لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت ایمنی راکتور های توان هسته ای توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت ایمنی راکتور های توان هسته ای قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

اهداف این فصل :

از آنجا که توان راکتور یکی از مهمترین فاکتورها جهت تعیین میزان خسارت وارده بر نیروگاه در طی یک حادثه می با شد، در این فصل به مباحث زیر می پردازیم :

به دست آوردن معادله کینتیک راکتور یک گروهی

به دست آوردن معادله پوینت کینتیک

بررسی اثرات فیزیکی در طی گذارها

 

اسلاید ۲ :

به دست آوردن معادله کینتیک یک گروهی

آهنگ تغییر تعداد نوترونها در حجم = آهنگ تولید – آهنگ مصرف

   منابع تولید نوترون :                راههای مصرف نوترون :

   منبع خارجی با قدرت                     جذب با آهنگ

   شکافت                                       نشت با آهنگ

– نوترونهای آنی

– نوترونهای تأخیری

 

اسلاید ۳ :

سرعت متوسط نوترون :

آهنگ تولید نوترونهای شکافت :

آهنگ تولید نوترونهای آنی :

آهنگ تولید نوترونهای تأ خیری :

اسلاید ۴ :

آهنگ تغییر تعداد precursors در واحد حجم :

 آهنگ واپاشی  –   آهنگ تولید توسط شکافت                      

شرایط مرزی :

اسلاید ۵ :

تفسیر فیزیکی معادلات کینتیک با استفاده از کمیتهای زیر امکان پذیر است:

Local multiplication

Migration length

Neutron lifetime

اسلاید ۶ :

معادلات کینتیک مستقل از مکان:

با تقریب زیر بستگی مکان معادلات قبل حذف می شود:

اسلاید ۷ :

در معادله ۲ کمیتها به صورت زیر است:

اسلاید ۸ :

تأ ثیر پارامترهای قلب بر k:

از آنجا که اگر در راکتورنسبت migration lengthبه ابعاد قلب کوچک باشد می توان فرض کرد           کمیتهای معادله بالا به صورت زیرند:

اسلاید ۹ :

Reactivity

Mean neutron generation time

اسلاید ۱۰ :

اگر جواب معادله ۳ به صورت

باشد،

آنگاه