.ا)

اهداف کمي و کيفي: 

  ۱- رعايت اصل يکپارچگي در زير بخش ريلي(فعاليتها و فرآيندهاي متنوع و پيچيده)
                    با رويکرد ارتقاء بهره وري و اثر بخشي در عملکرد، کاهش مديريت ريسک .

            ۲- فراهم نمودن بستر مشارکت بخش غير دولتي( آزاد سازي، تعريف بازار کسب و کار
                 مناسب و..

            ۳- تحقق بسته حمايتي در ابعاد(سال ۱۳۹۶):

                ۳-۱- جايجايي حمل بار معادل ۴۳/۶ ميليارد تن – کيلبومتر.

                     ۳-۲- جابجايي مسافر معادل۲۳/۷  ميليارد نفر – کيلومتر.

                    ۳-۳ – سرمايه گذاري معادل ۱۱۳،۹۵۵ ميليارد ريال در بخش توسعه ظرفيت زير ساخت.

                     ۳-۴- سرمايه گذاري معادل ۷۲،۵۰۰ ميليارد ريال در بخش نوسازي و افزايش ظرفيت
                              ناوگان. 

اسلاید ۵ :

مباني تصميم گيري 🙁اهداف کمي و کيفي در اصلاح ساختار شرکت راه  آهن
                                             ج.ا.ا
)

  ۳-۵-  افزايش سهم حمل و نقل ريلي از حمل و نقل زميني.

              ۳- ۶-  جدا سازي هزينه هاي نگهداري زير ساخت ريلي از بهره برداري.

              ۳- ۷- کاهش سالانه هزينه هاي شرکتهاي حمل و نقل ريلي بار از بابت سهم
                           دسترسي  شبکه ريلي.

              ۳-۸- تامين هزينه هاي تعميرات و نگهداري از محل بودجه دولت و قانون هدف
                        مندي يارانه ها.   

              ۳-۹- پرداخت يارانه معادل ۱۹،۵۲۳ ميليارد ريال بابت تثبيت و کاهش تعرفه
                        دسترسي.

اسلاید ۶ :

جهت گيري و تصوير مطلوب از افق ساختار تشكيلاتي راه آهن:

اصلاح ساختار سازماني در حد تكفل امور حاكميتي( شركت مادر تخصصي ) با رويكرد جدا سازي امور زيربنايي( متولي امور زير بنايي و مديريت ترافيك شبكه –شركت زير ساخت ريلي) از امور بهره برداري و واگذاري كليه امور بهره برداري به بخش هاي غير دولتي .

۲- ديدگاه تفكيك زير بنا و بهره برداري در صنعت حمل و نقل ريلي باعث مي شود حوزه هاي كسب و كار به شكل مناسبي تفكيك شده و ارتباطات آنان با نهادهاي حاكميتي به درستي تعريف شود.

۳- حضور سرمايه گذاران و بخش خصوصي موقعي عملي است كه ساختار كلي صنعت جاهاي مناسبي براي فعاليت پيش روي آنان قرارداده باشد.

۴- تعيين نقش راه آهن در فرآيندهاي برنامه ريزي و نظارت و ايجاد شرايط بهره برداري يكسان از شبكه ريلي و همچنين توسعه در بخش زير ساختها ايجاب مي نمايد بازنگري و تعريف مجدد جايگاه نهادهاي حاكميتي و شركت راه آهن در اين فرآيندها انجام گيرد.

اسلاید ۷ :

استراتژي( جهت گيري ها)  و الزامات اساسي در تحقق شرکت زير ساخت ريلي(تجاري سازي) و سازمان حمل و نقل ريلي :

براي آنكه بتوان محيط كسب و كار ريلي را براي مجموعه فعالان زيربخش با حداكثر  بهره وري و سود آوري مهيا ساخت، مي بايست به مجموعه ۵ اصل بر گرفته از قوانين و مقررات  موضوعه (به شرح ذيل) اتكاء نمود.

  اصل ۱ – جدايش عمودي زيرساخت از حمل و نقل (ناوگان و بهره برداري) و
             جدايش افقي بار و مسافر (تا حد ممكن).

              اصل ۲ – تغيير ساختارهاي حقوقي و تشكيلاتي راه آهن.

                         ۲-۱- لزوم ارائه نشدن كليه خدمات حمل و نقلي توسط راه آهن
                                (برگرفته از جدايش  عمودي
اصل يك).

                         ۲-۲- تفكيك وظايف دو قسمت تنظيم بخش و اجرايي از يكديگر .

                  ۲-۳- ايجاد تغييرات ساختاري متناسب با نظام تنظيم بخش در راه آهن.

اسلاید ۸ :

          اصل ۳ – اداره زيرساخت راه آهن بر مبناي يك شركت تجاري.

              ۳-۱- فعاليت با تراز مالي غيرمنفي (حداكثر در سطح پوشش هزينه هاي جاري شبكه
                       زيرساخت از محل  درآمدهاي تعرفه اي و يارانه هاي دولتي).

              ۳-۲- شفاف شدن رابطه مالي با دولت :
                  ۳-۲-۱  – ارائه خدمات عمومي برمبناي تعرفه تكليفي و اخذ ما به التفاوت از دولت (به
                            تفكيك نوع حمل و سير)

               ۳-۲-۲- تخصيص معادل هزينه هاي جانبي (External Costs) ايجاد شده توسط
                        حمل جاده اي به زيرساخت ريلي بابت نگهداشت سطح و يا توسعه ظرفيت شبكه .

            ۳-۳- آزادي فعاليت در زمينه هاي :

                    ۳-۳-۱- كنترل عرضه و تقاضا براي بهبود بازار.

                    ۳-۳-۲- ايجاد امكان تغييرات در نرخ پايه تعرفه ها (تخفيفات و ترجيحات) در حد
                                    معين و متناسب با عرضه و تقاضا

                    ۳-۳-۳- كنترل منابع سرمايه اي و هدايت آن براي توسعه بازار

                   ۳-۳-۴- تنظيم و كنترل بودجه جاري، كاركنان و دارايي ها

                   ۳-۳-۵- فعاليت تنظيم بخش هاي تخصصي وعدم امكان عزل و نصب آنها  بدون
                                  رعايت ضوابط قانوني (جدايش امور تنظيم بخشي از امورسياسي)

اسلاید ۹ :

استراتژي( جهت گيري ها)  و الزامات اساسي در تحقق شرکت زير ساخت ريلي(تجاري سازي) و سازمان حمل و نقل ريلي :

          اصل ۴- ايجاد خط مشي رقابتي درقسمت ترابري ريلي در قالب قوانين و مقررات :

                ۴-۱- دسترسي آزاد و غيرتبعيض آميز صاحبان كالاي داراي خط فرعي و شركتهاي حمل
                    و نقلي به زيرساخت (عمدتاً باري و حمل و نقل تركيبي)

              ۴-۲- استقلال تصميم گيري شركتهاي حمل و نقلي در زمينه ترابري (نبود هرگونه اعمال

                      نفوذ)

              ۴-۳- تامين ساز وكارهاي كنترلي براي جلوگيري از هرگونه انحصار (دولتي و  خصوصي)

              ۴-۴- تضمين تراز مثبت مالي مجموعه شركتهاي حمل و نقل ريلي (تنظيم وحفظ سود
                    آوري بازار)

              ۴-۵- حفظ مشخصات سر وقت بودن، ايمني و ارزاني امكانات زيرساخت.

              ۴-۶- محدود شدن تخفيفات و ترجيحات به دستورالعمل هاي مدون  و بدون  تبعيض.

              ۴-۷- ارائه وگردش آزاداطلاعات موردنياز صاحبان كالا وشركتهاي حمل ونقلي

              ۴-۸- پاسخگويي سريع به شركتهاي حمل و نقلي براي جابجايي كالا در مسيرهاي ويژه .

              ۴-۹- صدور مجوز ورود (وخروج) به (از) بازار و دسترسي به شبكه با مدت اعتباركافي
                     صرفا ً براساس آئين نامه ها و دستورالعمل هاي مصوب .

              ۴-۱۰- اخذ نظرات بازار (اتحاديه حمل كنندگان) و رعايت موارد منطقي به عنوان تصميم
                       سازي .

اسلاید ۱۰ :

اصل ۵- ارائه اطلاعات شفاف، تحليل ظرفيت شبكه و نحوه واگذاري آن  قبل از شروع هر سال :

      ۵-۱- تدوين برنامه تجاري (در چارچوب خط مشي كلي دولت و ويژگي هاي شبكه
                      زيرساخت).

      ۵-۲- ارائه خدمات عمومي (تحت توافقات با دولت و ايجاد حسابداري جداگانه فعاليت
                       هاي يارانه اي  و حمل و نقل مسافري).

      ۵-۳- اعلام برنامه سرمايه گذاريها و رفع گلوگاهها.

      ۵-۴- اعلام جداول تعرفه اي خطوط اصلي و وضعيت تخفيقات و ترجيحات به تفكيك
                       مسير و نوع حمل .

      ۵-۵- اعلام وضعيت بازار نيروي كشش و دپوها.

      ۵-۶- اعلام تعرفه دسترسي به خدمات جانبي (خطوط تجاري ايستگاهها، اماكن و امكانات،
                        مانور، ارتباطات و علائم الكتريكي و … ).