لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت اصول اساسی فارماكولوژی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت اصول اساسی فارماكولوژی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

اصول اساسی فارماكولوژی

فارماكوكينتيك هوشبري هاي استنشاقي

اسلاید ۲ :

  برداشت(جذب) آنها از حبابچه به گردش خون،توزيع       در بدن و حذف  نهايي از طريق ريه يا متابوليسم را       )    عمدتا در كبد( توصيف ميكند.
 
  هدف اوليه بيهوشي استنشاقي،دستيابي به فشار نسبي        مغزي ثابت و بهينهء هوشبرهاست.
 
  مغز وساير بافتها با فشار نسبي هوشبر هاي استنشاقي در     خون شرياني به تعادل ميرسند، بعبارتي:
PA ó Pa ó Pbr                                

اسلاید ۳ :

  عواملي كه فشار نسبي حبابچه اي را تعيين ميكنند:

مقدار غير قابل برگشت) برداشت-ورودي(مقدار تحويلي))= PA(=Pbr) 

اسلاید ۴ :

 وردي هوشبرهاي استنشاقي وابسته است به:
 
  
۱)  فشار نسبي دمي
 
 
۲)  تهويه حبابچه اي
 
 
۳)  مشخصات دستگاه تنفسي بيهوشي

اسلاید ۵ :

  برداشت هوشبرهاي استنشاقي وابسته است به:
 
    ۱) محلوليت (ضريب تفكيك خون به گاز)

   ۲) برونده قلبي
  
 
۳) اختلاف فشار نسبي شريان و وريد

اسلاید ۶ :

متابوليسم ودفع يوني هوشبر استنشاقي تاثير قابل ملاحظه اي بر PA   در حين القاء و نگهداري بيهوشي ندارد.

اسلاید ۷ :

  فشار نسبي دمي هوشبرها ( PI )
 
  – هنگام تجويز اوليه يك هوشبر استنشاقي PI  بالا ضروريست. اين PI اوليهء بالا(ورودي) اثر برداشت دارو توسط خون را جبران ميكند و القاء بيهوشي را شتاب مي بخشد كه با ميزان افزايشPA  نشان داده ميشود. اين اثر PI  را با عنوان “اثر غلظت” ميشناسند.از لحاظ باليني  محدوده غلظت لازم براي ايجاد اثر غلظت احتمالا تنها با N2O  امكانپذير است.

اسلاید ۸ :

  اثر گاز دوم:
 
-برداشت حجم بزرگي از يك گاز(گاز اول) ميزان افزايش Paگازهمزمان تجويز شده(گاز دوم)  را شتاب مي بخشد.
 
 – از نظر باليني پديده با اهميتي نيست.

اسلاید ۹ :

  تهويه حبابچه اي ( VA )
 
 افزايش VA  ورود هوشبر استنشاقي براي جبران   برداشت آن توسط خون را بهبود ميبخشد ودر نتيجه    افزايش سريعتري در PA   و بنابرين تسريع القاء   بيهوشي خواهيم داشت.

اسلاید ۱۰ :

  تهويه كنترله (در برابر خودبخودي) كه منجر به هيپر ونتيله شدن و كاهش بازگشت وريدي ميشود،باعث شتاب بيشتري در افزايش PAميشود: افزايش ورودي (افزايش VA) وكاهش برداشت(كاهش برون ده قلبي ).
 در نتيجه خطر مصرف بيش از حد هوشبر ها  و تضعيف ميوكارد افزايش مي يابد.از سوي ديگر، در نتيجه كاهش PaCo2  جريان خون مغز كاهش ميابد.
 در نتيجه از شروع تضعيف همزمان CNS  جلوگيري  ميگردد.