لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت الگوهای اتمی ( واقعیت اتم ) توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت الگوهای اتمی ( واقعیت اتم ) قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

 • با توجه به مشاهدات انجام شده و پی بردن به خاصیت دوگانگی موجی – ذره ای برای ماده و نور(‌بعنوان ذره و موج ) و
 • اینكه فیزیك كلاسیك برعكس این نتایج امواج و ذرات را كاملاً بطور مطلق و مجزای از هم بررسی و فرمول بندی می كرد، لذا لازم بود كه واقعیت حقیقی ساختمان اتم تشریح شود.
 • از بین مدل های ارائه شده برای اتم سه مدل اتمی تامسون ، راترفورد و بوهر از اهمیت خاصی برخوردار هستند.

اسلاید ۲ :

 • این مدل از آن جهت كه تامسون اتم را محیطی انباشته از بار مثبتِ یكنواخت كه الكترونها در درون آن به طور ساكن قرار گرفته ا ند، فرض كرده بود، به مدل اتمی كره صلب مشهور بود كه به آن مدل هندوانه ای نیز گفته می شد.
 • در واقع این اتم بر اساس تقارن كروی با ر مثبت ارائه شده بود بطوری كه
 • مقدار بار تنها به شعاع كره بستگی پیدا می كرد و ازاطراف به شكل یكنواخت در سرتا سركره ای به شعاع R توزیع میشد، شكل.

اسلاید ۳ :

 • اگر مقدار با رمثبت q را در نظر بگیریم آنگاه شدت میدان الكتریكی در سطح كره ای به شعاع R برابر است با :
 • اما شدت میدان الكتریكی برای r < R و r > R چقدر است ؟ شكل
 • در سطح كره ای به شعاع r و بار q’شدت میدان برابر است با :

اسلاید ۴ :

 • مشاهدات آزمایش رادرفورد:
 • اكثریت ذرات a تقریباً ۹/۹۹% از صفحه نازك عبور می كردند.
 • تعداد كمی از ذرات a منحرف شده و برخی نیز انعكاس ° ۱۸۰ داشته و به طرف منبع برميگرد ند .
 • نتیجه(۱) : با توجه به مثبت بودن ذره a و انعكا س و انحراف ذرات می توان فهمید كه با رهسته مثبت است و با توجه به در صد عبور ذرات a می توان فهمید كه تقریباً تمام جرم اتم در مركز اتم متمركز شده است.
 • نتیجه (۲) : بعلت عبور ذرات بعد هسته خیلی كوچك است اما چه اندازه است ؟
 • نتیجه (۳) : الكترونها با وجود بار منفی تاثیری برذرات a نداشتند و نشان می دهد كه نسبت به هسته خیلی كوچك هستند.
 • نتیجه (۴) : بخاطر انعكاس كامل ذرات a با توجه به سنگين بودن اين ذرات واينكه داراي سرعت بودند پس نیروهای الكتریكی بسیار قوی از طرف هسته در اتم وجود دارد.

اسلاید ۵ :

 • لذا راتروفورد مدل اتمی خود را به این شكل ارائه كرد كه هسته اتم در مركز قرار دارد و الكترونها نیز به دور هسته درحال حركتند و لذا به دلیل شباهت به منظومه شمسی به آن مد ل منظومه شمسی گفته میشد.
 • در این مد ل بر خلاف مدل اتمی تامسون هیچ عاملی مانع اعمال نیرو از طرف هسته اتم به الكترونها نخواهد بود، و اگر الكترونها به دور هسته حركت كنند، از نقطه نظر دینامیكی (‌در نظر گرفتن نیرو و شتاب عامل حركت ) الكترونها باید دارای مدار پایداری باشند.
 • لذا ابتدا ساده ترین اتم موجود یعنی اتم هیدروژن را با یك پروتون ویك e در نظر می گیریم و فیزیك كلاسیك را در مورد آن مورد بررسی قرار می دهیم.

اسلاید ۶ :

 • ملاحظه میشود كه انرژی مقید كننده الكترون در درون اتم منفی است. یعنی برای اینكه الكترون در قید هسته اتم باشد باید انرژی آن منفی باشد و اگر E بزرگتر از صفر شود الكترون د رقیدهسته اتم نخواهد بود و اتم را ترك خواهد كرد.
 • به تجربه ثابت شده است كه انرژی لازم برای رها كردن از اتم هیدروژن ev 6/13- است لذا می توان شعاع اتم هیدروژن را بدست آورد.

اسلاید ۷ :

 • تمام این محاسبات و تحلیلی كه انجام گرفت بر اساس دو ركن اساسی فیزیك كلاسیك یعنی قوانین حركت نیوتن و قوانین الكتروستاتیك (‌الكتریسیته ساكن و قانون كولمب ) صورت گرفت.
 • اما یك ركن دیگر فیزیك كلاسیك (‌تئوری الكترومغناطيس )‌استدلال می كند كه ذرات باردار در حركات شتابدار از خود امواج الكترومغناطیسی منتشر می كنند
 • یعنی از خود انرژی ساطع می كنند، دقیقاً مثل الكترونهايي كه در درون آنتن رادیویی در اثر انرژی نوسانی منبع نوسان ساز (‌سلف و خازن ) با حركت كردن در دو سر آنتن از خود امواج الكترومغناطیسی ساطع كرده و بوسیله گیرنده دیگری این امواج دریافت می گردند.
 • لذا الكترونها در درون اتم نیز باید از خود انرژی ساطع نماید و در اثر صدور انرژی ، انرژی آن كاهش یابد و سرانجام به درون اتم سقوط كند و اتم پایدار نماند.
 • این مدل هر چند از لحاظ تجربی با موفقیتهایی روبرو بود، ولی قادر به تشریح تمام خواص اتم نبوده و مثل همیشه دیدگاه های فیزیك كلاسیك برای اتم كافی نمی باشد و باید از دیدگاه جدید كمك گرفته شو د، این عمل توسط بوهر صورت گرفت كه در پایه گذاری فیزیك جدید (‌ كوانتم ) سهم بسزایی داشت.

اسلاید ۸ :

 • مـــثال : برا اساس مدل اتمی تامسون بار مثبت داخل اتم به طور یكنواخت در سرتاسر كره ای به شعاع د رحدود m 10-10 × ۱ = A ° ۱ د ر سرتاسر كل اتم توزیع شده است. میدان الكتریكی در سطح اتم طلا را محاسبه كنید؟
 • مثال : بر اساس مدل اتمی راترفورد بار مثبت در ناحیه كوچكی به نام هسته در مركز اتم متمركز شده است، شعاع هسته طلا در حدودm -15 10 × ۶/۹است . میدان الكتریكی در سطح هسته چقد راست ؟

اسلاید ۹ :

 • مـــثال : برا اساس مدل اتمی تامسون بار مثبت داخل اتم به طور یكنواخت در سرتاسر كره ای به شعاع د رحدود m 10-10 × ۱ = A ° ۱ د ر سرتاسر كل اتم توزیع شده است. میدان الكتریكی در سطح اتم طلا را محاسبه كنید؟

اسلاید ۱۰ :

 • مثال : بر اساس مدل اتمی راترفورد بار مثبت در ناحیه كوچكی به نام هسته در مركز اتم متمركز شده است، شعاع هسته طلا در حدودm -15 10 × ۶/۹است . میدان الكتریكی در سطح هسته چقد راست ؟