لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت بررسی شبکه های سلولی موبایل توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت بررسی شبکه های سلولی موبایل قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

History of  wireless commu icatio

۱۸۹۷: Marco i demo strated tra smissio of radio waves to a ship at sea 29 km away

۱۹۱۵: Wireless telepho y established– Virgi ia a d Paris

۱۹۲۰’s: Radio broadcasti g became popular

۱۹۳۰’s: TV broadcasti g bega

۱۹۴۶: First public mobile telepho e service i US

۱۹۶۰’s: Bell Labs developed cellular co cept– brought mobile telepho y to masses

۱۹۶۰’s: Commu icatio s satellites lau ched

Late 1970’s: IC tech ology adva ces e able affordable cellular telepho y– ushers i moder cellular era

اسلاید ۲ :

Moder cellular sta dards

۱۹۷۹: TT (Japa ), FDMA, FM, 25 kHz cha els, 870-940 MHz

۱۹۸۳: AMPS (US), FDMA, FM, 30 kHz cha els, 824-894 MHz

۱۹۸۵: TACS (Europe), FDMA, FM, 25 kHz cha els, 900 MHz

۱۹۹۰: GSM (EuropeTDMA, GMSK, 200 kHz cha els, 890-960 MHz

۱۹۹۱: USDC/IS-54 (), US), TDMA, p/4 DQPSK, 30 kHz cha els, 824-894 MHz

۱۹۹۳: IS-95 (US), CDMA, BPSK/QPSK, 1.25 MHz cha els, 824-894 MHz a d 1.8-2.0 GHz

۱۹۹۳: CDPD (US), ) Cellular Digital Packet Data(: FHSS, GMSK, 30 kHz cha els, 824-894 Mhz

۲۰۰۱: UMTS/IMT-2000 (3rd ge eratio Europea cellular sta dard), supports data a d voice (up to 2 Mbps), 1885-2025 MHz a d 2110-2200 Mhz

اسلاید ۳ :

Wireless data sta dards

IEEE 802.11: wireless LA /ad-hoc etworki g, 1, 2 or 11 Mbps, DSSS or FHSS with CSMA/CA RTS-CTS-ACK, 2.4 – 2.4835 GHz

Bluetooth: replaceme t for cables, short ra ge (10 or 100 m), low power (1 or 100 mW), low cost, 1 Mbps max data rate, local pico ets with master-slave operatio

HomeRF: wireless home etworki g, 150 feet ra ge, up to 10 devices, SWAP protocol

IEEE 802.15: wireless PA , modes for low (< 10 kbps), medium (up to 200 kbps), a d high (> 20 Mbps) data rates

اسلاید ۴ :

Facts about wireless commu icatio

Over 50% of US households have a cellular pho e by 2003

Over 170M wireless data users(2003); projected to reach 1.3 billio by 2004

Over 200M mobile pho e subscribers i Wester Europe

Global reve ue from wireless portals predicted to grow from $700M to $42 billio by 2005

Worldwide wireless subscribers to reach 1 billio by Q3 2002

WLA reve ues predicted at $785M by 2004

Forecasti g a 59 perce t growth rate for wireless usage i rural areas betwee 2000 a d 2003

اسلاید ۵ :

U derlyi g co cepts

Electromag etics

A te as, wave propagatio , cha el modeli g

Sig als a d systems

Filteri g, Fourier tra sforms, block-diagram desig

Digital sig al processi g

Equalizatio , spread-spectrum, source codi g

Commu icatio s

Modulatio , oise a alysis, cha el capacity, cha el codi g

اسلاید ۶ :

Digital i tegrated circuits

RF ge eratio devices (efficie t power amps, sleep modes, improved oscillators, smart a te as)

Source codi g (data compressio )

Modulatio (improved efficie cy)

Multiple-access tech iques (i crease umber of users)

Cha el codi g/forward error correctio (improve probability of successful receptio )

Software programmable radios

اسلاید ۷ :

سلولهاي راديويي منفرد

  • پليس
  • آتش نشاني
  • تاكسي
  • راديو و تلويزيون
  • اورژانس

اسلاید ۸ :

شبكه راديويي

اسلاید ۹ :

 شبكه موبايل پايه

اسلاید ۱۰ :

اصطلاحات

آمريكا: Cellular System-Cell Pho e

اروپا: Mobile Commu icatio System-Mobile pho e