لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت انگیزه توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت انگیزه قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

—انگیزه یکی ازوجوه مهم زندگی انسان است.به گونه ای که یک فردبرای ادامه زندگی ،بقاء،فعالیت ،وحتی تغییرنیزنیازمندانگیزه است.

—وبدون انگیزه زندگی انسان بدون حرکت ،راکد،سردوبی روح خواهدبود.

—انگیزه یعنی تلاش برای رسیدن به هدف وهدف گزینی کارمهمی است امابه معنای انگیزه نیست.انگیزه عامل رفتارانسان است وبه سازگاری وانطباق انسان درزندگی کمک می کندوباهدایت کردن توجه بررفتارتاثیرمیگذارد.

اسلاید ۲ :

تفاوت انگیزه باانگیزش

—انگیزه باانگیزش دارای اندک تفاوتی درتعریف هستند.

—مورفی:انگیزش رانشانه هایی ازاین واقعیت میداندکه بخشی ازرفتارارگانیزم بستگی به طبیعت وساختاردرونی آن دارد.

—هب:مفهوم انگیزش راگرایش موجودزنده به ارائه فعالیت منظم میداندکه ازپایین ترین سطح خواب تابالاترین سطح بیداری وفعالیت موجودزنده تغییرمی یابد.

—یانگ:انگیزش رافرایندفعال کردن رفتارحفظ فعالیت وهدایت الگوی رفتارتلقی میکند.

اسلاید ۳ :

 دونوع انگیزه ازدیدگاه روان شناسان:

—«انگیزه های جهانی یافیزیولوژیک»و«انگیزه های روانی یاسایکولوژیک»تقسیم میکنند.انگیزه برخلاف محرک وپاسخ قابل مشاهده نیست بلکه بایدآن رابراساس تاثیری که برادراک،تفکر،احساس ورفتاربیرونی انسان می گذارد،تشخیص دادووجودش رااستنباط کرد.

—انگیزه هانیزمانندبسیاری ازوجوه روان انسان،میتوانددستخوش اختلالات شود.اختلالات انگیزه ممکن است به شکلهای بسیارمنفی،شدید،قوی،ضعیف،نارسا،متغییرویادرکشمکش باانگیزه های دیگرپیش آید.

اسلاید ۴ :

شیوه های ایجادانگیزه درخود

—۱)قاطع باشید

—۲)جملات الهام بخش بخوانید

—۳)افرادموفق رادرذهنتان بیاورید

—۴)صحنه های موردعلاقه ودلخواهتان رادرذهن خودتجسم کنید

—۵)به سمت آینده گام بردارید

—۶)به ارزش های خودمتوسل شوید

اسلاید ۵ :

چگونه باانگیزه باشیم وبمانیم

 ۱)هرروزبرای خودانگیزه ایجادکنید:

   اگربه گذشته نگاه کنیدمتوجه خواهیدشدکه بسیارپیش آمده برای انجام کاری بی نهایت هیجان زده بوده ایدوپس ازگذشت زمان کم کم ازشدت شوروهیجان شما کاسته شده.

اسلاید ۶ :

۲)برای زندگی خودچشم اندازتعریف کنید:

  انگیزه یعنی داشتن دلیل برای انجام کار.

  خوب میدانیم برای انجام هرکاری به یک دلیل نیازداریم دلیلی که شما داریدازنگرش شمابه زندگی ناشی میشود.بنابرین چشم اندازشمابایدبه اندازه کافی بزرگ باشدتابرای شماایجادانگیزه وشوروشوق نماید.

   ـ البته برای رسیدن به هدف بزرگتربایدبرنامه واستراتژی مشخص داشته باشیدوروی آن کارکنید.آنرابه اهداف کوچکترتقسیم کنید،ولی هدف اصلی خودرادرخاطرداشته باشید.

اسلاید ۷ :

—۳)مطالعه زندگی افرادموفق:

—خواندن زندگی نامه های افرادموفق چون ابوعلی سینا،ابوریحان بیرونی،بیل گیتس،فردیناندو…که بدون امکانات خاصی توانسته اندبه موفقیت های بزرگی دست پیداکنندمانندروشن کردن موتورتولیدانگیزه درافراد.

اسلاید ۸ :

۴)به خودجایزه بدهید:

   بهتراست هدف اصلی خودرابه اهداف کوچکترتقسیم نمایید.

   بااین کارهربارکه پله راگذراندیدامیدشمابرای رسیدن به مرحله بعدبیشترمیشوددرعین حال می توانیدبرای خودیک جایزه قراردهید.

اسلاید ۹ :

—۵)یادآوری شیرینی هدف نهایی:

—برای رسیدن به اهداف بزرگ همیشه موانع ومشکلات سرراه شما سبزمیشوند.وگاه این موانع غیرقابل عبوربه نظرمیرسند.

—دراین هنگام یادآوری هدف بزرگ وزیبایی شماست که میتواندبه شمادرگذشتن ازمشکلات کمک کندبرای این کارراههای مختلف وجوددارد.

اسلاید ۱۰ :

رهبری ویژگی افراددارای انگیزه قدرت زیاد

—افرادبانیازبه قدرت زیادبه دنبال کسب شهرت درگروههابوده وظاهرادرتلاش برای دستیابی به قدرت بانفوذمایل به یافتن راهی برای نشان دادن خودشان به دیگران هستند.مثلادانش آموزان بانیازقدرت زیادگرایش به نوشتن نامه به نشریات آموزش وپرورش دارند.افرادبانیازقدرت زیاددرتلاش برای دستیابی به نشان دادن خودبه مردم اقدام به ریسگ میکنند.