لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت بدکارکردی جنسی در کهن سالی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت بدکارکردی جنسی در کهن سالی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 

اسلاید ۱ :

Older Ad lts & Sex ality Q iz
Tr e or False

Sex al activity in aged persons is often dangero s to their health (F)

Sex ality is typically a lifelong need (T)

The sex rge typically increases with age in males over 65 (F)

There is a decrease in freq ency of sex al activity with older age in males (T)

Prescription dr gs may alter a person’s sex drive (T)

Sex al behavior in older people (65+) increases the risk of heart attack (F)

Most older females are sex ally nresponsive (F)

The firmness of erection in aged males is often less that that of yo nger persons (T)

There is evidence that sex al activity in older persons has beneficial physical effects on the participants (T)

There is a greater decrease in male sex ality with age than there is in female sex ality (T)

Fear of the inability to perform sex ally may bring abo t an inability to perform sex ally in older males (T)

There is an inevitable loss of sex al satisfaction in post-menopa sal women (F)

In the absence of severe physical disability males and females may maintain sex al interest and activity well into their 80s and 90s (T)

 

اسلاید ۲ :

Rights of Older Ad lts

Sex ality is an integral part of the personhood of every h man being in all societies.

Sex ality sho ld be recognized as a positive aspect of life

اسلاید ۳ :

Declaration of Sex al Rights

International organizations have recognized and demanded sex al rights as niversal rights based on inherent freedom, dignity and eq ality of all h man beings (WHO, 2006);

Older ad lts shall have rights to:

qAccess the highest attainable standard of sex al health;

qThe absence of sex ally transmitted disease;

qAccess to sex al ed cation, and

qDecisions to be sex ally active or not

اسلاید ۴ :

Barriers to Sex al Health

Society helps to impose barriers which res lts in the sex ality of older ad lts being deval ed (DeLamater, 2012).

اسلاید ۵ :

Many healthcare providers do not ask q estions abo t sex al health d ring examinations with their patients (Farrell & Belza, 2012).

Some of the reasons stated:

qLack of adeq ate training in school

qNot eno gh time to disc ss sex al health

qNot wanting to offend or embarrass their patients (Farrell & Belza, 2012).

اسلاید ۶ :

Q ality of Life

“Sex ality has been described as an important component of health and as an integral part of self-expression (Robinson & Molzahn, 2007).”

Reg lar (consens al) sex al expression contrib tes to physical & psychological well-being (DeLamater, 2012).

اسلاید ۷ :

Q estions to G ide Sex ality Assessment Among Older Ad lts

Can yo tell me how yo express yo r sex ality?

What concerns or q estions do yo have abo t f lfilling yo r contin ing sex al needs?

In what ways has yo r sex al relationship with yo r partner changed?

What information or interventions can I provide to help yo f lfill yo r sex ality?

اسلاید ۸ :

کهن سالی

افزایش سن عاملی مهم در عملکرد جنسی

افزایش سن و تغییرات فیزیولوژیکی

کهن سالی و عوامل اجتماعی و روانشناختی

الگوی ۴ مرحله ای مسترز و جانسون و تغییرات آن در کهن سالی

اسلاید ۹ :

تغییرات فیزیولوژیکی در مردان

ضعف و سستی ارگان های جنسی

کاهش سطوح تستسترون

تاخیر در دستیابی به نعوظ

عدم توانایی در نگهداری نعوظ به مدت طولانی

کاهش شدت ارگاسم

کاهش سطوح هورمون های مرتبط با میل جنسی

ضعیف شدن عضلات پرینه ای  

 

 

اسلاید ۱۰ :

تغییرات فیزیولوژیکی در زنان

کاهش سطح استروژن بعد از یائسگی

کاهش قابلیت ارتجاعی بافت سینه و شل شدن سینه

جمع شدن دهانه رحم

ضعیف شدن دیواره واژن و کاهش طول و عرض واژن

کاهش ترشحات لزج کننده واژن و رقیق شدن آن

ضعیف شدن عضلات پرینه ای