لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت بخش های تولیدی کشاورزی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت بخش های تولیدی کشاورزی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

 • بخش های کشاورزی که از دیر بازنقش مهمی در اقتصاد داشته است،در کشورهای توسعه یافته معمولابخش اصلی دراقتصاد را داراست.بطوریکه ۶۰تا۹۰ درصدکل اشتغال را در برمیگیرد. کشاورزی رابعنوان نیروی محرکه رشداقتصادی در مراحل اولیه ی رشداقتصادی دانسته اندو در مراحل بعدی رشد۵نقش عمده برای کشاورزی در نظرگرفته اند:
 • تامین درامد
 • ایجاداشتغال(۱۹%درایران)
 • تامین غذا
 • ایجادبازار
 • ارزآوری

اسلاید ۲ :

وضعیت محصولات زراعی در کشور

 

 • سطح

سطح برداشت کل محصولات زراعی درسال زراعی ۹۱-۹۲حدود۱۲٫۲میلیون هکتاربوده است. که از این مقدار۵۲٫۱درصدسهم اراضی با کشت آبی و۴۷٫۹درصدسهم اراضی باکشت دیم بوده است.

اسلاید ۳ :

میزان تولید

 • ازکل اراضی برداشت شده در سال زراعی۹۱-۹۲تقریبا۶۸٫۰۷میلیون تن محصول زراعی برداشت شده است. که ازاین مقدار۹۰٫۹۷درصد سهم اراضی باکشت آبی و۹٫۰۳سهم اراضی با کشت دیم بوده است.

اسلاید ۴ :

وضعیت گروه محصولات در کل کشور

 • درسال زراعی۹۱-۹۲ازحدود۱۲٫۲میلیون هکتارسطح برداشت محصولات زراعی،سهم گروه های محصولات کشاورزی به قرار زیر است.

اسلاید ۵ :

میزان تولید

 • از مجموع ۶۸٫۷میلیون تن محصولات زراعی برداشت شده در سال زراعی ۹۱-۹۲ سهم گروه های محصولات زراعی به قرار زیر است:

اسلاید ۶ :

گروه غلات

 • در سال زراعی ۹۱-۹۲ازحدود۱۲٫۲میلیون هکتارسطح برداشت محصولات زراعی حدود۸٫۹میلیون هکتارمعادل ۷۲٫۷درصدبه غلات اختصاص داشته است. که ازاین مقدار۴۴٫۷درصدمربوط به اراضی با کشت آبی و۵۵٫۳درصد بقیه بصورت کشت دیم بوده است.
 • بیشترین سطح برداشت:
 • خوزستان:۹٫۶۱درصد
 • کردستان:۷٫۱۲درصد
 • کرمانشاه:۶٫۶۹درصد
 • فارس:۶٫۳۸درص
 • جمعا:۲۹٫۸درصد

اسلاید ۷ :

 • میزان تولید

میزان حبوبات تولید شده در سال زراعی ۹۱-۹۲حدود۵۰۵هزارتن می باشدکه از این مقدار ۴۸٫۱درصد بصورت اراضی با کشت آبی و ۵۱٫۹ درصد بصورت اراضی با کشت دیم بوده است.

اسلاید ۸ :

وضعیت محصولات صنعتی درکشور

 • سطح برداشت

در سال زراعی ۹۱-۹۲محصولات صنعتی با سطح برداشت حدود ۵۶۵هزارهکتارمعادل۴٫۶۲درصد ازکل سطح برداشت محصولات زراعی را بخود اختصاص داد. که از این مقدار۸۳٫۷درصدبصورت کشت آبی و۱۶٫۳درصدبصورت کشت دیم بوده است.

۶۸٫۳درصددر استان های

خوزستان،گلستان،فارس،

خراسان رضوی،مازندران

وآذربایجان شرقی تولیدشده

است.

اسلاید ۹ :

 • میزان تولید

درسال زراعی ۹۱-۹۲ازکل میزان تولید محصولات زراعی حدود۱۰٫۷میلیون تن معادل ۱۵٫۷۳درصد متعلق به محصولات صنعتی است که ۹۸٫۹درصدسهم اراضی باکشت آبی و۱٫۰۸درصدمتعلق به اراضی با کشت دیم است. حدود ۸۱٫۱۳درصدازکل میزان تولید شده در استانهای خوزستان،آذربایجان غربی وخراسان رضوی تولید شده است.

اسلاید ۱۰ :

وضعیت سبزیجات:

 • سطح برداشت

درسال زراعی۹۱-۹۲حدود۵۱۰هزارهکتارمعادل ۴٫۲درصدازسطح برداشت اراضی محصولات زراعی به گروه سبزیجات اختصاص داشته که ازاین مقدار۹۲٫۳۸درصدبه کشت آبی و۷٫۶۲درصدبه کشت دیم اختصاص داشت.