لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت اصول دفع مواد زائد وزباله هاي آزمايشگاهي توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت اصول دفع مواد زائد وزباله هاي آزمايشگاهي قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

مقدمه:

 • ۱-آزمايشگاه تشخيص طبي به عنوان يكي از توليدكنندگان ضايعات خطرناك مسئوليت شناخت وخنثي كردن ضايعات خود را دارد.
 • ۲-انواع مختلف ضايعات مثل ضايعات شيميائي،ضايعات عفوني،ضايعات راديواكتيو وضايعات برنده وجوددارد كه براي هريك روشهاي خاصي مطرح مي شود.

اسلاید ۲ :

ملاحظات مديريت ضايعات:

 • براي هر دسته ازضايعات موارد زير مطرح مي شود:
 • خصوصيات نمونه ها
 • جداسازي ،طبقه بندي
 • انباشت درمحل توليد
 • دفع
 • انباريا ذخيره
 • حمل وانتقال
 • انهدام
 • به حداقل رساندن ضايعات

اسلاید ۳ :

بررسي عناوين:

 • بررسي ضايعات:به منظور اجتناب از حوادث غيرقابل پيش بيني انجام مي شود.امنيت وسلامت كاركنان بايددراولويت باشد وازطريق حفظ نكات ايمني،استفاده از دستكش وماسك وآموزش كاركنان امكان پذير خواهدبود.
 • جداسازي : جداكردن ضايعات پرخطر وبي خطر بسيار حائز اهميت مي باشد.مواد بدون خطر قابل بازيافت هستندومواد برنده بايد در بسته هاي مقاوم به ضربه انباشت شوند.
 • انباشت درمحل توليد: ازنظراقتصادي كاهش تعداددفع ضايعات به صرفه مي باشد اما خطر انباشت نبايدفراموش شود مثل مواد راديواكتيو

اسلاید ۴ :

حمل وجابجائي : حمل ضايعات از يك آزمايشگاه يابيمارستان بايد با مجوز وتصويب كامل صورت گيرد.براي موادخطرآفرين بايدنوع وسيله حمل،مسيرومسافت تقريبي،زمان دفع وتوليدكننده ضايعه به صورت سند كتبي موجود باشد.

به حداقل رساندن توليد ضايعات: مثلا ازطريق بازيافت درمحل توليد

اصلاح ضايعات: درمحل توليد مي توان به استريليزه كردن ضايعات عفوني،سوزاندن وخنثي كردن اسيدها پرداخت.

اسلاید ۵ :

سوابق قوانين ومقررات موجود:

 • قوانين هواي پاك:سال ۱۹۵۵
 • قوانين پاكيزگي آب: سال ۱۹۷۴
 • قوانين دفع ضايعات جامد:۱۹۶۵
 • قوانين حمل موادخطرآفرين:۱۹۷۵
 • قوانين بهداشت فاضلاب:۱۹۷۴
 • قوانين زباله سوزها
 • بهداشت زمينها

اسلاید ۶ :

طبقه بندي ضايعات آزمايشگاهي :

 • ۱- ضايعات شيميائي:جزءضايعات خطرناك وتهديدكننده سلامت محيط زيست مي باشند شامل مواد قابل اشتعال ، خورنده ،رآكتيو وسمي.
 • ۲-ضايعات عفونت زا: مشمول قوانين ژن شناسي خوني مي شوند.
 • ۳-ضايعات راديواكتيوي
 • ۴-برنده ها:
 • ۵-ضايعات بدون خطر:ضايعاتي كه در۴گروه بالا نباشند.شامل ضايعات جامد،فاضلاب بهداشتي و هواي متساعدغير عفوني.

اسلاید ۷ :

ضايعات شيميائي:

 • داراي چهارويژگي:قابليت احتراق ،فرسايندگي،رآكتيووسمي.
 • قابليت احتراق : مايع : دماي افروزش كمتراز۶۰درجه مثل حلالهاي آلي.
 • غيرمايع: احتراق ازطريق اصطكاك،جذب رطوبت وتغييرات شيميائي .
 • گازها مثل بوتان واكسيدكننده ها مانند نيتراتها.
 • قابليت فرسايش:مايعات اين گروه توان فرسايش آهن رادارند مانند اسيدسولفوريك.۲<PH>12.5

اسلاید ۸ :

 • رآكتيوي:مواد شيميائي بي ثبات وداراي آمادگي واكنش به خصوص با آب وقابل انفجار مانند ضايعات سولفاته .
 • مواد سمي:ضايعاتي كه توليد موادسمي مثل فلزات سمي مي كنند مانندآرسنيك،نمكهاي سيانيد ودي سولفات كربن

اسلاید ۹ :

جداسازي ضايعات :

 • انواع ضايعات نبايد با هم تركيب شوند. در غير اين صورت كل تركيب به عنوان ماده خطرناك مشمول قوانين ميشود.
 • رقيق كردن ضايعات خطرناك نمي تواند آنهاراكم خطرسازد.
 • ضايعات خطرناك شيميائي از نقطه توليد بايد جداسازي شوند
 • حلالهاي آلي بايد به طورجداگانه دريك كانتينرحمل شوند.
 • براي پيشگيري ازحوادث بايد روند كنترل مهندسي حتي در مكانهاي كوچك انجام گيرد.

اسلاید ۱۰ :

روشهاي كنترل مهندسي :

 • ۱-دستگاه تهويه :براي مواد شيميائي فرار درمحل توليدوذخيره
 • ۲-سيستم مهاروكنترل: دراطراف ضايعات مايع وجود يك ظرف ابگير كه قابليت مهار۱۰% ازمقدار ضايعات مايع را داشته باشد الزامي است .
 • ۳-حفظ ايمني: منع ورود افراد غيرمسئول به محل.
 • ۴-فضاي راهرو: امكان رفت وامد ساده وسريع.
 • ۵-ايمني از اتش سوزي:استفاده ازظروف فلزي ،نصب سيستم اطفاي حريق وكنترل انفجار