لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت اصول مستندسازی اطلاعات پزشكی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت اصول مستندسازی اطلاعات پزشكی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 

اسلاید ۱ :

مقدمه

    شايد برای پزشكان ايرانی كه تا چند دهه پيش مشغول كار بوده اند، موضوع شكايت های حقوقی بيماران كه در كشورهای غربی رواج داشت؛ امری عجيب و دور از ذهن می آمد.

    حقيقت آن است كه فرهنگ وآئين ايرانيان همواره هاله ای از قداست را بر قامت حكيمان خود كشيده بود، نگرشی كه حتی طرح شكايت از سوی بيماران را نيز نا مانوس جلوه ميداد. 

اسلاید ۲ :

    اما امروزه شرائط به كلی متفاوت از گذشته است.

    جامعه ايران ناگزير قدم در راهی می گذارد كه نسبت و روابط افراد آن با هم را نه باورهای سنتی بلكه «بندهای قانون» مشخص می كند.

    در چنين شرايطی جامعه پزشكی ايران تنها با درايت و بسترسازی های لازم در مراكز آموزشی خواهد توانست بدون تنش های ناخواسته، دوران گذار را پشت سر بگذارد.

اسلاید ۳ :

  • آگاهی پزشكان از قوانين شغلی موجب افزايش قدرت پيش بينی و دور انديشی شده و عنصر مهمی در تعيين سرنوشت شغلی است. همچنين به بهبود سطح خدمات منجر خواهد شد.
  • نكته مهم اينكه :

 

      « جهل به قانون رافع مسئوليت كيفری نيست »

اسلاید ۴ :

تعريف

  • مستند سازی يا پرونده نويسی، فرايند ثبت كامل اطلاعات مربوط به مراقبت و درمان بيمار است.
  • مستند سازی نوع بيماری، وضعيت بيمار در شروع و ادامه درمان، وسعت و كيفيت مراقبت، درمان فراهم شده برای بيمار، نتيجه مراقبت و درمان مورد نياز بيمار را نشان می دهد.

‌‌‌‌

اسلاید ۵ :

مدارك پزشكی چيست؟

 

  • مجموعه اسناد ومدارك مربوط به خدمات بهداشتی،

      درمانی، پاراكلينيك،اداری و پشتيبانی ارائه شده به

      بيماران از زمان ورود تا هنگام خروج آنهااز مركز

      بهداشتى درمانی.

اسلاید ۶ :

nاطلاعات ثبت شده توسط اعضای تيم درمانی بايد به آسانی قابل بازيابی و خواندن باشد؛ زيرا مدارك پزشكی يك بيمار ممكن است بوسيله افراد بسياری خوانده شود از جمله :

اعضای مختلف تيم درمانی

سازمان های اعتباربخشی

ارزيابان بهبود عملكرد

بررسِ كنندگان همگن (گروههای تخصصی )

-ادارات بيمه

اسلاید ۷ :

-محققان و آموزش دهندگان

-وكلاء و دادگاهها

-هيئتهای بدوی و تجديد نظر نظام پزشكی

-كميسيون های پزشكی قانونی

   مستند سازی صحيح ؛ پايه گذار مسئوليت پذيری و پاسخگوئی است.

اسلاید ۸ :

اهميت و اهداف مستند سازی

.۱ابزار ارتباطی بين متخصصان مراقبت های بهداشتی درمانی

.۲ارزيابی مراقبت های بهداشتی درمانی

.۳مدرك قانونی

.۴پژوهش و آموزش

اسلاید ۹ :

 

  1. اعتبار بخشی و تاييد مراكز درمانی
  2. بازپرداخت هزينه های درمانی توسط ادارات بيمه
  3. بهبود عملكرد

اسلاید ۱۰ :

    بنابراين :

يك سندقانونی به حساب می آيد وممكن است درجريان يك

   محاكمه ازآن استفاده گردد.

در صورت شكايت، بهترين مدافع وعامل تبرئه افراد

   مسئول درتيم بهداشتى درمانی است و در واقع گزارش

   نويسى دقيق، يك محافظ سرنوشت سازقانونى برای تيم پزشكی است.

عاملی ياری دهنده در پيشگيری ازاشتباهات است.