لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت ایمنی سلولیcell Mediated Immunity (CMI) توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت ایمنی سلولیcell Mediated Immunity (CMI) قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

سیستم ایمنی اختصاصی

هومورال:

– مسئول مقابله با میکروبهای خارج سلولی و سمومی است که آنتی بادیها به آنها دسترسی دارند.

سلولی:

–ایمنی با واسطه سلولی مکانیزم دفاعی علیه میکروبهای داخل سلولی است.

–ایمنی سلولی در دفاع ضد توموری، رد پیوند و خود ایمنی نیز نقش دارد.

 

اسلاید ۲ :

ویژگیهای شناخت آنتی ژن توسط سلول T

اکثر سلولهای T تنها قادر به شناخت آنتی ژنهای پپتیدی هستند.

آنتی ژن بایستی توسط  یک سلول،به سلول T معرفی شود.

سلولهای T آنتی ژنهای پپتیدی را به همراه MHC  خود فرد تشخیص می دهند.

سلولهای CD4+ helper T پپتیدهای متصل به MHC-II را شناسایی می کنند.

سلولهای cytotoxic T CD8+  پپتیدهای متصل به MHC-I را شناسایی می کنند.

 

اسلاید ۳ :

مراحل پاسخ ایمنی سلولی

تبدیل سلول T بکر به سلول اجرایی

مهاجرت سلولT   به محل آنتی ژن

کمک به حذف آنتی ژن

–ترشح سایتوکاین

–کشتن مستقیم سلولهای آلوده

اسلاید ۴ :

پاسخ ایمنی اختصاصی در چه مکانهایی آغاز می شود؟

اعضا لنفاوی ثانویه

 

–غدد لنفاوی

–طحال

–بافت لنفاوی مخاطی

اسلاید ۵ :

سلولهای دندریتیک مهمترین سلولهای معرفی کننده آنتی ژن به لنفوسیت       T  بکر  می باشند.

اسلاید ۶ :

ویژگیهای یک APC چیست؟

nقابلیت پردازش و ارائه آنتی ژن به سلول T را دارد.

nقادر به ارائه کمک محرکها است.

اسلاید ۷ :

مهمترین  سلولهای معرفی کننده آنتی ژن
APC

سلول دندریتیک

ماکروفاژ

سلولB

اسلاید ۸ :

سلول دندریتیک در کجاها یافت می شود؟

بافتهای لنفاوی

خون

اپی تلیوم

در اینترستیشیم اکثر بافتهای بدن

اسلاید ۹ :

سیناپس ایمونولوژیک

بین سلول T و سلول معرفی کننده آنتی ژن برقرار می شود.

اجزاء سیناپس ایمونولوژیک:

–سمت سلول معرفی کننده آنتی ژن: MHCI یا  MHCII، ملکول کمک محرک ، لیگاند ملکولهای چسبندگی

–سمت سلول T:  CD4,TCR یا CD8، پذیرنده ملکول کمک محرک ، ملکولهای چسبندگی

اسلاید ۱۰ :

اثرات شناسایی آنتی ژن توسط سلول T

فعال شدن

تکثیر

تمایز

فعالیت اجرایی