لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت بررسي مكانيزم‌هاي سوييچينگ در سيستم‌هاي مخابرات توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت بررسي مكانيزم‌هاي سوييچينگ در سيستم‌هاي مخابرات قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

 

اسلاید ۱ :

شبكههاي مخابراتي  جهت انتقال سيگنالها از نقطهاي به نقطه ديگر بكار ميروند. بهترين مثال يك شبكه مخابراتي، شبكه تلفن است و سادهترين شبكه تلفن از يك تلفن به ازاي هر مشترك تشكيل شده است. مسير ارتباطي بين اين دو تلفن را يك رابط (link) ميگوييم.

اسلاید ۲ :

 در صورتي كه هر دو مشترك  فوق بتوانند با يكديگر ارتباط داشته باشند، آن را خط دوطرف ميناميم. هرگاه بخواهيم اين شبكه را گسترش دهيم، براي هر مشترك جديد نياز به يك رابط جديد داريم شكل ۲ يك شبكه تلفن با چهار مشترك به همراه تجهيزات موردنيا آ ن را توصيف ميكند.

اسلاید ۳ :

در شبكههاي عملي مبناي تمركز تمام سوئيچها در يك محل به نام مركز سوئيچينگ و تخصيص دادن تنها يك رابط به ازاي هر مشترك گذاشته شده است.

هر سه كلمه مركز سويئيچينگ و مركز تلفن اشاره به يك مفهوم دارند. هر كدام از رابطهها كه به مركز متصل ميگردد، تشكيل يك حلقه (LOOP) بين مركز و مشترك ايجاد ميكند. رابطهاي مشتركين از طريق كابل وارد مركز تلفن ميشود. جهت افزايش قابليت انعطاف اتصال بين رابطها در كابل و تجهيزات مركز تلفن از وسيلهاي به نام Main Distribution Frame (MDF) استفاده ميشود. از طرفي MDF محلي مناسب براي تست نيز ميباشد.

اسلاید ۴ :

در MDF تجهيزات حفاظتي ولتاژ و فيوز نيز بكار رفته است. هر مركز تلفن تعداد رابطهاي محدودي را شامل ميشود. مثلاً يك مركز تلفن با ظرفيت ۱۰۰ شماره تنها ميتواند به ۱۰۰ مشترك سرويس دهد. بنابراين با گسترش شبكههاي تلفني و بالا رفتن تعداد مشتركين بايستي بين مراكز تلفن نيز از طريق مراكز ديگر ارتباط برقرار كنيم. در اين حال به مراكزي كه به تعداد محدودي از مشتركين مثلاً ۱۰۰۰۰ تا سرويس ميدهند، مراكز محلي (Local Exchange) و به مراكزي كه بين مراكز محلي ارتباط برقرار ميكند. مراكز اوليه (Primary center) و به مراكزي كه بين مراكز محلي ارتباط برقرار ميكنند، مراكز ثانويه (Secondary center) و نهايتاً به مراكزي كه بين مراكز ثانويه ارتباط برقرار ميكنند، مراكز بينالمللي (International exchanges) ميگويند.

اسلاید ۵ :

ميتوان در يك طبقهبندي كلي شبكهها را به دو دسته عمومي و خصوصي تقسيم كرد. شبكههاي عمومي قابل استفاده توسط مردم ميباشد، ولي شبكههاي خصوصي به شركتها يا افراد جهت استفاده خصوصي آنها تخصيص داده ميشود. شبكههاي خصوصي را Private Branch Exchange (PBX) مينامند. گاهي اوقات به PABX, PBX نيز ميگويند. شبكههاي خصوصي تمام وظايف شبكههاي عمومي را دارند. به رابطهاي بين يك شبكه خصوصي و عمومي يا دو شبكه خصوصي، ترانك (Trunk) به واسطهاي گفته ميشود كه ارتباط دهنده محيط درون و برون PBX است)، ميگويند.

اسلاید ۶ :

همانطور كه از جمله فوق استنباط ميشود، سه نوع ترانك وجود دارد:

ترانك شهري يا O.C ترانك كه جهت ارتباط PBX با مراكز تلفن شهري است.

ترانك خصوصي به يا Tie Trunk (Tie به معناي گره زدن ميباشد. خطوطي هستند كه دو مركز را به طور خصوصي به هم وصل ميكنند) كه جهت ارتباط بين مراكز خصوصي بدون واسطه قرار گرفتن C.O است.

ترانك متصل كننده دو C.O به يكديگر كه از لحاظ سختافزاري با Tie Trunk تفاوتي نميكنند. در اين حالت از ديدگاه PABX مركز تلفن محلي، يك مركز تلفن شهري C.O (Central Office) است. PABX بر حسب نياز ميتواند يك يا چند ترانك متصل شونده به مركز تلفن شهري را به خود

اسلاید ۷ :

شكل بالا كه صرفاً يك مثال از PBX است، نشان ميدهد كه اين مركز  خصوصي چهار خط C.O ترانك و مثلاً ۱۰۰ مشترك داخلي دارد. مثال ديگري است كه در طي آن سه مركز PBX از طريق خطوط Tie Trunk به طور خصوصي به يكديگر  مرتبط ميشوند  و با مراكز شهري خود نيز توسط رابطهاي C.O ترانك در ارتباطاند.

اسلاید ۸ :

در تقسيمبندي ديگري ترانكها ميتوانند به صورت يك جهته يا دو  جهته عمل كنند. در ترانك دو جهته هم امكان برقراري تماس از سمت مركز فرضي A به سمت مركز فرضي B (خارج شونده Out Going) و هم امكان تماس از سمت مركز B به سمت مركز A (وارد شونده In Comming) است. در مثال زير، ترانكهاي بكار رفته در دو  مركز A و B هر دو  به صورت بيرون رونده (Out Going) و وارد شونده (In Coming) عمل ميكند.

اسلاید ۹ :

مثالي از ترانكي كه ميتواند به صورت دو طرفه عمل كند، CEPT و E&M است. اين ترانكها به صورت يك جهته  يا دوجهته، و در حالت يك  جهته به صورت In Coming و Out Going ميتوانند برنامهريزي شوند. مثالي از حالت يك طرفه از ترانك ديگري به نام D.O.D Trunk هم ميتوان استفاده كرد. البته ترانك D.O.D به صورت دو طرفه هم استفاده ميگردد، منتها در EC512 يك طرفه آن استفاده شده است. شكل زير تا حدي مطلب را روشن ميكند.

اسلاید ۱۰ :

براي معرفي سيستمهاي سوئيچينگ در ابتدا لازم است كه مراحل  يك مكالمه تلفني مورد بررسي قرار گيرد.  به طور كلي يك مكالمه تلفني از ۱۰ مرحله تشكيل شده است. در شكل زير يك مكالمه از ديد مشترك و مركز بررسي شده است.