لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت الگوي استاندارد تكامل توانايي فرآیند تولید نرم افزار توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت الگوي استاندارد تكامل توانايي فرآیند تولید نرم افزار قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

كليات الگوي تكامل توانايي

   CMM چیست ؟

   ساختار  CMM

  ساختار سازمانی و نقش ها

   تعريف سطوح CMM و زمينه فرآيندهاي كليدي  CMM

   ارزيابي CMM

اسلاید ۲ :

CMM چیست ؟

  استاندارد نرمافزار تدوين شده  توسط دانشكده مهندسي نرمافزار دانشگاه كارنگي ملون آمريكا و مؤسسه SEI (Software Engineering Institute)

    چارچوبي است براي توصيف اجزاي كليدي يك فرآيند كارآمد جهت توليد نرمافزار

   چارچوبی است برای توصيف سير بهبود تكاملي از يك فرآيند ناكامل و نامنظم به يك فرآيند تكامل يافته و منظم

اسلاید ۳ :

توصيف ساختار CMM

زمينه فرآيندهاي كليدي

اهداف

چكيده اقدامات كليدي مربوط به فرآيندهاي كليدي جهت نشان دادن پياده‌سازي مؤثر يك فرآيند كليدي در سازمان

اسلاید ۴ :

توصيف ساختار CMM

اهداف

تعهدات

تواناییها

فعالیت ها

اندازه گیری و تحلیل

تصدیق

اهداف

تعهدات

تواناییها

فعالیت ها

اندازه گیری و تحلیل

تصدیق

عناوين مشترك

پياده‌سازي

شامل مشخصه‌هايي چون اهداف, تعهدات, توانايي‌ها, فعاليت‌ها, اندازه‌گيري, تحليل و تصديق جهت نشان دادن مؤثر, قابلتكرار و دائمي بودن پياده‌سازي و نهادينه بودن يك فرآيند كليدي

اسلاید ۵ :

á  توانايي‌ها  (Capabilities)  

شرح پيش فرض هاي لازم در پروژه يا سازمان برای پياده‌سازي کامل پروژه نرمافزار

    منابع و سرمايه‌ها (Resources & Assets)

  آموزش (Training)

   ايجاد هماهنگي در جلسات اوليه ( Orientation Meeting)

   توانايي در شناسايي و طراحي فرآيندهاي پيش‌نياز

اسلاید ۶ :

تفسير عناوين مشترك – ادامه

á  فعاليت‌ها  (Activities)  

شرح نقش‌ها و روش‌هاي لازم براي پياده‌سازي يك زمينه فرآيند كليدي

فعاليت‌ها شامل

   انواع برنامه‌ها

   مطابقت با يك روش اجرايي مستند

   نيازهايي مشتري از نرم‌افزار

    برقراري و حفظ رابطه مشتري و تأمين‌كننده

    پي‌گيري و بازنگري

    قرار گرفتن تحت مديريت پيكربندي   

اسلاید ۷ :

تفسير عناوين مشترك – ادامه

á  اندازه‌گيري و تحليل (Measurements & Analysis)  

شرح اندازه‌گيري‌هاي لازم در فرآيند و تحليل اندازه‌گيري‌ها

á  تصديق  (Verification)  

شرح مراحلي براي حصول اطمينان از انطباق فعاليت هاي انجام شده با فرآيند پي‌ريزي شده

تصديق شامل

    نظارت مديريت ارشد به‌طور متناوب

    نظارت مدير پروژه  هم به‌صورت متناوب و هم بر اساس

       اتفاق پيش‌آمده

    فعاليت‌هاي تضمين كيفيت نرم‌افزار

اسلاید ۸ :

تفسير اقدامات كليدي

هر عنوان مشترك به صورت يك اقدام كليدي توصيف ميشود كه درصورت پيادهسازي آن, ميتوان در رسيدن به اهداف زمينه فرآيند كليدي كمك نمود.

برنامه‌ريزي پروژه نرم‌افزار

برنامه طراحي و ساخت نرم‌افزار بر اساس يك روش مستند انجام مي‌شود.

اسلاید ۹ :

ساختار سازماني

    سازمان

يك واحد درون يك شركت يا مؤسسه كه درون آن پروژه‌هاي زيادي بصورت يك مجموعه, مديريت مي‌شوند.

    پروژه

تعهدي است كه مستلزم يك تلاش هماهنگ براي طراحي, ساخت يا نگهداري يك محصول خاص مي‌باشد.

    گروه

مجموعه‌اي از بخش‌ها, مديران و افرادي است كه مسئوليت يكسري وظايف و تعهدات را برعهده دارند.

اسلاید ۱۰ :

ساختار سازماني

 گروه مهندسي نرم‌افزار

مجموعه‌اي از افراد كه مسئوليت انجام فعاليت‌هاي طراحي, ساخت و نگهداري نرم‌افزار (تحليل نيازها, طراحي و برنامه‌نويسي) را در يك پروژه انجام مي‌دهند.

 گروههاي مرتبط با نرم‌افزار

مجموعه‌اي از افراد كه كارهاي زمينه مهندسي نرم‌افزار را براي پشتيباني از طراحي, ساخت و نگهداري نرم‌افزار ارائه مي‌نمايند ولي مسئوليت مستقيم در اين مورد ندارند.

  گروه فرآيند مهندسي نرم‌افزار

مجموعه متخصصاني كه تعريف, نگهداري و بهبود فرآيند نرم‌افزار را تسهيل مي‌نمايند.

  گروه آزمايش سيستم

مجموعه‌اي از افراد كه مسئول برنامه‌ريزي و اجراي آزمايش‌هاي سيستم هستند.